Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

07-10-2009 • Onlangs heeft de GGD Noord- en Midden-Limburg het rapport “Intensieve veehouderij Gemeente Horst aan de Maas“ gepubliceerd. In het rapport wordt geconcludeerd dat de gezondheidssituatie rondom Grubbenvorst hetzelfde zou blijven als nu het geval is.

De SP heeft haar twijfels over de snelle conclusies die in dit rapport getrokken worden. In het rapport zelf wordt aangehaald dat “voldoen aan wettelijke normen niet altijd betekent dat zaken gezond zijn”, terwijl het onderzoek wel van die wettelijke normen uit is gegaan. De twijfels van de SP hebben geleid tot een twaalftal vragen die voorgelegd zijn aan het College van B&W van Horst aan de Maas.

In het rapport van de GGD wordt gebruik gemaakt van rekenmodellen. Er hebben geen fysieke metingen in het gebied plaatsgevonden. Een nulmeting in de omgeving is al tijden toegezegd aan de gemeenteraad van Horst aan de Maas, maar deze heeft tot op heden nog niet plaats gevonden.

De SP stoort zich aan het feit dat het onderzoek erg beperkt van opzet is. Er wordt niet gesproken over de cumulatieve effecten van alle zaken die in het landbouwontwikkelingsgebied (LOG Witveld) en rondom Grubbenvorst gaan plaatsvinden. Daarnaast komen aspecten als influenza, fijnstof PM 2,5, MRSA, transportbewegingen en de gezondheid van de werknemers in het rapport niet aan de orde.

Volgens de SP Horst aan de Maas had de gemeenteraad vooraf informatie moeten krijgen over de onderzoeksopdracht en had het eindresultaat van het onderzoek aan de gemeenteraad beschikbaar gesteld moeten worden. Op de gemeentesite staat - zo stelt de SP - wel een persbericht, maar actief is de gemeenteraad niet geïnformeerd. "Bij gevoelige kwesties als deze had de raad op z’n minst rechtstreeks geïnformeerd moeten worden", laat fractievoorzitter Michael van Rengs weten. Overigens stelt de SP vast dat in het onderzoeksrapport te vaak de zin “Daarvoor is meer onderzoek nodig” gebruikt wordt. Terwijl uiteindelijk wel nogal vergaande conclusie getrokken worden. Volgens het rapport blijft de gezondheidssituatie bij de komst van het NGB voor de mensen in Grubbenvorst hetzelfde als nu het geval is. De SP heeft de idee dat dit een conclusie is die niet ondersteunt wordt door het rapport, c.q. de vragen die door het rapport opgeroepen worden.

Tegelijkertijd met haar verzoek om het GGD-rapport in de gemeenteraad te bespreken, stuurt de SP een twaalftal vragen mee met betrekking tot het onderzoek van de GGD Noord- en Midden-Limburg en de SP verwacht van de verantwoordelijke wethouder Leon Litjens (CDA) antwoord op deze vragen.

De vragen zijn:
- Het rapport van de GGD was al in het voorjaar van 2009 klaar. Klopt dat en zo ja, wat is de reden dat het rapport pas nu gepubliceerd wordt?
- Waarom is de raad niet van te voren geïnformeerd over dit rapport? De kwestie NGB ligt namelijk gevoelig en het zou ons inziens dus logisch zijn geweest om de raad te informeren.
- Hoe luidde de letterlijke opdracht voor de GGD? En in het verlengde daarvan: wat is de reden dat de GGD slechts "onderzoek" heeft gedaan naar de effecten op de gezondheid van fijn stof en geur? Wat is de reden dat niet gekeken is naar influenza, MRSA en lawaai?
- Wat is de reden dat niet integraal gekeken is naar alle plannen? In de raad wordt immers al tijden gesproken over de cumulatie van de effecten. Het zou ons inziens beter zijn geweest om een integraal onderzoek op te starten. Lijkt nu een gemiste kans, daar de GGD toch de opdracht gekregen had om gezondheidseffecten te bekijken? Graag reactie.
- Waarom heeft de GGD de effecten van het verkeer niet meegenomen?
- Hoewel de GGD in haar rapport stelt dat PM 2,5 (fijnstof) veel bepalender is, wat betreft de gezondheidseffecten, wordt er in het onderzoek verder niet over gerept! Wat is daarvan de reden?
- Hoewel in het rapport gesteld wordt dat de vaststelling dat uitstoot en geur binnen de wettelijke grenzen blijft, niets zegt over het gezondheidseffect, wordt alles toch afgemeten aan die wettelijke grenzen. Hoe kan dat? Was het doel van het rapport om vast te stellen dat de uitstoot binnen de wettelijke normen viel of om gezondheidseffecten vast te stellen?
- Waarom is de gezondheidssituatie van de werknemers niet mee genomen? Zijn dat geen leden van onze gemeenschap? Is er geen risico dat zij ziektes/gezondheidsschade die ze tijdens het werk op lopen, verspreiden onder de gemeenschap? Zoals bij influenza heel goed mogelijk is! Of vormt dit geen risico?
- Op welke wijze zijn de afstanden tot de kernen vastgesteld? Volgens Behoud de Parel kloppen deze niet. Hoe zit het precies?
- Waarom zijn de bevindingen van het RIVM, dat stallen van kippen en varkens minimaal 1 tot 2 km uit elkaar moeten staan (ivm influenza-risico), niet meegenomen in het onderzoek, terwijl in het geval van het NGB daar niet aan voldaan wordt?
- In het rapport staat vermeld dat gebruik is gemaakt van de concept-MER. Die MER was al in het voorjaar van 2009 klaar. Is het uw bekend waarom deze nog niet gepubliceerd is? Hoe is het mogelijk dat de GGD van de gegevens in deze MER gebruik maakt, terwijl ze nog niet onderworpen zijn aan de inspraak/procedures, die kan leidden tot aanpassing van de MER?
- Waarom is er - m.b.t. de fijn stof - geen gebruik gemaakt van meetapparatuur, maar toch weer van berekeningen, vanuit een verder af gelegen meetstation? Wanneer wordt u toezegging om een meetstation te realiseren waargemaakt?

(Bron: website SP Horst aan de Maas, 7-10-'09)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel