Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Nieuwe wegen hebben invloed op Natura 2000 gebieden, door de negatieve effecten van stikstofdepositie, geluid en licht. Daarom is er regelgeving voor aanleg van wegen bij Natura 2000 gebieden. Die wetgeving rond Natura 2000 brengt echter een grote onderzoekslast voor infrastructurele projecten met zich en kan daarmee ook effecten hebben op de planning. Dat meldt minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat mede namens minister Verburg van LNV in een brief aan de Tweede Kamer. Hierin geven de bewindslieden aan hoe wetgeving rond Natura 2000 en gezondheid invloed heeft op de infrastructuurplannen van het Rijk.

Voor de uitvoering van Rijksinfrastructuurprojecten die, gelet op de instandhoudinsdoelstellingen, een verslechterend of significant verstorend effect op een Natura 2000-gebied kunnen hebben, is een vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet vereist. Wordt er door de uitvoering van het project een mogelijk significant effect verwacht, dan moet een passende beoordeling worden gemaakt. Maar wat een 'significant effect' is, blijft onduidelijk, stelt de minister. "Het gevolg voor de besluitvorming van projecten is de onzekerheid over de vraag of het uitgevoerde onderzoek uiteindelijk adequaat genoeg aantoont dat er geen verslechtering optreedt."

Vuistregels
Het kabinet wil de risico’s beheersen door vuistregels te ontwikkelen waarmee het effect van projecten eenvoudiger kan worden bepaald en de onderzoekslast kan dalen. Eurlings denkt de de Tweede Kamer later dit jaar te kunnen informeren over eenvoudiger methoden tot berekening van effecten op natuurwaarden in planstudies.

Beheerplannen
Risico’s en de onderzoekslast worden beperkt door projecten in beheerplannen op te nemen. Rijkswaterstaat, ProRail en andere partijen zitten bij de totstandkoming van deze beheerplannen met elkaar aan tafel. Voor activiteiten die opgenomen zijn in beheerplannen is geen Natuurbeschermingswet vergunning vereist. Dit bevordert ook de voortgang van projecten. Maar beheerplannen werken vooral op de langere termijn - nog niet voor alle Natura 2000 gebieden zijn beheerplannen vastgesteld.

Stikstofdepositie
De minister geeft ook aan wat de algemene uitgangspunten zijn bij de beoordeling van stikstofdepositie op afzonderlijke Natura 2000 gebieden door infrastructurele projecten. op basis van verkeerscijfers en emissiekentallen bekeken of een project leidt tot toe- of afname van uitstoot. De uitstoot wordt berekend op het moment van planvaststelling en vergeleken met de uitstoot die ontstaat met het project op moment van grootste impact. Indien een afname of gelijkblijvende uitstoot wordt vastgesteld is aannemelijk gemaakt dat het project niet kan leiden tot een toename van de depositie. Dat met het oog op een zinvolle effectbepaling alleen onderzoek wordt uitgevoerd waar een project een mogelijke impact op een Natura 2000 gebied kan hebben.

Bij de besluitvorming over alternatieven zoals verschillende tracés voor een wegvak, speelt ook het aspect gezondheid een rol. Vroegtijdig signaleren van knelpunten gebeurt met de Gezondheidseffectscreening (GES) methode.

(Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 10/07/09)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel