Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Voor de Greenportlane, een provinciale weg in de omgeving van Venlo, heeft de Provincie Limburg als eerste in Nederland een provinciaal inpassingsplan ontwikkeld en vastgesteld. Het plan is onder hoge tijdsdruk tot stand gekomen, onder meer om deze provinciale weg begin 2012 gereed te kunnen hebben. De weg is dan van belang voor de verkeersafwikkeling van de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade, die in 2012 in de regio Venlo plaatsvindt. Mede vanwege deze tijdsdruk en de wens snel tot realisatie over te gaan hebben Provinciale Staten op 10 juli het Inpassingsplan voor de Greenportlane vastgesteld. Vanaf 16 juli 2009, na overleg met de VROM-inspectie, ligt het Inpassingsplan voor beroep 6 weken ter inzage.

Op grond van de informatie van de ‘RO-online’ – de overheidsportal voor digitale plannen – en de berichtgeving uit andere provincies is de Provincie Limburg daarmee de eerste die de volledige procedure tot een vastgesteld inpassingsplan heeft doorlopen.

Efficiënter
Het inpassingsplan is vergelijkbaar met een bestemmingsplan, zoals gemeenten dat meestal maken. Alleen ligt het plan op het grondgebied van vier gemeenten en is er in dit geval sprake van een provinciaal belang. Sinds de invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening per 1 juli 2008 kunnen ook provincies of het Rijk in zo’n geval onder de naam inpassingsplan een ‘bestemmingsplan’ vaststellen, dat de gemeente daarna ‘vertaalt’ in de eigen plannen.

De Provincie Limburg heeft gekozen voor dit nieuwe instrument, omdat de procedure tijdwinst oplevert en efficiënter is. Dat is gebeurd in overleg met de betrokken gemeenten Venlo, Horst aan de Maas, Maasbree en Sevenum. Het laten maken en vaststellen van vier onderling afgestemde bestemmingsplannen door vier gemeenteraden zou veel meer tijd hebben gekost.

Het inpassingsplan ligt vanaf 16 juli voor 6 weken ter inzage in de gemeentehuizen van Venlo, Horst aan de Maas, Maasbree en Sevenum, het Gouvernement in Maastricht en de Viewture­Room, het informatiecentrum van Greenport Venlo, Venrayseweg 182, 5928 RH Venlo

(Bron: Provincie Limburg,16-7-2009)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel