Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Leefbaar Buitengebied Gelderland heeft de uitspraak van de Raad van State over de door Behoud de Parel en omwonenden ingediende bezwaren tegen de door Waterschap Limburg verleende watervergunning aan RMS (lees hier het artikel over die uitspraak) gebruikt om bij het Waterschap Rijn en IJssel te bepleiten dat  eerdere watervergunningen aan mestvergistingsinstallaties worden ge actualiseerd.

In een brief aan het Waterschap Rijn en IJssel wijst de voorzitter van Leefbaar Buitengebied Gelderland, Rob Bongers, op de de risico’s van ongecontroleerde lozing van organische microverontreinigingen van agrarische oorsprong (restanten van bestrijdingsmiddelen, vee-medicatie, groeihormonen, enz. op het oppervlaktewater. Verwijzend naar de uitspraak van de Raad van State stelt Bongers dat die wellicht ook consequenties met zich mee zal brengen voor watervergunningen die in het verleden reeds verleend zijn. Onder andere door Waterschap Rijn en IJssel. Hij haalt met name twee citaten aan: “De Afdeling overweegt daartoe, aan de hand van de beroepsgronden van de Verenigingen, dat de omgekeerde osmose-installatie weliswaar een hoog verwijderingsrendement heeft maar dat daarmee nog niet vaststaat dat in het geheel geen resten van veemedicatie of gewasbeschermingsmiddelen op de Gekkengraaf zullen worden geloosd. Zoals de Verenigingen in beroep  betoogden, hangt dit immers af van de concentratie van deze stoffen in het water dat door de omgekeerde osmose-installatie wordt geleid en van de hoeveelheid afvalwater die wordt geloosd ” en: “Het dagelijks bestuur moet een nieuw besluit op deze aanvraag nemen met inachtneming van deze uitspraak. Dat betekent dat het dagelijks bestuur onderzoek moet (laten) doen naar de gevolgen van de lozingen van RMS voor de chemische en ecologische kwaliteit van de Gekkengraaf . Als het dagelijks bestuur voornemens is om weer een vergunning te verlenen moet het bezien of er emissiegrenswaarden aan de lozing moeten worden gesteld, en of er een (indicatieve) norm voor de concentratie van de te lozen stoffen in het oppervlaktewater moet worden gesteld”.

Heel concreet vraagt Leefbaar Buitengebied Gelderland op basis van bovenstaande om de watervergunning van "Groot Zevert Vergisting" te actualiseren, om daarin lozingsnormen op te nemen voor de verschillende groepen organische microverontreinigingen van agrarische oorsprong en om de lozingsnorm voor koper aan te passen aan de geldende richtlijn.

Behoud de Parel gaat onderzoeken of zij een vergelijkbaar verzoek kan indienen bij Waterschap Limburg met betrekking tot andere mestvergistingsinstallaties in de regio.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel