Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De rergering gaat in samenwerking met deskundigen, verenigd in een expertgroep, bekijken hoe het ontstaan van zoönosen (infecties die van dieren op mensen kunnen worden overgedragen) in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen kan worden. Dat meldt Stal & Akker in haar nieuwsbrief van 5 januari 2021.

De breed samengestelde expertgroep gaat in opdracht van de ministeries van Volksgezondheid en Landbouw een risicoanalyse maken over het ontstaan en de verspreiding van zoönosen. Ook gaat de groep onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om deze risico's te verkleinen. Daarnaast vraagt het kabinet aan de experts om de analyse naast het huidige beleid te leggen en verbeterpunten te identificeren. Op basis daarvan zal de regering kijken of er aanpassingen nodig zijn en en zo ja welke.

Onderzoek naar mogelijke infectie varkens met Covid-19
H
et minsiterie van Volksgezondheid heeft deskundigen ook laten onderzoeken of er een kans is dat SARS-CoV-2 (Covid-19) zich verspreidt op varkensbedrijven. De conclusie van het onderzoek is. dat de kans gering is. In het rapport staat dat het 'verwaarloosbaar' is dat de ziekte een rol heeft in de epidemie en zich verspreidt tussen varkens en mensen (lees hier het hele rapport).

Overigens loopt er ook nog onderzoek naar de relatie tussen de uitstoot van fijn stof (onder andere door de Intensieve veehouderij) en de kwetsbaarheid van mensen voor het coronavirus. Daarbij gaat het er om vast te stellen of mensen door de aantasting van de luchtwegen als gevolg van fijn stof, vatbaarder zijn (en ernstiger klachten krijgen) als gevolg van een besmetting door corona (lees hier het bericht over dat onderzoek).

Samenstelling expertgroep

De expertgroep - dat het onderzoek naar de zoönosen gaat doen - staat onder leiding van een voorzitter uit de humane gezondheidshoek, die zal worden ondersteund door een secretariaat. De voorzitter zal samen met de partners van het Netherlands Centre for One Health (NCOH), aangevuld met partijen daarbuiten, een expertgroep samenstellen. Het kabinet wil dat de expertgroep bestaat uit ten minste de volgende wetenschappelijke disciplines: volksgezondheid, diergezondheid, natuur, milieu, biodiversiteit, en gedragswetenschappen.

Het streven van het kabinet is dat de expertgroep in januari 2021 van start gaat. Voor de zomer wordt de Tweede Kamer geinformeerd over het resultaat

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel