Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De website Groen Gruimte meldt - op basis van een artikel in het Financieel Dagblad van 27 september 2019 naar aanleiding van uitspraken van Rob de Rijcke, de landelijk coördinerend milieuofficier van justitie, donderdagmiddag 26 september in Utrecht - dat het het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ontbreekt aan voldoende wil om milieuwetten te handhaven. Rob de Rijcke presenteerde in Utrecht de conceptpublicatie 'Milieuproblemen in de landbouw: falend omgevingsrecht en mogelijke oplossingen' van de Vereniging voor Milieurecht. in deze bundel wordt de juridische spanning tussen landbouw en milieu behandeld. De definitieve publicatie verschijnt begin december 2019.

Zeventien deskundige milieujuristen hebben de huidige regelgeving die betrekking heeft op de landbouw doorgelicht. Uit de de conceptpublicatie rijst een teleurstellend beeld op van gefragmenteerde, inadequate regelgeving, tekortschietende uitvoering en ontoereikend toezicht. Het is duidelijk dat tot op heden wetgeving en beleid niet in staat zijn gebleken de verschillende nadelige gevolgen van de landbouw voor de omgeving tot staan te brengen, laat staan te reduceren.

Wetgeving voldoet niet
"De huidige wetgeving voldoet niet of nauwelijks om het milieu te beschermen tegen de landbouw", stelt Jonathan Verschuuren, hoogleraar Internationaal Milieurecht aan de Universiteit Tilburg en leider van het onderzoek. Volgens Verschuuren tonen de juristen aan dat de huidige regels te complex zijn en gefragmenteerd over een reeks van wetten. Een tweede oorzaak voor de voortdurende milieuproblemen van de landbouw is volgens Verschuuren dat de normen niet worden nageleefd. Dat komt volgens hem omdat de wetgever telkens nieuwe creatieve ruimte zoekt om groei mogelijk te maken voor de landbouw.

Integrale aanpak nodig
De auteurs doen aanbevelingen voor verbetering op de door hen bekeken deelterreinen. De belangrijkste overkoepelende conclusie is dat een integrale aanpak nodig is om de landbouw te verduurzamen. De door de minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voorgestane transitie van de sector naar kringlooplandbouw is een goed uitgangspunt. De minister vertrouwt daarbij echter vrijwel geheel op eigen initiatief vanuit de sector en voorziet een zeer beperkte rol voor het recht.

Zie voor meer informatie ook het artikel Er bestaat een beeld van terughoudendheid bij de overheid om te handhaven op de site van het Openbaar Ministerie.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel