Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De gemeente Venlo heeft de bezwaren van 28 omwonenden van het bedrijf VidaXL, de vereniging Behoud de Parel, de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten Horst aan de Maas en de SP tegen een omgevingsvergunning voor het oprichten van een distributiecentrum, huisvesting voor arbeidsmi-granten (600 bedden!) en de aanleg van een parkeerplaats met een overnachtingsmogelijkheid voor chauffeurs aan de Mary Kingsleystraat 4 te Venlo afgewezen. Vereniging Behoud de Parel gaat in beroep tegen dat besluit van de gemeente Venlo. Het beroepschrift is een coproductie van de vereniging en de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten.

In haar beroepsschrift (zie bijlage) stelt de Behoud de Parel dat de bezwaarprocedure niet correct is verlopen en daarom zou de bezwaarprocedure in principe overgedaan moeten worden, indien de vergunning niet sowieso al vernietigd wordt door de rechter. De gemeente Venlo heeft zonder toestemming namen en adressen van bezwaarmakers doorgegeven aan VidaXL, wat niet toegestaan is. Op een aparte brief daarover van de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten en de SP-afdelingen Horst aan de Maas en Venlo heeft het College van B&W overigens nog steeds niet gereageerd.

In het beroep van Behoud de Parel wordt aangegeven dat de berekening van de totale uitstoot van stikstof zowel tijdens de bouw als daarna (bijvoorbeeld i.v.m. verkeersbewegingen) niet correct zijn. Wat betreft ruimtelijke ordening heeft de gemeente Venlo zich niet gehouden aan zogenaamde “goede ruimtelijke ordening”. Uitgaande van “goede ruimtelijke ordening” moet de gemeente niet alleen rekening houden met de belangen van VidaXL, maar ook met de belangen van de omgeving en de te huisvesten arbeidsmigranten. Volgens de vereniging Behoud de Parel is dat in onvoldoende mate gebeurd. Verder voldoen de door VidaXL gevoerde “inloopbijeenkomsten” ten behoeve van omwonenden niet aan de normen die gesteld kunnen worden aan een zogenaamde “omgevingsdia-loog”. Aan de bezwaren van omwonenden met betrekking tot te verwachten overlast van de gehuisveste arbeidsmigranten wordt daarmee volgens de Behoud de Parel volledig voorbij gegaan. Ook de clustering van huisvesting voor arbeidsmigranten (in het gebied zijn al zo’n drieduizend arbeidsmigranten gehuisvest) – die er toe leidt dat er in het gebied een onbalans ontstaat – wordt door de gemeente genegeerd.

Wat betreft de huisvesting van arbeidsmigranten heeft de gemeente Venlo de vergunning aan VidaXL verstrekt op basis van ‘logiesverblijf”. Behoud de Parel ziet dat als een schijnconstructie om regels die gelden in het bestemmingsplan voor dit gebied te omzeilen. Door de vergunning te verlenen onder de titel van “logiesverblijf” hoeven aspecten als duurzaamheid, gezondheid en veiligheid minder zwaar gewogen te worden dan normaal het geval zou zijn bij reguliere woningen. Dat betekent dat de arbeidsmigranten straks pal onder windmolens gehuisvest worden, met alle gevolge van dien inzake slagschaduw en het geluid van de windmolen(s), die schadelijk zijn voor de gezondheid en overlast opleveren. Juist omdat de arbeidsmigranten die straks eventueel gaan wonen aan de Kingsleystraat 4 nu niet in staat zijn bezwaar te maken, is het volgens Behoud de Parel van belang extra aandacht te hebben voor hun rechten en bescherming tegen te verwachten overlast van buitenaf. Verder meent Behoud de Parel dat de gemeente Venlo onvoldoende rekening houdt met de aanbevelingen van de commissie Roemer ten aanzien van de huisvesting van Arbeidsmigranten.

In bezwaarschriften en tijdens de hoorzitting is door de bezwaarmakers gewezen op de truckparking met overnachtingsmogelijkheden voor internationale chauffeurs, die gerealiseerd wordt door VidaXL. Aangegeven is dat deze voorziening op geen enkele wijze voldoet aan de gewijzigde regels voor de rij- en rusttijden. Feitelijk zou de gemeente Venlo niet mee moeten werken aan een situatie, waardoor wet- en regelgeving overtreden gaan worden. Door het College van B&W is in haar besluit op de bezwaren tegen de vergunningverlening niet ingegaan op dit bezwaar. Vooralsnog concludeert Behoud de Parel daaruit dat de gemeente Venlo het dus eens is met deze stellingname. Behoud de Parel stelt dat de gemeente Venlo in haar vergunningverlening niet mee zou moeten willen werken aan het realiseren van situaties die leiden tot overtreding van geldende wet- en regelgeving.

Om al die redenen zou de gemeente geen vergunning moeten verlenen aan VidaXL. Volgens vereniging Behoud de Parel wordt in onvoldoende mate de impact op de omgeving en de toekomstige arbeidsmigranten meegenomen in de overwegingen van de gemeente Venlo om over te gaan tot vergunningverlening.

De ver. Behoud de parel had in januari 2023 bezwaar aangetekend tegen de vergunningverlening aan VidaXL vanuit de gemeente Venlo. Zie het webstite artikel hierover.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel