Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Yolanda Claessens, lid van Provinciale Staten van Limburg voor de SP, is niet tevreden met de antwoorden van Gedeputeerde Staten op haar vragen over de Mestverwerkingsfabriek van RMS nabij Grubbenvorst. Reden voor SP'er Claessens om vervolgvragen te stellen (zie bijlage).

Het college antwoord op de eerdere vragen van de SP met een overzicht van de gang van zaken met betrekking tot de aanvraag van RMS voor een vergunning in het kader van de Wet Natuurbeschermingswet van 1998. De vergunningaanvraag is op 28 juli 2016 aangevraagd. Die aanvraag was incompleet. Pas op 12 februari 2019, dus ruim twee en een half jaar later, is de aanvraag aangevuld. De SP vraagt GS of dat een normale tijd is voor een reactie op een verzoek tot aanvulling van de vergunningaanvraag. En als dat niet normaal is, of GS de aanvraagprocedure dan niet beter stop kan zetten en de vergunning weigeren.

Maar ook na die tweeeneenhalf jaar heeft RMS - tot op heden (!) - missende gegevens nog niet opgestuurd naar de provincie ten behoeve van de vergunningverlening. Daarmee loopt de totale aanvraagprocedure nu dus ruim 5 jaar! Yolanda Claessens vraagt namens de SP aan GS wat normaal de termijn is voor zulke procedures. En wat volgens het College van GS een redelijke termijn is, waarbinnen eventuele aanvullingen op een aanvraag dienen te worden aangeleverd. In ieder geval is "vijf jaar" volgens de SP geen "redelijke termijn" en zou dat zeker moeten leiden tot weigering van een vergunning, al was het maar om in de toekomst precedentwerking op dit punt te voorkomen..

Om inzicht te krijgen hoe de gang van zaken is bij andere procedures voor de aanvraag van een (natuur)vergunning vraagt Yolanda Claessens een overzicht van alle aanvragen met betrekking tot de vergunningverlening in het kader van de Wabo en de Natuurbeschermingswet, die sinds 2015 tot heden nog lopen bij de provincie.

Tenslotte gaat Yolanda Claessens in haar brief met vragen aan GS ook in op een artikel in De Limburger van 20 oktober 2021, waar in te lezen is dat volgens mesthandelaren grootschalige mestfraude dreigt bij boeren als “Brussel” geen extra ruimte geeft om extra stikstof uit dierlijke mest te gebruiken en dat er dan enorme mestoverschotten dreigen. In haar antwoord op de eerdere vragen van de SP geeft het College van GS aan dat uit ervaringen van afgelopen jaren blijkt dat ontwikkeling van 'businesscases' voor mestverwerking technisch en economisch een "forse uitdaging" vormt. Het probleem met het mestoverschot dreigt dus alleen maar groter te worden. Overheden verschuilen zich volgens SP-woordvoerder Yolanda Claessens achter elkaar. "En de boeren zijn (wederom) de dupe van dit onhoudbare landbouwsysteem", aldus Claessens. Ze vraagt of het College bereid is om alle mogelijke middelen te gebruiken en druk uit te oefenen om – in samenwerking met de boeren – een duurzame oplossing te vinden voor dit probleem?

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel