Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg organiseert op 9 oktober in Café Cambrinus in Horst een debat met als titel ‘Van groei naar bloei’. Tijdens de informatieavond worden inleidingen verzorgd door André Vollenberg, voorzitter van vereniging Behoud de Parel; Sieta van Keimpema, voorzitster van de Dutch Dairymen Board; Guus Geurts, publicist en consultant met betrekking tot globalisering, landbouw en milieu; Frank Futselaar, Tweede Kamerlid voor de SP (woordvoerder landbouw) en Hubert Mackus, namens het CDA lid Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg (met landbouw in portefeuille). De avond wordt gepresenteerd door Paul Geurts, voorzitter van de werkgroep.

De verschillende sprekers zullen ingaan op een notitie van André Vollenberg (‘Van groei naar bloei’- zie bijlage), die hij bij aanvang van de bijeenkomst zal presenteren. In het artikel constateert  Vollenberg dat de landbouw in het algemeen en de intensieve veehouderij in het bijzonder voor grote uitdagingen staat. Klimaatverandering, mestoverschotten, uitstoot van schadelijk stoffen als ammoniak en fijnstof, de opvolgingsproblematiek bij agrarische familiebedrijven, asbest, verpaupering van het platteland en illegale activiteiten in agrarische bedrijfsgebouwen.

Hij pleit voor een integrale aanpak van deze problemen met als in het oog springende maatregelen het stoppen van de groei van het aantal dieren en een bedrijfsbeëindigingsregeling. Boeren ontwikkelen zich in diens visie naar meer duurzame bedrijven, verbreden zich waar nodig tot zorg- of dagbestedingsbedrijven of ontwikkelen een recreatieve neventak en streven naar meer diversiteit via biologische landbouw.

De avond vindt plaats in Café Cambrinus, Venrayseweg 94 in Horst[1], op 9 oktober om 19.30 uur. De toegang is gratis.

[1] Parkeren langs de weg is toegestaan (gelieve privé-opritten vrij te houden) . Op een steenworpafstand (m.n. bij en tegenover Restaurant “World Kitchen”) bevinden zich enkele ruime parkeerplaatsen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel