Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het Europees Hof heeft woensdag geoordeeld dat het Nederlandse stikstofbeleid Programma Aanpak Stikstof (PAS) rond vergunningen voor agrarische bedrijven bij natuurgebieden aan strikte voorwaarden moet voldoen. Volgens het Europees Hof moet Nederland de gevolgen van de veestapel of het in de bodem brengen van meststoffen wetenschappelijk toetsen. Ook moet er worden uitgegaan van de huidige, feitelijke situatie en niet het verwachte natuurherstel. Hiermee zouden dus geen vergunningen uitgegeven kunnen worden op basis van een verwachte stikstofreductie in de toekomst. Volgens Wim van Opbergen van Behoud de Peel ligt het PAS daarmee op z'n gat. Naar zijn mening met posiutrieve gevolgen voor de natuur in de Peel.

Het Europees Hof van Justitie heeft in twee zaken die Nederlandse milieuorganisaties (waaronder Behoud de Peel), hadden aangespannen over nieuwe vergunningen voor landbouwbedrijven bij zogeheten Natura 2000-gebieden in Gelderland, Limburg en Noord-Brabant bepaalt dat die vergunningen aan strkte voorwaarden moeten voldoen,. De Natura 2000-gebieden zijn 162 beschermde natuurgebieden waarvan 118 te maken hebben met overbelasting door stikstof.

Uitbreiding van boerenbedrijven zorgt voor extra stikstof in de omgeving. Daardoor verzuurt de bodem met funeste gevolgen voor bepaalde planten en dieren, terwijl EU-landen kwetsbare natuurgebieden, zoals De Peel, juist moeten beschermen.

Raad van State moet invulling geven aan uitspraak
Het PAS is aan de ene kant gericht op het omlaag brengen van stikstofemissies en aan de andere kant moet het voor "nieuwe economische activiteiten" zorgen. Critici, waaronder natuur- en milieuorganisaties, zijn echter van mening dat deze nieuwe economische ontwikkelingen alleen "wenselijk zijn in gebieden waar de stikstof feitelijk ook echt gedaald is". De Raad van State had het EU-hof om advies gevraagd en moet nu invulling geven aan de uitspraak. Die zou kunnen betekenen dat het PAS moet worden aangepast.

Commentaar Wim van Opbergen op uitspraak EU-Hof
In de uitspraak van het Hof staat: 'Naar het positieve effect van de maatregelen die krachtens artikel 6, leden 1 en 2, van de habitatrichtlijn nodig zijn, kan ook niet worden verwezen om op grond van lid 3 van dat artikel een vergunning te verlenen voor projecten die nadelige gevolgen hebben voor beschermde gebieden.'Dat betekent volgens Wim van Opbergen dat de maatregelen die so wie so al verplicht zijn voor de instandhouding van de habitats (art. 6, lid 1), of om te voorkomen dat de habitats verslechteren (art. 6, lid 2) niet mogen geworden gebruikt om in het kader van art. 6, lid 3 vergunning te verlenen voor projecten (uitbreiding van veehouderijen).Met het PAS gebeurt dit wel. Er wordt gesteld dat de uitbreidingen wel kunnen, omdat er PAS-'herstelmaatregelen' worden getroffen: verbetering hydrologie en extra beheer. Die maatregelen  -zeker de hydrologische- zijn volgens Van Opbergen sowieso al vereist in het kader van art. 6, lid 1 en 2.

Verder staat in de uitspraak:'Artikel 6, lid 3, van richtlijn 92/43 moet aldus worden uitgelegd dat instandhoudingsmaatregelen in de zin van lid 1 van dat artikel, preventieve maatregelen in de zin van lid 2 van dat artikel, maatregelen die specifiek voor een programma als dat in de hoofdgedingen worden getroffen, of zogenoemde autonome maatregelen, dus maatregelen die losstaan van dat programma, niet mogen worden betrokken in een passende beoordeling als bedoeld in deze bepaling indien de verwachte voordelen van die maatregelen niet vaststaan ten tijde van die beoordeling.' Van Opbergen constateert dat het PAS neemt juist wel allerlei zaken mee in de beoordeling waarvan de uitkomst nog niet vaststaat. Dat mag dus niet!

Het Europees Hof stelt ook dat beweiden en bemesten betekent dat er sprake is van een wisselende hoeveelheid en van wisselende percelen en daarom mag er niet zomaar gesteld worden dat het geen project is en dat het niet vergunningplichtig is en niet getoetst hoeft te worden, ook al was het er al voordat de Hr in werking trad.

Volgen Van Opbergen betekent dit dat het PAS fundamenteel zal moeten worden aangescherpt, als Nederland met een programmatische aanpak wil door gaan (wat op zich volgens het Hof wel toegestaan is). Het betekent volgens hem ook dat alle vergunningen/meldingen die met het PAS zijn gedaan, zullen moeten worden teruggedraaid, ook als er geen beroep tegen is ingesteld, omdat het in strijd was met de Habitatrichtlijn.

Zie ook het artikel in het Eindhovens Dagblad

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel