Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Om de voedselzekerheid en -veiligheid en de middelen van bestaan wereldwijd te verbeteren en tegelijk de milieu-impact van de veehouderij te verminderen voor nu en in de toekomst, hier en elders, is duurzame ontwikkeling van de veehouderij noodzakelijk.

Als basis voor internationale samenwerking is onderling begrip van de diverse duurzaamheidsuitdagingen nodig. Daarnaast is een gedeeld gevoel van urgentie van duurzame ontwikkeling van de diverse veehouderijsystemen wereldwijd belangrijk. Het programma duurzame voedselsystemen (een samenwerkingsverband van de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) en voor Ontwikkelingssamenwerking) wil een bijdrage leveren aan verdere discussie over 'governance' van een duurzame ontwikkeling van de veehouderijsector in de diverse landen. Deze dialoog heeft een sterke relatie met de zojuist verschenen SoFa (State of Food and Agriculture 2009) van de FAO, dat als thema 'Livestock in the balance' heeft.

De komende 40 jaar breidt de veehouderij waarschijnlijk wereldwijd nog flink uit door de toename van de wereldbevolking, urbanisatie en welvaartsgroei. De sector is cruciaal voor de voedselzekerheid en verschaft aan onder andere huishoudens in ontwikkelingslanden bestaanszekerheid. Aan de andere kant veroorzaakt een groeiende veehouderijsector een steeds hogere druk op de natuurlijke hulpbronnen, de biodiversiteit en de mens- en diergezondheid, maar ze heeft zelf ook in zekere mate te lijden van milieu- en gezondsheidsproblemen.

Afhankelijk van de economische ontwikkeling, milieueffecten en de voedselzekerheidssituatie verschillen de prioriteiten voor de veehouderijsector per land. Het is van belang de nationale en internationale beheerstructuur te versterken om een balans te vinden tussen voedselzekerheid, bestaanszekerheid en milieu effecten. Hiervoor zijn geïntegreerde inspanningen vereist op internationaal niveau. Nederland voelt met zijn belangrijke veeteeltsector een verantwoordelijkheid om een dialoog op gang te brengen over gezamenlijke inspanningen op het gebied van duurzame ontwikkeling van de veeteeltsector.

De interdepartementale beleidsagenda duurzame voedselsystemen (LNV, VROM, Ontwikkelingssamenwerking) richt zich op een optimale Nederlandse bijdrage aan de verduurzaming van het mondiale voedselsysteem, met een focus op het eiwitvraagstuk als een van de centrale uitdagingen voor dat systeem. Mondiale verduurzaming van de veehouderij is cruciaal voor het (kunnen blijven) voeden van 9 miljard mensen in de wereld in 2050 (mondiale duurzame voedselzekerheid).

(Bron: Ministerie van Landbouw, 15-6-'10)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel