Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In de discussies over de komst van megastallen in Nederland lijken de verschillende overheden (rijk, provincies en gemeenten) de risico’s voor de volksgezondheid steeds minder aandacht te geven. Dat stelden een zevental belangengroepen, waaronder Behoud de Parel in een aan gemeenten, provincies en het ministerie van LNV in december 2008 verstuurde brief. In de brief worden de overheden gewezen op een aantal cruciale rapporten, die duidelijk de voor de belangengroepen onacceptabele gezondheidsrisico’s aantonen en beschrijven. Indien de overheden geen aandacht besteden aan de gezondheidseffecten kunnen zij in de toekomst schadeclaims van burgers verwachten, zo kondigden de groepen aan. Vier maart 2009 kwam de reactie van minister Ab Klink, mede namens zijn collega's Cramer en Verburg. In de brief stelt de minister, dat hij wel degelijk aandacht geeft aan de volksgezondheidsrisico's van megastallen.

De minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport schrijft in diens brief, mede namens de collega's van VROM en LNV, dat onderzocht wordt of essentieel onderzoek ontbreekt om de overheid op adequate wijze in staat te stellen de risico's van intensieve veeteelt voor de volksgezondheid in te schatten. Nadrukkelijk stelt de minister dat er ook "kansen". zijn. Hij doelt daarbij op de mogelijke ontwikkeling van technische middelen om de uitstoot van ziekmakende organismen en fijnstof te beperken.

Bij het opstellen van een beleidsbrief over intensieve veeteelt en de risico's voor de volksgezondheid zal de brief van de zeven belangengroeperingen, waaronder Behoud de Parel, betrokken worden.

Onder andere de gemeente Weert reageerde in een brief aan Behoud de Parel onder verwijzing naar de brief van minister Klink. Opvallend was dat de gemeente Horst aan de Maas en de Provincie Limburg nog niet reageerden op de brief van de belangengroepen. Tekenend?

Behoud de Parel