Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In het kader van de reconstructiewet heeft de Provincie Limburg in de gemeente Horst aan de Maas vijf zoekgebieden voor Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s) aangewezen. De gemeenteraad heeft bepaald vooralsnog alleen het LOG Witveldweg ter uitvoering te willen brengen. Hiertoe is op 12 februari 2008 een gebiedsvisie vastgesteld, waarin wordt aangegeven binnen welke randvoorwaarden en kaders het LOG Witveldweg ontwikkeld moet worden.

In het gebied is sprake van initiatieven die zich in de planfase, danwel reeds in de uitvoerende fase bevinden. Deze ontwikkelingen vragen om een brede visie om uiteindelijk tot een duurzaam ingericht landbouwontwikkelingsgebied te komen. Om deze reden wordt nu een structuurvisie opgesteld. Omdat de structuurvisie kaderstellend is voor twee in het plangebied gelegen Project-m.e.r.-plichtige initiatieven, moet conform de Wet milieubeheer gekoppeld aan de structuurvisie een zogenaamde Plan-m.e.r.-procedure doorlopen worden. Daarnaast wordt een Plan-m.e.r. doorlopen wegens mogelijke effecten van het LOG Witveldweg op het relatief nabijgelegen Natura 2000 gebied “De Maasduinen”.

Het doel van de Plan-m.e.r.-procedure is het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming. De resultaten van het onderzoek naar de milieueffecten zullen worden gebruikt als onderbouwing bij de op te stellen structuurvisie.

De gemeente legt als eerste stap van de Plan-m.e.r.-procedure een notitie "Reikwijdte en detailniveau" ter inzage. Het doel van de notitie reikwijdte en detailniveau is om informatie te verschaffen over de opzet en inhoud van het Plan-m.e.r. dat bij de Structuurvisie LOG Witveldweg hoort. Daarnaast dient de notitie om belanghebbenden te informeren over de manier waarop de milieueffecten van de verschillende ontwikkelingen die de structuurvisie mogelijk maakt, onderzocht en beschreven worden.

De notitie wordt toegezonden aan een aantal wettelijke adviseurs en aan de Commissie voor de milieueffectrapportage. De wettelijke adviseurs en belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld opmerkingen te maken, die kunnen bijdragen aan de uiteindelijke inhoud van de Plan-m.e.r.. De Commissie voor de milieueffectrapportage zal een advies voor de richtlijnen van de Plan-m.e.r. leveren. Het College van Burgemeester en Wethouders zal uiteindelijk richtlijnen voor het op te stellen Plan-m.e.r. vaststellen.

De notitie ligt ter inzage in de informatiehoek van het gemeentehuis, Wilhelminaplein 6 in Horst en wel met ingang van 5 januari 2010 tot en met 15 februari 2010, elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur en op afspraak (077-4779548).

Op 3 februari 2010 vindt er om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis van Horst aan de Maas een informatie/inspraakavond plaats met de mogelijkheid tot het indienen van mondelinge inspraakreacties.

Schriftelijke reactie op de notitie kunnen tot en met 15 februari 2010 ingediend worden bij: College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas
T.a.v. Dhr. M. Bouwmans
Postbus 6005, 5960 AA Horst
Onder vermelding van: “Reactie op Notitie Reikwijdte en Detailniveau Plan-m.e.r. LOG Witveldweg”.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel