Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

BiggetjeDe SP Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg heeft een notitie gestuurd naar de provincie over het voornemen in Horst aan de Maas een zogenaamd “Nieuw Gemengd Bedrijf” (NGB) te vestigen. In de notitie gaat de werkgroep in op de gevolgen van vestiging van dit bedrijf.
Een belangrijke conclusie van de werkgroep is, dat het NGB door de grootschaligheid zal leiden tot overproductie, marktverstoring en lagere prijzen en zodoende tot een tragedie voor boeren, omdat het voedsel goedkoper dreigt te worden door deze industriële productie.

Duurzaamheid
De vestiging van het NGB (35.000 varkens, 1 miljoen kippen en mestverwerkingsinstallatie) vraagt volgens de groep om een onderzoek met behulp van de duurzaamheidscan (LEI). Uitgangspunt bij die scan is dat sociale, ecologische en economische doelen in onderlinge samenhang worden gerealiseerd.
De werkgroep constateert op voorhand dat het te vestigen bedrijf ten onrechte ‘gemengd bedrijf’ genoemd wordt. Een gemengd bedrijf werkt grondgebonden en kringloopsgewijs, door gebruik te maken van zelf verbouwd veevoer in eigen regio, waarbij de mest van het vee op eigen grond of in de buurt kan worden afgezet. Hierdoor blijven aantallen dieren en mest (mineralen) in evenwicht met de oppervlakte grond. Daardoor kan import van veevoer (mineralenstroom) uit Brazilië en andere landen ingeperkt worden en kunnen boeren wereldwijd hun eigen voedsel verbouwen en wordt ontbossing voor grootschalige monoculturen van o.a. soja (voor veevoer) tegengegaan. Op deze manier is het vergisten, composteren en verbranden van mest de daarbij horende investeringen in dure installaties overbodig.
Ook plaatst de werkgroep vraagtekens bij het opwekken van energie als doelstelling. In het nabij gelegen tuinbouwgebied in Californië kan bij de nieuw te bouwen kassen volgens de nieuwste technologie zo gebouwd worden, dat de kassen zelf energie opleveren door te profiteren van zonne-energie.
Wat de door het bedrijf beoogde “maximaal haalbare milieuwinst” betreft, stelt de groep dat deze verder teniet wordt gedaan door de enorme toename van transport. Transport van veevoer, afvoer van mest, compost, slachtvarkens ( 60.000 per jaar, 1200 per week). De toename van transport zal de verkeersinfrastructuur in Noord Limburg verder doen dicht slibben, waarbij de aan- en afvoerwegen naar andere bedrijven overbelast worden en de verkeersveiligheid zal afnemen.

Reconstructie
De sanering van de locaties van Kuipers Kip in Noord Brabant in het kader van de reconstructieplannen, leiden daar tot oplossingen voor natuur en kwetsbare gebieden. Maar door de grootschalige manier waarop het bedrijf zich in Noord Limburg gaat vestigen, worden de problemen in Noord-Limburg vele malen groter. De verplaatsing van bedrijven levert in Horst aan de Maas een enorme druk op de ruimte die aangewezen is als ontwikkelingsgebied. Naar de mening van de werkgroep dienen de gemeente en de provincie maatstaven en voorwaarden aan te geven wat betreft schaalgrootte van bedrijven en de consequenties daarvan, in verband met de draagkracht van het gebied. Bovendien moet de gemeente bij verplaatsing van bedrijven binnen de gemeente voorrang geven aan gezinsbedrijven.

Onrechtvaardige bevoordeling
De SP-werkgroep tekent bezwaar aan tegen het zogenaamde “opwaarderen van afvalstromen”. Door afzet van mest buiten Nederland mag het bedrijf 50% van de dierplaatsen realiseren zonder dierrechten te verwerven. De toekenning van extra dierrechten staat haaks op de ontwikkeling van inkrimping, beëindiging, etc. Het is een onrechtvaardige maatregel ten aanzien van andere bedrijven die dierrechten duur moeten verwerven. Jarenlang heeft men door het ingezette mest- en ammoniakbeleid (vanaf 1980) de mestproblematiek kunnen terug dringen, vooral in de zandgebieden van Noord Limburg en Oost Brabant. De grond- en waterkwaliteit is hierdoor sterk verbeterd. De vestiging van het NGB zal opnieuw problemen veroorzaken. Dat is een belediging voor de boeren die jaren hebben gewerkt aan terugdringing van ammoniakuitstoot door inkrimping van de intensieve veehouderij en aanpassing van stallen. Zij moeten nu weer concureren tegen deze zogenaamd efficiënte en innovatieve manier van produceren in monsterbedrijven. De grootschaligheid van het bedrijf leidt volgens de werkgroep tot nog meer productie van vlees van varkens en kippen. Dat heeft overproductie, marktverstoring en lagere prijzen tot gevolg en leidt tot een tragedie voor boeren in Horst en omgeving en elders, omdat het voedsel alsmaar goedkoper dreigt te worden door deze industriële productie.

De werkgroep vraagt de provincie met nadruk te overwegen om de plannen tot het vestigen van het Nieuw Gemengd Bedrijf te stoppen en op zoek te gaan naar het beste alternatief. Een andere duurzame en alternatieve weg, waarbij producenten en consumenten kiezen voor een evenwichtig verantwoord landbouwbeleid met toekomst. Ook in de gemeente Horst aan de Maas!

De inspraaknotitie van de werkgroep kunt u hier lezen. Eén van de leden van de actiegroep "Behoud de parel", André Vollenberg, een biologisch-dynamische tuinder, heeft ook een inspraaknotitie ingestuurd. Deze kunt u hier ook lezen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel