Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Regio Venlo en de provincie Limburg hebben gisteren in de vorm van een bestuursovereenkomst voor Noord Limburg besloten ‘hun samenwerking te intensiveren om zodoende de belangrijke opgaven in Noord Limburg te realiseren’. Namens regio Venlo zetten voorzitter Hubert Bruls en namens Provincie Limburg gedeputeerde Ger Driessen hun handtekening onder het document dat feitelijk een formalisering inhoudt van de volop in uitvoering zijnde regioagenda Noord Limburg. De bestuursovereenkomst heeft nog een looptijd tot met 2012.

Het doel van deze overeenkomst is afspraken te maken over de projecten van de regioagenda die tevens door Provincie Limburg als beeldbepalende ontwikkelingen zijn aangemerkt. Dit betekent dat partijen zich de komende jaren gezamenlijk zullen inzetten voor de organisatie van een succesvolle Floriade 2012, het aanjagen van de daarmee samenhangende spin-off voor de regio en de ontwikkeling van Klavertje 4 / Greenport Venlo. De afspraken die partijen hierover wensen te maken zijn neergelegd in deze overeenkomst. Daarnaast zullen Regio Venlo en Provincie zoveel mogelijk het C2C-concept als uitgangspunt hanteren bij de realisatie van bedoelde projecten.

Alvast begonnen
De afgelopen jaren hebben Regio Venlo en Provincie grote [financiële] inspanningen gedaan tbv. de beeldbepalende ontwikkelingen ‘Greenport Venlo’ en ‘Floriade 2012, onder het motto “wij zijn alvast begonnen”.
Zo hebben beide partijen elk al rond 70 miljoen euro geïnvesteerd in projecten, dan wel gereserveerd voor projecten, vooruitlopend op de vandaag getekende overeenkomst. Tevens wordt in de overeenkomst vastgelegd dat voor de komende jaren aanvullend nog voor 4 miljoen euro wordt geïnvesteerd.

Overige afspraken in kader bestuursovereenkomst
•Regio en Provincie stellen jaarlijks een financiële bijdrage beschikbaar ter dekking van de kosten om dit alles waar te maken [de zg. proceskosten]. Deze bijdrage is per jaar gedurende de looptijd voor beide partijen vastgesteld op € 2,10 per inwoner.
•Regio Venlo neemt daarnaast jaarlijks de proceskosten voor haar rekening voor de ontwikkeling van:
- logistiek en maakindustrie [via NV Regio Venlo] voor € 1,36 per inwoner.
- toerisme en recreatie [via Stichting Promotie Noord Limburg] voor € 1,50 per inwoner.
•Regio en Provincie streven ernaar het aantal bestaande samenwerkingsverbanden en uitvoeringsorganisaties in Noord Limburg terug te dringen zodat de bestuurlijke drukte tot een minimum wordt beperkt en de slagkracht en transparantie worden vergroot.

(Bron: Provincie Limburg, 10-3-'10)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel