Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op 23 maart 2020 heeft de gemeente Horst aan de Maas de Ontwerp Geurverordening, de ontwerp beleidsregels en de bijbehorende geurgebiedsvisie (zie bijlage) gepubliceerd. Vanaf die datum kunnen burgers in Horst aan de Maas een zienswijze indienen bij het gemeentebestuur. Vereniging Behoud de Parel heeft - samen met de Werkgroep Max 5 Odeur - van die mogelijkheid gebruik gemaakt (zie zienswijze in bijlage).

De gemeente schrijft in haar visie dat zij ten behoeve van de gebiedsontwikkeling Klavertje 4 de nu geldende geurnormen voor veehouderijen wil aanpassen. In Klavertje-4 worden nieuwe bedrijfsterreinen gerealiseerd. Om de belangen van veehouderijen niet te schaden als gevolg van deze ontwikkeling stelt B&W voor om af te wijken van de standaard wettelijke geurnormen. De geurgebiedsvisie heeft overigens niet alleen betrekking op Klavertje 4, maar op de gehele gemeente Horst aan de Maas. In het buitengebied liggen momenteel zo'n 400 woningen waar sprake is van een slecht tot zeer slecht woon- en leefklimaat.

Terwijl een toename van de geurbelasting - op basis van de geldende geurnormen voor het buitengebied - niet valt uit te sluiten, worden tegelijkertijd de feitelijke mogelijkheden voor uitbreiding van de uitstoot van stikstof door de PAS-uitspraak beperkt en stelt de Provincie Limburg eisen aan de maximale ammoniakemissie per dierplaats bij de bouw van nieuwe stallen. Die twee ontwikkelingen, gevoegd bij de sanering van varkenshouderijen, zal volgens B&W leiden tot een afname van de geurbelasting uit stallen.

Op basis van adviezen van de GGD zouden strengere geurnormen voor het buitengebied te overwegen zijn. Maar die zouden volgens B&W leiden tot extra beperkingen voor functieveranderingen in de omgeving van veehouderijen. én een voor de veehouderij ongewenst bijeffect zou zijn dat veehouderijen die al emissiereducties hebben bereikt, weinig tot geen mogelijkheden meer hebben om zich te ontwikkelen, terwijl veehouderijen die nog niets gedaan hebben aan emissiereductie, juist wél kunnen uitbreiden. Daarom heeft B&W besloten de geurnormen voor het buitengebied niet aan te passen.

In haar zienswijze op de gebiedsvisie stelt Behoud de Parel dat er beleid wordt ontwikkeld dat volledig los staat van de landelijke doelstelling om geuroverlast terug te dringen en handelt het college van B&W in strijd met de adviezen van de landelijke GGD. ter verbetering van de luchtkwaliteit. Volgens Behoud de Parel kan - bij de woningen waar nu al sprake is van een matig tot zeer slecht woon- en leefklimaat en waar dus door het door B&W voorgestane beleid geen verbeteringen plaats vinden - gesproken worden over grote bestuurlijke nalatigheid.

Behoud de Parel mist in de geurgebiedsvisie een adequate reactie op de risico's voor de volksgezondheid, zeker nu er relaties lijken te bestaan tussen de huidige coronacrisis en de zoönosen die van dier op mens overgaan, waarbij de mindere luchtkwaliteit in de regio mensen extra vatbaar lijken te maken voor corona infectie. aandacht voor de gezondheid van mens, dier en natuur zou voor de hand liggen, maar ontbreekt.

Naar de mening van Behoud de Parel kunnen de klimaatproblemen en de stikstofproblematiek deels opgelost worden door een verkleining van de veestapel. Dat zal tegelijkertijd leiden tot minder fijnstof- en stankproblemen. Dat wordt volgens Behoud de Parel ook aangetoond in de "Geurvisie" die de Limburgse Natuur- en Milieufederatie heeft gepubliceerd. De gemeente Horst aan de Maas lijkt daar echter lak aan te hebben. In de gebiedsvisie van Horst aan de Maas wil het college van B&W de intensieve kippen- en varkenshouderijen in het buitengebied gerieven, met behulp van een hoge geurgrens. Daarmee worden burgers in het buitengebied tweederangs burgers!

Met name kippen- en (in hoofdzaak) varkensbedrijven veroorzaken - in sommige gevallen - problemen tot 35 en zelfs 50 Ou stank. De gemeente treedt echter niet handhavend op jegens deze bedrijven, omdat ze niet voldoen aan de regelgeving, maar gaat deze bedrijven legaliseren! Behoud de Parel wijst er op dat in het buitengebied tienduizenden mensen werken (onder andere duizenden arbeidsmigranten) en leven (waaronder recreanten) en dat er belangrijke recreatieve bedrijven gevestigd zijn en daarom ligt het volgens Behoud de Parel voor de hand de geurnorm te verlagen naar 5 Ou en maximaal 8 Ou cumulatief.  Daar waar de gemeente pretendeert te streven naar de Gezondste Regio 2025, zou dat voor de hand liggen. Maar - zo suggereert Behoud de Parel - die "titel" is er meer voor de bühne…

In haar zienswijze .schrijft Behoud de Parel dat in de geurgebiedsvisie een groot aantal bedrijven die stankoverlast veroorzaken, niet mee zijn genomen. Dan gaat het bijvoorbeeld om Monaghan Compost, Walkro en de biovergisters van het NGB, Hagens, Willems en RMS. En ook het uitzweten van champignoncompost en de aanvoer, het lossen en de opslag van mest in het buitengebied, activiteiten die feitelijk illegaal zijn, worden iet meegenomen.

Toekomstige ontwikkelingen, aansluitend op de vraag van consumenten naar dier- en milieuvriendelijk geproduceerd vlees, zullen volgens Behoud de Parel leiden tot biologische veehouderijen en meer vrije-uitloopstallen voor kippen en varkens, wat gepaard gaat met relatief meer ammoniak-, stof en stankuitstoot per dierplaats. Dat impliceert automatisch dat deze bedrijven kleiner (met minder dieren) en grondgebonden zijn. Daar wordt in de geurgebiedsvisie nauwelijks op geanticipeerd, zo stelt Behoud de Parel.

SP: "Eerst toekomstvisie vaststellen en dan pas geurbeleid formuleren"
Ook de SP Horst aan de Maas heeft een brief geschreven aan het college van B&W (zie bijlage). In de brief schrijft de SP dat zij van mening is dat het college de verkeerde volgorde hanteert. Eerst dient er een toekomstvisie ontwikkeld te worden op de veehouderij en vervolgens kan die toekomstvisie vertaald worden in een – specifiekere – geurgebiedsvisie. De SP vraagt daarom aan B&W wat de reden is om nu al te komen met een geurgebiedsvisie en niet te wachten op een door de gemeenteraad vastgestelde toekomstvisie op de (intensieve) veehouderij?

Naast de volgens de SP onjuiste volgorde wijst de partij er op - net als Behoud de Parel - dat  in de geurgebiedsvisie geen of nauwelijks rekening gehouden met aspecten van de volksgezondheid. “De gezondheids-effecten van stank op de mens worden steeds manifester. En tegelijkertijd zien we dat er steeds meer aanwijzingen zijn dat er een relatie is tussen de corona-uitbraak en de ongezonde luchtkwaliteit in Zuid-Oost Brabant en Noord-Limburg als gevolg van de overmatige aanwezigheid van intensieve veehouderijen”. De SP vraagt aan het college in zowel de toekomstvisie op de veehouderij in Horst aan de Maas én vervolgens in de geurgebiedsvisie aandacht te besteden aan de volksgezondheid in het algemeen en de huidige coronacrisis in het bijzonder. De gemeente moet immers ook oog hebben voor de belangen van andere bedrijven (recreatie bijvoorbeeld) en andere mensen en andere waarden hoog moet houden dan alleen de economische waarde van veeteeltbedrijven? Lees hier het bericht over de vragen op de website van de SP Horst aan de Maas.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel