Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op 26 november 2008 stuurde de vereniging Behoud de Parel een reactie op de nota "Gezond en wel(zijn)" over het lokaal gezondheidsbeleid (met name preventie) van Horst aan de Maas. In haar reactie voreg Behoud de Parel aandacht te geven aan gezondheidsrisico's, die voortkomen uit de toename van fijnstof, de risico's van de verspreiding van MRSA (ziekenhuisbacterie) en de kans op de uitbraak van influenza (griep) als gevolg van de ontwikkelingen rondom Grubbenvorst. Er bestaan allerlei plannen (Nieuw Gemengd Bedrijf - NGB - met 1,2 miljoen kippen en 35.000 varkens, zandverwerkingscentrale, uitbreiding veiling, Trade Port Noord, Floriade, tuinbouwkassengebied Californië) die een fikse toename van fijnstof met zich mee zullen brengen. En met name het NGB kan de bron zijn van MRSA-verspreiding en influenza.
Eind januari 2009 kreeg Behoud de Parel antwoord van de gemeente. De tekst wordt - naar aanleiding van de reactie van Behoud de Parel - aangepast. Maar niet op de manier zoals Behoud de Parel die graag gezien had.

In haar reactie op de gezondheidsnota van het college van B&W vraagt Behoud de Parel aandacht voor fijnstof, MRSA en influenza. Thema’s die in de beleidsnota van B&W – op een enkele zinsnede na – niet aan bod komen. Het College van B&W sluit – volgens een brief aan Behoud de Parel van 21 oktober (als antwoord op de brief van Behoud de Parel van 13 augustus 2008, dus ruim 2 maanden later, terwijl verzocht was te antwoorden voor 1 september) voornamelijk aan bij de rijksprioriteiten van de landelijke nota volksgezondheid en kiest dus vooral voor landelijk vastgestelde thema’s en betreffen een gezonde leefstijl: roken, schadelijk alcoholgebruik, voeding en bewe-ging (overgewicht), geestelijke gezondheid: depressie, angststoornissen, dementie en versterking van de Eerstelijnszorg.

In de reactie van Behoud de Parel wordt heel precies beschreven wat de risico's zijn met betrekking tot fijnstof, MRSA en influenza en documenteert die risico's met wetenschappelijk verzamelde gegevens. Daarbij gaat Behoud de Parel in op de risico's van de burgers in de omgeving van bedrijven (met name van de burgers uit Grubbenvorst) en op de risico's voor de mensen die werkzaam zijn binnen die bedrijven.

In haar reactie op deze kritiek bedankt het college van B&W Behoud de Parel voor haar betrokkenheid. Naar aanleiding van de opmerkingen is de nota aangepast. Toegevoegd is dat "het beleid van de gemeente op het gebied van luchtkwaliteit kan worden samengevat als "Behoud van een gezond woon- en werkklimaat in de gemeente, zonder overschrijdingen van de luchtkwaliteisnormen". Verder schrijft het college dat zij "voornemens is, jaarlijks actief over de toetsing van de luchtkwaliteisnormen te communiceren en tevens bij grote projecten vooraf een Gezondheids Effect Screening (GES) wil laten uitvoeren. Hierbij moet gedacht worden aan grootschalige ontwikkelingen in de omgeving die mogelijk schadelijke gezondheidseffecten met zich mee brengen".

In de raadsvergadering van 3 februari besluit de gemeenteraad van Horst aan de Maas of zij instemt met de nota - ook na de wijziging die het college heeft aangebracht.

Behoud de Parel