Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Vereniging Behoud de Parel heeft een brief geschreven aan de provincie en de gemeente Horst aan de Maas (zie bijlage) waarin de vereniging vraagt om haast te maken met de uitvoering van wettelijke taken ter bescherming van natuur, klimaat en de leefomgeving in het algemeen. De vereniging doelt dan met name op de taak om bedrijven te controleren op het gebruik van de zogenaamde Best Beschikbare Technieken (BBT) die voorgeschreven zijn op basis van de zogenaamde IPPC-voorwaarden.

Al in de jaren 2008/2009 heeft Behoud de Parel gecorrespondeerd met de gemeente over de stand van zaken met betrekking tot onderzoek naar het voldoen van verleende vergunning aan de IPPC-voorwaarden van bijvoorbeeld Intensieve Veehouderijen in Horst aan de Maas (lees hier over de correspondentie in 2008). Toen bleek dat de gemeente te weinig deed aan de uitvoering van haar taak. Op 7 februari 2009 moest het college van B&W erkennen dat niet alle vergunningen voldeden aan de IPPC voorwaarden.

Uit onlangs verstrekte informatie blijkt volgens Behoud de Parel dat B&W zich nog steeds onttrekt aan haar wettelijke plicht en daarmee natuur, klimaat en gezondheid van burgers schade toebrengt.

Voor IPPC bedrijven zijn BBT ’s vastgesteld die ervoor moeten zorgen dat in ieder geval betaalbare en beschikbare (Engels: Best Practical Means) maatregelen moeten worden genomen en geïnstalleerd om natuur, klimaat en (leef)milieu te beschermen. Behoud de Parel citeert in haar brief: "Daar waar deze nog niet zijn geïnstalleerd, heeft de overheid de plicht dit bij actualisatie van de vergunningen te verzekeren. Voor de BBT’s bij Intensieve Veehouderijbedrijven (IV)  betekent dit dat deze per februari 2021 in de vergunningen voorgeschreven moeten zijn en meer nog, per die datum dienen te zijn geïnstalleerd". Vervolgens constateert Behoud de Parel dat zowel de gemeente Horst aan de Maas als de provncie Limburg bij het bedrijf Ashorst ook heeft verzaakt.

Binnen het gebied van de gemeente Horst aan de Maas is deze plicht door de provincie eenmalig nagekomen, door in de eerste helft van 2020 - na aandringen van de omwonenden van Ashorst - de vergunning te laten actualiseren en de ontwerpvergunning ter inzage te leggen. Het voorschrijven en investeren van de BBT’s in alle stallen zal leiden tot een reductie van ongeveer 7000 kg ammoniak (60%) en 20% stank. Eenvoudig door de verplichte BBT’s op alle stallen zoals bij Ashorst te laten installeren zijn dus enorme winsten voor natuur, mens en milieu te behalen. Maar tot op heden - zo constateert de vereniging - heeft de gemeente Horst aan de Maas aan deze verplichting geen enkele invulling gegeven. En de gemeente Horst aan de Maas heeft de gemeenteraad laten weten dat zowel de gemeente als de Provincie ook nog geen plannen hebben opgesteld om aan deze wettelijke plicht invulling te geven. En dat in een tijd waarin op alle fronten gevochten wordt om vermindering van ammoniakuitstoot en stank. Volgens vereniging Behoud de Parel zijn de gemeente en de provincie verantwoordelijk voor het blijven bestaan van een groot deel van de ammoniakproblemen als gevolg van de bedrijfsactiviteiten van Ashorst. Sterker nog - zo schrijft Behoud de Parel: "U geeft openlijk toe, willens en wetens, de wettelijke voorschriften niet te hebben nagevolgd. Het heeft volgens ons dan ook geen zin steeds te spreken over innovatie als u nadrukkelijk BBT voorschrijft voor gehele bedrijven".

Naast actie bij Ashorst vraagt Behoud de Parel aan de gemeente en de provincie ook actie voor in totaal 35  bedrijven binnen de gemeente Horst aan de Maas, waarvan de vergunningen nog niet voldoen aan de IPPC-voorwaarden. De bestuurders van de provincie en de gemeente moeten er volgens Behoud de Parel  voor zorgen dat alle vergunningen in de provincie in het algemeen en in Horst aan de \Maas in het bijzonder worden geactualiseerd. Concreet vraagt Behoud de Parel op korte termijn een urgent plan van aanpak ter actualisering van de vergunningen voor alle gemeenten van de provincie, voor de gemeente Horst aan de Maas in het bijzonder en voor de verplichtingen van de Provincie voor de provinciaal vergunde vergunningen, aan de vereniging te doen toekomen. De vereniging hoopt dat zij - net als in 2009 - geen verdere stappen hoeft te zetten om actie van de gemeente en de provincie - via de rechter - af te dwingen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel