Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De SP-fractie in Provinciale Staten van Limburg heeft op 6 september 2021 schriftelijk vragen gesteld aan het College van GS van Limburg over de stand van zaken met betrekking tot de komst van de grootste mestverwerkingsfabriek van Nederland  naar Grubbenvorst. Omwonenden van de locatie waar de mestfabriek moet komen, hebben zich uitgesproken tegen de komst van de fabriek. En de SP wijst de komst af omdat de werkelijke problemen - het mestoverschot - er niet mee wordt opgelost.

De mestfabriek heeft eerder al een omgevingsvergunning gekregen van de provincie. Daartegen heeft vereniging Behoud de Parel samen met omwonenden bezwaar aangetekend. In eerste instantie heeft de rechter het bezwaar van Behoud de Parel en de omwonenden afgewezen (lees hier het artikel over de uitspraak van de rechter). Reden om hoger beroep in te stellen. De Raad van State moet nog uitspraak doen over dit hoger beroep. Ondertussen moet RMS - de initiatiefnemer die de mestfabriek wil realiseren - ook nog een vergunning krijgen in het kader van de Natuurbeschermingswet. Die vergunning is nog niet verstrekt door de provincie Limburg.

Eerder stelde de SP in 2017 - toen de plannen van RMS bekend werden - vragen aan het college van B&W van Horst aan de Maas (lees hier het artikel over de antwoorden op die vragen). Ondertussen hebben zich allerlei ontwikkelingen voorgedaan. De aanvraag voor de omgevingsvergunning bij de provincie Limburg werd in 2017 ingediend door het Duitse bedrijf RMS. Die vergunning is ook verleend. Maar tot op heden is er nog geen begin gemaakt met de bouw. Juridisch verzet van de buurt heeft dat vooralsnog kunnen voorkomen. Ondertussen wilde RMS ook in Groenlo (Gelderland) een vergelijkbare mestfabriek bouwen, maar daar stak de rechter een stokje voor, omdat de provincie Gelderland (net als de provincie Limburg overigens) verzuimd had een Milieueffectrapportage (MER) voor te schrijven. Zowel in Groenlo als in Limburg is - zoals hiervoor aangegeven - nog geen vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet verleend. In Groenlo heeft de provincie Gelderland zelfs besloten die vergunning niet te gaan verlenen. Daarmee lijkt het project van RMS in Groenlo - in ieder geval voor de komende vijf jaar - te stranden op de wetgeving in Nederland.

Inmiddels zijn de plannen voor de Nederlandse mega mestfabriek RMS doorverkocht aan WSB Energy BV. Dat bedrijf lijkt de prioriteit te leggen bij het realiseren van een mestfabriek aan de Horsterweg nabij Grubbenvorst. Het zal naar verwachting nog een paar jaar duren voordat de mestfabriek operationeel kan zijn. Als die er al komt. Want vraag is of er nog wel behoefte is aan mestverwerking. In het vakblad “De Boerderij” van 27 augustus 2021 staat als antwoord op die vraag dat de behoefte aan mestverwerking terug loopt en dat daardoor de druk op de verwerkingskosten groter wordt. Verder krijgen nieuw opgestarte projecten hun capaciteit niet volgeboekt en wordt de looptijd van contracten verkort tot minder dan de eigenlijk benodigde tien jaar voor een gezonde bedrijfsvoering. In een eerder artikel op de website van vereniging Behoud de Parel uit Grubbenvorst werden ook al vraagtekens geplaatst bij de (economische) haalbaarheid van de mega mestfabriek van RMS (lees hier dat artikel).

De hiervoor beschreven ontwikkelingen hebben geleid tot vragen van de SP aan het Provinciebestuur. De SP vraagt zich af of het provinciebestuur op de hoogte is van de vele wisselingen van eigenaren van de geplande mestfabriek. Eind 2020 werd RMS overgenomen door WindVision en WindVision heeft in juli 2021 haar kroonjuwelen verkocht aan de investeerder Black Rock, bekend van zijn grote investeringen in de grijze en dus vervuilende energiesector. Ook vraagt de SP aan GS of zij op de hoogte is van het feit dat de lokale veehouderij inmiddels al veel geld heeft geïnvesteerd in dit megavergistingsproject en dat dit geld waarschijnlijk weg is, zonder dat de voorgespiegelde beloftes zijn ingelost. De SP wil natuurlijk weten wat het College van GS daar van vindt.

De SP is van mening dat dergelijke megavergistingsprojecten niet (meer) passen in de nieuwe inzichten dat megastallen en de bio-industrie onhoudbaar zijn geworden. De SP wil van GS weten of het college het met de SP eens is op dit punt. Letterlijk schrijft de SP-fractie in Provinciale Staten: "Onderschrijft het College de mening van de SP en anderen dat dit project inmiddels overbodig is geworden door de vergrote capaciteit van mestverwerking elders, waarvan de capaciteit volgens een publicatie in 'De Boerderij' niet volledig benut wordt?".

Een belangrijk punt in de brief van de SP gaat over het opzetten van een zogenaamde 'depostiebank' door de Ontwikkelingsmaatschappij van Greenport in samenwerking met de provincie. Op dit moment wordt er teveel stikstof uitgestoten door met name de Intensieve Veeteelt. Door een uitspraak van de Raad van State mogen er geen nieuwe initiatieven opgepakt worden die leiden tot nog meer stikstofuitstoot. Dat heeft onder andere tot gevolg dat er haast geen woningen meer gebouwd kunnen worden. Om toch mogelijkheden te creëren om te bouwen heeft de provincie samen met de Ontwikkelingsmaatschappij Greenport het idee van een depositiebank (stikstofbank) uitgedacht. In die 'bank' worden niet gebruikte 'stikstofrechten' (virtueel) opgeslagen. Als er iets gebouwd moet worden dat leidt tot verdere stikstofuitstoot, kan de initiatiefnemer daarvan 'diens deel aan uitstoot' verrekenen (salderen) met de 'stikstofrechten', die in de 'bank' vitueel zijn ondergebracht. Dat wordt 'extern salderen' genoemd. De SP is van mening dat deze vorm van extern salderen ten behoeve van de bouw van een mega mestvergisters geen duurzame oplossing is voor het enorme stikstofprobleem. Immers: uiteindelijk wordt er toch veel meer stikstof de lucht ingeblazen dan er voorheen uitgestoten werd! De SP vraagt het College van GS of het bereid is om eindelijk werk te gaan maken van echte duurzame en realistische oplossingen voor de stikstofproblematiek als gevolg van onder andere de mestoverschotten. Wat de SP betreft zou een vermindering van het aantal dieren onderdeel uit moeten maken van de oplossing van het mestoverschot. Daarom vraagt de SP aan GS of ze bereid is om met boeren in gesprek te gaan om te kijken hoe zij hun bedrijf rendabel kunnen maken als zij het aantal dieren aanmerkelijk verminderen. Om zo tot écht duurzame oplossingen te komen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel