Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Afgelopen dinsdag 14 december 2021 is de watervergunning en de omgevingsvergunning in het kader van de WABO (wet algemene bepalingen omgevingsrecht) die de provincie Limburg heeft afgegeven voor RMS behandeld bij de Raad van State in Den Haag. Vanwege de bedreiging voor de leefomgeving (stank, fijnstof, stikstof, bodem- en waterverontreiniging) hebben omwonenden samen met vereniging Behoud de Parel beroep aangetekend tegen de vergunningverlening door de Provincie Limburg en het Waterschap. Eerder zag de rechtbank in Roermond geen problemen om de vergunningen in stand te houden (lees de eerdere berichten hierover op deze site: Beroep omwonenden RMS tegen vergunningverlening door provinciel/Bezwaren gegrond, maar toch mag RMS bouwen als het aan de Limburgse rechter ligt).

De vergunningen zijn verleend voor de verwerking van 450.000 ton, van met name, varkensmest waarbij ook nog een 150.000 ton bermmaaisel wordt gevoegd. In de provincie Gelderland heeft Mobilisation for the Environment (MOB) uit Nijmegen, die ook strijdt tegen de stikstofuitstoot, samen met de burgers in Groenlo ervoor gezorgd dat een vergunning voor een identiek mestverwerker vernietigd werd.

Diezelfde initiatiefnemer voor de fabriek in Horst aan de Maas is eerder overgenomen door WindVision, dat diverse brievenbus BV’s heeft in Maastricht en een hoofdvestiging op het eiland Cyprus. WindVision op haar beurt is later weer overgenomen door investeringsmaatschappij Black Rock, bekend van zijn grote investeringen in de grijze en dus vervuilende energiesector. Deze investeringsmaatschappij heeft WindVision omgedoopt tot WSB Energy BV. Uit onderzoeken door diverse partijen is gebleken dat de constructies waarmee gewerkt wordt uiterst ondoorzichtig en op zijn minst niet vertrouwenwekkend zijn. Dat geeft bij omwonenden niet het vertrouwen dat het bedrijf veel rekening zal gaan houden met hun leefomgeving en het milieu. Ook geven de ervaringen die Behoud de Parel en mensen bij klachten hebben met handhavende instanties geen vertrouwen in maatregelen achteraf. Instanties als RUD (regionale uitvoeringsdiensten), waterschap en RIVM kunnen niet een bedrijf stilleggen en houden het veelal bij “pappen en nathouden”. Reden genoeg voor een aantal bezorgde burgers om af te reizen naar de Raad van State in Den Haag.

Tijdens de zitting hield de raadsman van Behoud de Parel en de omwonenden, Valentijn Wösten, een gloedvol betoog waarom de grootste mestfabriek van Nederland niet gebouwd mag worden. Ook niet in Grubbenvorst! Hij gng in op de door het Waterschap verleende vergunning in het kader van de waterwet én op de door de provincie verleende omgevingsvergunning.

Wat betreft de verleende watervergunning werd opgemerkt dat de kwaliteit van het te lozen water van RMS te wensen overlaat. Wösten gaf aan dat de kwaliteitscontrole van de lozingen - een keer per zes maanden! - onvoldoende is. Door het Waterschap werden de gehalten van honderden stoffen aangehaald, maar op die uitgebreide lijst ontbraken de belangrijkste bedreigende stoffen: antibiotica-resten en hormonen. Tijdens de zitting erden er op dit punt veel beloften gedaan door RMS en er werd gewezen op de handhaving, die ingeschakeld zou worden als er iets mis zou gaan.  Waarop Valentijn Wösten op de proppen kwam met de slechte ervaringen van Behoud de Parel met die handhaving van zowel de provincie Limburg als gemeente Horst aan de Maas.

Met betrekking tot de omgevingsvergunning werd door RMS ingegaan op het innovatieve karakter van het project en de door hun bedachte oplossing voor de stikstofuitstoot. De provincie Limburg probeerde Behoud de Parel als "niet belanghebbende" in dit proces aan de kant zetten.De vereniging zou zich met name inzetten voor Grubbenvorst en zich niet bezighouden met de belangen van het natuurgebied Maasduinen, het Natura 2000 gebied dat in de vergunning is aangehaald. Raadsman Valentijn Wösten riep als reactie daarop de voorzitter van Behoud de Parel - André Vollenberg -  naar voren om de huidige activiteiten van Behoud de Parel weer te geven. In zijn antwoord wees hij op de regionale inzet van de vereniging voor onder andere de luchtkwaliteit. En daar boven op: als werkgebied wordt Zuidoost Nederland in de statuten van Behoud de Parel aangegeven.

Tegen het einde van de zitting - rond 15 uur- kreeg iAndré Vollenberg nogmaals het woord. Hij ging kort in op de Watervergunning voor lozing op de Gekkegraaf, die weinig stroming heeft en in de zomer zelfs geen stroming, zodat alle water dat erin komt op enig moment dat van de lozingen van RMS is. Met alle gevolgen voor de water- en bodemkwaliteit.

Verder uitte hij de zorgen van omwonenden en Behoud de Parel over alle andere verleende vergunningen in het gebied: voor het compostbedrijf Monaghan, het composteringsbedrijf Kurstjens, de mesthandel Kleter, de biovergister van het door Houbensteyn overgenomen varkensbedrijf van Hagens, de bio-vergister van het NGB (die nog gebouwd gaat worden), de voltooiing van de varkensstallen van Heideveld en tenslotte de voltooiing van de stallen van Kuijpers Kip die nog maar voor een kwart klaar zijn. Dat daarbovenop RMS vergund wordt - zo betoogde Vollenberg - bij een krimpende veestapel, lijkt puur een subsidiegestuurd initiatief, met grote negatieve gevolgen voor de omgeving.

In de bijlagen vindt u de pleitnota Van Valentijn Wösten met betrekking tot de bezwaren tegen beide vergunningen en rapporten van deskundigen, die zijn pleidooi ondersteunen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel