Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Eind vorig jaar heeft de Provinciale Staten van Limburg besloten om meer dan 40% van beschermde natuurgebieden in Limburg te ontdoen van een beschermende status. Eén van de gebieden die deze beschermde status verloor, was Kaldenbroek en het aanliggende natuurgebied. Reden voor vereniging Behoud de Parel om beroep aan te tekenen bij de Raad van State in Den Haag. Vandaag, 24 september, behandelt de Raad van State het beroep van de vereniging.

Naast de aantasting van een belangrijk natuurgebied heeft Behoud de Parel ook beroep aangetekend, omdat de provincie – mede onder invloed van de gemeente Horst aan de Maas – de vestigingsmogelijkheid voor het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB), met 35.000 varkens en 1,2 miljoen kippen mogelijk maakt. Door het wegnemen van de beschermende status kan dat bedrijf namelijk meer ammoniak uitstoten.

Natuur in Limburg steeds meer in de verdrukking
Al tal van decennia worden natuurgebieden geteisterd door tal van vervuilingen. In het verleden ging het om de zure regen. Op dit moment gaat het vooral om uitstoot van uitlaatgassen (fijn stof) en ammoniak, afkomstig van veehouderijen. Gevolg van deze uitstoot (en andere vervuilende bronnen) is, dat er nu nog slechts 15% van de biodiversiteit over is, die er in Nederland was. Tal van internationale afspraken ten spijt heeft de Nederlandse regering steeds vaker ingestemd met een verdere achteruitgang, doordat veel natuurgebieden een verminderde bescherming kregen aangaande deze vervuilingen.

Eind 2002 werd in de Tweede Kamer een motie ingediend om de bescherming van de natuur tegen verzuring – lees o.a. ammoniak afkomstig van veehouderijen – drastisch te verminderen. In de wet werd opgenomen dat enkel zeer verzuringsgevoelige gebieden nog beschermd werden. De andere gebieden vielen af. De taak om deze gebieden aan te wijzen werd door het Rijk bij de provincies neergelegd. Limburg besloot ruim 40% van de natuurgebieden te ontdoen van haar beschermde status.

Druk gemeente Horst aan de Maas
Dat gebeurde mede onder druk van de Gemeente Horst aan de Maas. In een notitie van de gemeente werd bepleit de beschermde status (“zeer kwetsbaar gebied”) te ontnemen aan Kaldenbroek en omgeving, omdat anders, zo schreef de gemeente, allerlei procedures gevoerd zouden worden tegen het NGB. Daarmee het feit negerend dat in de jaren 80 al actie was gevoerd tegen de komst van vakantiewoningen, die de natuurwaarden in het gebied zouden aantasten. In de genoemde natuurgebieden komen meer dan 20 (geïnventariseerde) Rode Lijst soorten (flora en fauna die – op basis van wetgeving – beschermd moet worden) voor. Waarschijnlijk – zo blijkt uit gesprekken met ecologen – dient deze lijst voor Kaldenbroek en omgeving uitgebreid te worden tot 70 Rode Lijst soorten.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel