Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In Horst aan de Maas worden steeds meer burgers geconfronteerd met mestverwerkingsinstallaties, c.q. mestvergisters of met plannen daarvoor. Zo heeft Ashorst een mestvergister, in America gaat Willems zijn mestverwerkingsinstallatie verder uitbreiden en het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) gaat een mestverwerkingsinstallatie bouwen nabij de kippenstallen van Kuijpers KIp. Klap op de vuurpijl is RMS (inmiddels overgenomen door WindVision) die een mestverwerkingsfabriek gaat bouwen aan de Horsterweg. De omwonenden hebben er last van óf verwachten er last van. Zij worden nu ondersteunt door een onderzoek van de Brabantse Milieu Federatie (BMF), dat concludeert dat het goed mis is bij deze vorm van mestverwerking.
       
In een recent onderzoek heeft de Brabantse Milieu Federatie (BMF) gekeken naar de effecten van mestverwerkingsinstallaties op de omgeving. In het onderzoek werden acht bestaande locaties in Brabant betrokken. Door middel van een enquête onder de omwonenden heeft men de overlast veroorzaakt door bestaande mestverwerkers in kaart gebracht.  

Stankoverlast
Uit het rapport blijkt dat eerdere beloften rond emissie niet worden nagekomen want er werd vooral stankoverlast gemeld in een ruime cirkel rondom mestververkers. In de praktijk blijkt dat stankoverlast tot in een straal van 3 km kan optreden.
Citaat uit het rapport van een omwonende:
“Het gevolg is dat tussen de 80 en 100 dagen per jaar de stank zo hevig is (op 1.5 km afstand van de MVI) dat ramen en deuren gesloten moeten worden en buiten zitten uiterst onaangenaam is”. Daarbij kan aangetekend worden dat bij de onderzochte Brabantse mestverwerkers het om 5 tot 10 maal kleinere mestververwerkers gaat dan bij de plannen van RMS aan de Horsterweg.

Inmiddels blijkt - na verschijning van het rapport van BMF - dat nieuwe onderzoeken het geurbeleid van de overheid op losse schroeven zet. Op 26 november werden namelijk tijdens een webinar van het Ministerie van I&W ("Anders meten van geur") de resultaten gepresenteerd van onderzoeken naar betere en betrouwbaardere methodes om de mate van geur vast te stellen. De onderzoeken werden met name door Wageningen Universiteit uitgevoerd. De conclusie van de onderzoeken is, dat er momenteel geen betrouwbare geurmeetmethode beschikbaar is. Er is - kort samengevat - geen methode die reproduceerbare metingen oplevert. Stankoverlast is hiermee niet uit te drukken in een getal, laat staan dat er normen gehanteerd kunnen worden. De oude zogeheten olfactorische meetmethode, gebaseerd op het reukorgaan van de menselijke neus, is niet betrouwbaar. Het is daarom niet verantwoord om maar door te gaan met het verlenen van vergunningen.
Meer informatie over deze recente onderzoeken zijn te vinden op de website van Max5Odeur. Hier zijn ook de presentaties van 26 november in te zien.

Gezondheidsklachten
Uit het onderzoek blijkt ook dat in de praktijk meer dan 30% van de omwonenden een heel scala aan gezondheidsklachten meldt: bijvoorbeeld misselijkheid, hoofdpijn, vermoeidheid, rode ogen en ademhalingsproblemen. Harde bewijzen ontbreken, maar dat dit veroorzaakt wordt door de uitstoot van irriterende en mogelijk toxische (fijn)stoffen is voor de hand liggend.

Explosiegevaar
Zo op het eerste oog lijkt een mestverwerkingsfabriek - buiten haar overlast en aantasting van gezondheid en milieu - een redelijk veilige installatie. Maar dat is allerminst het geval. De Veiligheidsregio Limburg Noord heeft de provincie Limburg - in het geval van de vergunningaanvraag van RMS aan de Horsterweg - geadviseerd om personen die binnen 540 meter van de fabriek verblijven, op de hoogte te stellen van de veiligheidsrisico’s die de fabriek met zich mee brengt. Dat advies is door de provincie naast zich neergelegd, terwijl onlangs is gebleken, dat die risico's wel degelijk bestaan, met vergaande gevolgen voor de omgeving. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het bericht dat zich gisteren in Bristol (UK) een grote ramp heeft voltrokken die specialisten allang hadden zien aankomen. Het betreft een geëplodeerde met biogas gevulde vergistingstank bij een waterzuiveringsstation, waarbij minstens  vier mensen zijn omgekomen met een nog onbekend aantal (zwaar)gewonden.

De geëxplodeerde vergistingsinstallatie is in schaalgrootte niet te vergelijken met de veel grotere mestvergisters die RMS gepland heeft aan de Horsterweg, in Groenlo en in Varsseveld. Het is niet de vraag óf zo’n grote ramp bij RMS zou kunnen gaan plaats vinden maar meer wanneer zich dat zou kunnen gaan voordoen. De ramp in Bristol bevestigt in ider geval dat het de hoogste tijd is voor alternatieve en veiligere oplossingen voor het mestoverschotprobleem.

Loze beloftes
Wat vooral opvalt in het onderzoek van de Brabantse MIlieufederatie is dat de initiatiefnemers in Brabant allemaal hetzelfde beloven, dat er geen stankoverlast kan optreden met de door hen toegepaste technieken. Het is hetzelfde beeld dat wij zien bij het RMS-plan, waarbij ook allerlei niet onderbouwde beweringen die de risico’s van stankoverlast en explosiegevaar minimaliseren.

Dat de provinciale overheid met de kennis van nu - ook in Limburg - dit nog steeds bijna kritiekloos lijkt te accepteren, is voor de gewone burger moeilijk te begrijpen. Zeker nu dit rapport opnieuw laat zien dat er een groot verschil is tussen theorie en de dagelijkse praktijk.

Falende overheid   
In het rapport is het schrijnend om te lezen dat de Brabantse overheid de klachten vaak niet of nauwelijks serieus neemt en niet handhavend optreedt bij overtredingen. Veel mensen in de omgeving van een mestverwerker hebben daardoor het vertrouwen in de overheid verloren die vooral op de hand lijkt te zijn van de ondernemer.
Citaat uit dit rapport van een omwonende:
‘’Het vertrouwen in de politiek is ernstig geschaad. Een ‘betrouwbare’ overheid geldt alleen voor bedrijven (die met schadeclaims dreigen), niet voor burgers die opkomen voor een gezonde leefbare leefomgeving’’.  Het lijkt er op dat dit ook het toekomstbeeld zal worden, als de plannen van RMS door gaan.

Leefmilieu EERST
De Brabantse overheid kiest niet primair voor een gezond leefmilieu en die houding is helaas ook aan de orde in Limburg..Alle reden om het verzet tegen de komst van de megamestvergister van RMS en de uitbreiding van Willems in America op te voeren.

Het volledige rapport van BMF is hier te lezen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel