Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Onlangs is door het colleges van B&W van verschillende gemeenten in Noord-Limburg, waaronder Horst aan de Maas, kennis gegeven van het voornemen tot het opstellen van een zogenaamde "Structuurvisie Klavertje 4"/"Greenport Venlo" en de start van de zogenaamde planMER-procedure.

Het zogenaamde Klavertje 4-gebied betreft globaal het gebied gelegen tussen de kernen Horst, Grubbenvorst, Venlo, Maasbree en Sevenum. De op te stellen structuurvisie geeft richting aan de ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied Klavertje 4/Greenport Venlo en zal de basis vormen voor bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen.

Het is wettelijk voorgeschreven vóór de besluitvorming over de structuurvisie een zogenoemd planmilieu-effectrapport (planMER) op te stellen. De planMER-procedure is bedoeld om het milieubelang volwaardig en vroegtijdig in de plan- en besluitvormingsprocedure een plaats te geven. Het planMER maakt integraal onderdeel uit van de structuurvisie. Voordat de planMER wordt opgesteld, wordt eerst in een notitie de reikwijdte en het detailniveau van de planMER vastgesteld (zie bijlage). Hierin wordt aangegeven welke milieuaspecten worden onderzocht in de planMER.

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau Structuurvisie/PlanMER (NRD) ligt sinds 10 februari 2011 tot en met 23 maart 2011 ter inzage. Tijdens de terinzagelegging kunt u schriftelijk of mondeling een zienswijze geven. Gedurende deze periode wordt ook een reactie gevraagd aan de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) op de NRD.

Zienswijze kunt u richten aan:
Het college van burgemeester en wethouders gemeente Horst aan de Maas, t.a.v. dhr. T. Heuijerjans, Postbus 6005, 5960 AA HORST.
Mondelinge reactie kunt u ook doorgeven en u kunt daarvoor een afspraak maken met dhr. T. Heuijerjans via 077- 4779777.
Wilt u de stukken inzien? Dat kan in het gemeentehuis Horst, Wilhelminaplein 6 te Horst. Openingstijden: op maandag van 08.00-20.00 uur en op dinsdag t/m vrijdag van 08.00 – 17.00 uur.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel