Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Een maand na het voorpaginanieuws ‘Brabant stopt bouw megastallen’ waait de wind alweer uit een heel andere hoek. Gedeputeerde Staten hebben het Voorbereidingsbesluit dat op 19 maart werd genomen, vertaald in de Verordening Ruimte op een wijze die geen recht doet aan het burgerinitiatief ‘Megastallen Nee’ en aan het Voorbereidingsbesluit daarover van Provinciale Staten. Wat een bouwstop leek, wordt een groeispurt. De Brabantse Milieufederatie heeft daarom Provinciale Staten dringend verzocht in haar statenvergadering van 23 april niet akkoord te gaan met de nieuwe voorstellen van Gedeputeerde Staten voor de intensieve veehouderij in Brabant.
Het Voorbereidingsbesluit dat Provinciale Staten op 19 maart namen als afsluiting van het debat dat plaatsvond op initiatief van het burgerinitiatief ‘Megastallen Nee’ leek een mooie eerste stap op weg naar sturing van de ontwikkeling van de intensieve veehouderij in een ‘gezonde’ richting.

Als het voorstel dat nu voorligt wordt aangenomen, kunnen er alsnog stallen worden bijgebouwd op plekken waar dat niet wenselijk is. Zelfs dicht bij natuur of dorp (extensiveringsgebieden) kunnen nog stallen verrijzen. In de verwevingsgebieden (gebieden waar landbouw en natuur naast elkaar kansen moeten krijgen) wordt dan aan alle bedrijven groeiruimte geboden, terwijl daar tot nu toe aan een ‘beperkt’ aantal bedrijven groeiruimte werd geboden.

Op deze manier komt er nooit iets terecht van de oorspronkelijke bedoeling: intensieve veehouderij concentreren in gebieden die daar het meest geschikt voor zijn, de landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s). Het plan in de verordening om bedrijven in de LOG’s de mogelijkheid te bieden om te schakelen naar burgerwoningen, zal er ook niet aan bijdragen dat dit goed gaat werken.

De Brabantse Milieufederatie roept de Statenleden op vast te houden aan hun besluit van 19 maart en de tijd te nemen om goed beleid en goede regels te maken, niet in de laatste plaats vanwege de zorg voor de volksgezondheid. Zeker gezien de onrust die de afgelopen jaren onder de bevolking is ontstaan, toen in het buitengebied zichtbaar werd wat er gaande was (grote stallen, Q-koorts slachtoffers, fijn stof, antibioticaproblemen), zijn de voorstellen waar Gedeputeerde Staten nu mee komen onbegrijpelijk.

(Bron: Milieufederatie Noord-Brabant)

Behoud de Parel