Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De provincie Limburg is veel te ver gegaan bij de aanwijzing van beschermde natuurgebieden. Dat betoogde Vereniging Behoud de Parel en een aantal milieuorganisaties dinsdag 24 februari 2009 bij de Raad van State. De aanwijzing is een toepassing van de wet die de bescherming regelt van kwetsbare natuurgebieden tegen ammoniak afkomstig van agrarische bedrijven. Indien bijvoorbeeld Kaldenbroek en omgeving de status van "kwestbare natuur" behouden, wordt het een stuk moeilijker voor het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB)om zich te gaan vestigen op het LOG Witveld.

Volgens de Milieufederatie Limburg, Milieudefensie en Vereniging Behoud de Parel heeft de aanwijzing van kwetsbare gebieden een averechts effect gekregen. Met het omstreden besluit van de provincie is voor circa 40 procent van de natuur in Limburg de bescherming tegen ammoniak opgeheven. De aanwijzing komt volgens hen dus neer op een kille sanering. De provincie gaat in hun ogen ook veel verder dan andere provincies, die ook kwetsbare gebieden hebben aangewezen. Ook daar is het aantal beschermde natuurgebieden verkleind, maar de percentages zijn daar niet hoger dan gemiddeld tien procent. Tot 2000 gold een beschermde zone van 3000 meter rond natuurgebieden. Dat werd later veranderd in een zone van 250 meter. Binnen die zone worden agrarische activiteiten beknot of zelfs onmogelijk gemaakt. Met de nieuwste regeling is het aantal te beschermen gebieden verkleind. De milieuorganisaties zeggen dat agrarische bedrijven hierdoor weliswaar meer de ruimte krijgen, maar de nationale doelstelling om de uitstoot van ammoniak te beperken, wordt zo de nek omgedraaid.

Delen van de natuurgebieden Kaldenbroek en de Houthuizerheide hebben voortaan geen bescherming meer. Volgens de provincie voldoen ze niet aan de voorwaarden om bescherming te krijgen. Daarbij gaat het onder meer om de natuurwaarde en de grootte van het gebied. De natuurorganisaties vinden dat de provincie zeer twijfelachtige beslissingen heeft genomen om vooral agrariërs te bevoordelen.

Behoud de Parel werd tijdens de zitting bijgestaan door jurist Valentijn Wösten. Hij wist de vertegenwoordiger van de provincie Limburg zo ver te krijgen dat hij toegaf dat belangrijke documenten niet ter inzage waren gelegd, onder andere de Nota standpuntbepaling.

De Vereniging Behoud de Parel voerde ter zitting ook een aantal getuigendeskundigen ten tonele. Vooral de heer van Dobben – ecoloog van Alterra Wageningen – speelde een belangrijke rol. Zijn argumentatie was sterk. Hij ging met name in op de aanwezigheid van beschermenswaardige paddenstoelen, korstmossen en de Bochtige Smele.

Wim van Opbergen, de adviseur van de Milieufederatie Limburg, zette zeer nadrukkelijk de kwetsbaarheid van de Naaldbossen in de omgeving uiteen.

De Raad van State doet over zes weken uitspraak.

(Bron: Peel en Maas, 26-2-'09)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel