Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op maandag 6 maart 2017 gingen Teus Hagen en André Vollenberg (respectievelijk lid en voorzitter van Behoud de Parel)  op bezoek bij wethouder Birgit Op de Laak van de gemeente Horst aan de Maas en Harry de Zeeuw (de nieuwe milieuambtenaar). Al langer wijst Behoud de Parel op het falende fijnstofmeetsysteem dat de gemeente op verzoek van de inwoners van Grubbenvorst en vereniging Behoud de Parel  geplaatst heeft nabij de Witveldweg (bij Hoogheide). Reden voor Behoud de Parel om onlangs – na de thema-avond van de gemeenteraad over de Intensieve Veehouderij - wethouder Op de Laak te benaderen met de vraag:  "Is het niet eens tijd om gewoon bijeen te gaan zitten en te vertellen waar Behoud de Parel ten aanzien van de milieumetingen mee bezig is?".

Al sinds enige tijd heeft Behoud de Parel op haar website statistieken opgenomen met betrekking tot de verspreiding van fijn stof.  Aanleiding om zijdens Behoud de Parel een uitgebreide toelichting te geven op de gegevens en de bevindingen, die nogal afwijken van de bevindingen zoals de gemeente die tot nu toe publiceert. Vanuit de wethouder werd toegelicht dat het college van B&W de gemeenteraad (en bij de laatste rapportage op verzoek ook direct aan Behoud de Parel) de gevalideerde meetgegevens van de fijnstofmetingen aanreikt. De halfjaarlijkse voortgangsrapportages (de resultaten van de metingen bij Hoogheide)  krijgt de gemeente op haar beurt aangereikt via de Provincie Limburg (Maurice  Hermans). De statistieken van Behoud de Parel zijn naar de mening van de wethouder - in tegenstelling tot de gegevens van de provincie - gebaseerd op gemiddelden. In een nadere reactie geeft Behoud de Parel aan dat de grafieken op haar website niet gebaseerd zijn op gemiddelden (zie de verklaring bij de grafieken), maar op de ruwe gegevens zoals die door PLIM en RIVM ten aanzien van “Hoogheide” gepubliceerd zijn.

De wethouder kon melden dat de meetapparatuur bij Hoogheide nog steeds operationeel is – en dat was nieuws - hij blijft voorlopig operationeel! Ondanks het feitelijk gegeven dat het specifieke meetpunt op Hoogheide voor een goede meting niet noodzakelijk is. De meetpunten in de regio geven een dekkend beeld. Het gemeentebestuur staat er echter volledig achter dat het verzoek om een meetpunt in dit gebied gehonoreerd is en ook wordt voortgezet. Iets waar de twee mannen van Behoud de Parel wel mee in konden stemmen, gezien de vele fouten, die het (provinciale) meetsysteem laat zien.

Door de vertegenwoordigers van Behoud de Parel werd gesteld dat de rapporten wat mager zijn. Daarnaast zijn de gehanteerde (EU-)normen behalve verouderd, ook volstrekt onbegrijpelijk. Je kunt er niets mee, omdat het cumulatieve effect met betrekking tot enkele andere gasemissies niet geduid worden. Naar de mening van Behoud de Parel kunnen  betere indicaties gehanteerd worden - zoals de Air Quality Index (AQI) – dan de Lucht Kwaliteit Index (LKI) van het RIVM. Met behulp van plaatjes op de website van de afgelopen week is toegelicht wat het verschil is. Op basis van de LKI kom je tot de conclusie dat de metingen van “Hoogheide” de kwalificatie “goed” krijgen. De AQI zegt echter dat de kwalificatie “matig” moet worden gehanteerd. De website van Behoud de Parel laat de verschillen zien.

Aan de hand van plaatjes van KNMI/RIVM en verdere grafieken over de laatste vier jaar van de meetstations in de regio hebben de vertegenwoordigers van Behoud de Parel  uitgelegd (en nader onderbouwd) dat  “Hoogheide” de hoogste uitslagen geeft, vergeleken met de andere meetstations in de regio. En dat overschrijdingen van de fijnstofnormen vooral in het voorjaar plaats vinden. De afgelopen vier weken was het zo hoog dat de lage stand van vorig jaar nu vele malen is overschreden.

Omdat de meetstations - ook volgens het RIVM - te grofmazig zijn, heeft Behoud de Parel het initiatief genomen om (met ondersteuning van het GreenTechLab van Fontys Hoge School in Venlo) in navolging van vergelijkbare initiatieven in enkele grote steden, metingen te gaan verrichten met betaalbare sensors die niet alleen fijnstof detecteren, maar ook gas in de agrarische omgeving. Daarbij wordt gebruik gemaakt van technologie die nieuw en innovatief is. Wat betreft sensoren in een agrarische omgeving is dit initiatief uniek in Nederland. De gemeente Horst aan de Maas kan zich met dit project “op de kaart” zetten. Een goede promotie van de gemeente, zeker gezien haar inzet om de “gezondste regio” van Europa te worden. De wethouder was blij verrast met de link naar het onderwijs. Wellicht wel met de kanttekening dat de praktische toepassing hiermee in het gedrang kan komen.?

Omdat kalibratie van fijnstof met de fijnstofsensoren - gebaseerd  op het tellen van stofdeeltjes - nodig is, vroeg Behoud de Parel om de sensor die Behoud de Parel wil gaan gebruiken, één maand bij Hoogheide te mogen plaatsen. En om op het gemeentehuis een zogenaamde “gateway” te zetten, die alle data van de sensoren doorsluist naar een database en publiekelijk beschikbaar maakt. Behoud de Parel heeft de wethouder contactgegevens beschikbaar gesteld van de voor het milieu verantwoordelijke wethouder in Nijmegen die op zijn beurt goede kontakten heeft met de Milieufederatie in Nijmegen. De gemeente Horst aan de Maas is er in geïnteresseerd zich samen met  Behoud de Parel nader te oriënteren op het project zoals in het gesprek van de wethouder met vertegenwoordigers van Behoud de Parel globaal voorgesteld.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel