Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Tot mei 2015 bracht de Provincie Limburg in mei en november een fijnstof meetrapportage uit. Op maandag 17 oktober 2016, anderhalf jaar later, verschijnt het nieuwe rapport (september 2016 - zie bijlage). Veel inhoudelijk verschil tussen de rapportages  was en is er niet.

Uit het rapport zou blijken dat 'Hoogheide" qua emissies net beneden de normen zit, die landelijk aangehouden worden en gebaseerd zijn op Europese richtlijnen. Maar het rapport bevat ook een excuus: de metingen van de zomerperiode 2015 worden te laag bevonden. Vergelijking met de jaargrafieken van andere regionale meetstations leert dat dit verschijnsel ook bij die stations te zien is. Ook als je de grafieken over de jaren heen bekijkt – zie o.a. de website van Behoud de Parel (meer in het bijzonder de pagina over fijnstof) - zie je ook bij de meetstations van bijvoorbeeld het RIVM en Nord Rhein Westfalen dit verschijnsel.

Hebben deze rapportages wel zin?
De vraag of deze meetresultaten zin hebben, is gerechtvaardigd. De meetresultaten worden niet gebruikt ten behoeve van beleidsplannen en ze worden ook niet gebruikt om effecten op het milieu vast te stellen. Hooguit kun je het wel of - meer nog - het niet voldoen aan EU-normen gebruiken als juridische gereedschap.

Zegt het iets over hoe gezond Limburg is?
Ook op de vraag of er indicaties zijn voor de gezondheidseffecten van fijn stof in Limburg kan ontkennend geantwoord worden. Immers: er is beter gereedschap, zoals de "luchtkwaliteits Indices", zoals die gehanteerd worden door het RIVM en AQI overheidsorganisaties. Deze indices geven een adequater inzicht in de luchtkwaliteit binnen een regio. Zelfs per uur en over meerdere stoffen. Deze Indexwaarden staan sinds kort ook op de website van Behoud de Parel.

Bij de meetstations worden maar enkele stoffen gemeten. En ten aanzien van die enkele stoffen rijzen ook nog vragen over de validiteit. Dat overziende hou je niet veel meer over dan het zelfde effect dat je zou hebben om met je neus in de wind het ontij af te wachten. Overigens … het meetstation Hoogheide  is er maar voor  5 jaar: tot november 2016.

Gegevens op de website van Behoud de Parel
Om luchtkwaliteitsmetingen wat inzichtelijk te maken zijn op de website van Behoud de Parel enkele pagina's met meetgegevens die per dag en soms zelfs per uur bijgewerkt worden, zoals:

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel