Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De PvdA en Partij voor de Dieren hebben in de Tweede Kamer een motie ingediend met als doel dat er "Voorlopig geen bouw van megastallen" plaats vindt. De meerderheid van de Kamer heeft de motie aangenomen! Met deze motie sluiten de twee partijen aan op een eerder voorstel van SP-Tweede Kamerlid Henk van Gerven om een moratorium op de bouw van megastallen uit te spreken. Ook Groen Links heeft eerder al gepleit voor een bouwstop.

Onlangs liet Staatssecretaris Bleker weten een brede maatschappelijke discussie te willen organiseren over de vraag of megastallen wenselijk zijn of niet. En kort daarna werd een tussenrapportage uitgebracht van een onderzoek naar de gezondheidseffecten van megastallen op de omwonenden. Naar aanleiding van die tussenrapportage riep Henk van Gerven, lid van de Tweede Kamer namens de SP, op om een moratorium uit te spreken op de bouw van megastallen, zolang er nog geen duidelijkheid was over de gezondheidseffecten van megastallen.

Op dinsdag 15 februari pleitte GroenLinks voor een directe stop op het bouwen van megastallen. Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie moet hierover met gemeenten en provincies afspraken maken. GroenLinks-Kamerlid Rik Grashoff: "De landbouw moet anders, daar raken steeds meer mensen van overtuigd. Ik verwacht een stroom van nieuwe bouwprojecten voor megastallen. Staatssecretaris Bleker wil een brede maatschappelijke discussie over dit onderwerp voeren. Prima, maar gedurende die tijd dan wél een stop er op!” Omdat het gevaar dreigt dat tijdens dit debat het aantal aanvragen voor megastallen fors zal stijgen, stelt GroenLinks vanmiddag voor geen wijzigingen in het bestemmingsplan meer toe te staan die nieuwe megastallen mogelijk maken. Rik Grashoff: "Wij willen af van de megastallen omdat dieren eronder lijden, de volksgezondheid in gevaar komt, en het landschap en milieu vervuild wordt." Dat staat nadrukkelijk op de agenda. "Ik wil voorkomen dat boeren nu nog snel gebruik maken van de mogelijkheid om dieronvriendelijke bedrijven op te richten, die wij in de toekomst willen sluiten."

Nu hebben PvdA en PvdD een motie ingediend naar aanleiding van het initiatief van staatssecretaris Bleker ten aanzien van de brede maatschappelijke discussie over megastallen. De motie luidt letterlijk:
Constaterende, dat de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een breed maatschappelijk debat heeft toegezegd over megastallen;
constaterende, dat de uitkomsten van dit debat op 1 oktober a.s. aan de Kamer gestuurd zullen worden waarna besluitvorming rond megastallen kan plaatsvinden;
overwegende, dat in verschillende provincies burgerinitiatieven zijn aangeboden waarmee burgers te kennen hebben gegeven ernstige bezwaren te hebben tegen de komst van megastallen in hun provincie;
verzoekt de regering in afwachting van de uitkomsten van het breed maatschappelijk debat een voorbereidingsbesluit te nemen waarmee een moratorium op de bouw van megastallen wordt afgekondigd en dit besluit zo snel mogelijk kenbaar te maken aan provincies en gemeenten.

De motie van PvdD en PvdA is aangenomen, een meederheid van de Kamer is dus voor een bouwstop op megastallen. De Tweede Kamer wil dat er voorlopig geen nieuwe megastallen worden gebouwd.
Volgens de opstellers van de motie hebben burgers veel bezwaren tegen deze omvangrijke veeverblijven. De motie regelt dat, in afwachting van de resultaten van het maatschappelijke debat, geen nieuwe megastallen worden gebouwd. PvdD-fractievoorzitter Marianne Thieme: "Met de breed levende wens van de Kamer om verdere uitbreiding van megastallen tijdelijk op te schorten is een volgende stap gezet naar het definitief uitbannen van megastallen. Op 2 maart kan de bevolking zich uitspreken. De Provinciale Staten verkiezingen zijn een referendum over de megastallen."

De Kamer besloot ook per motie dat huisvesting voor landbouwdieren voortaan vooraf worden getoetst op de effecten voor het dierenwelzijn, voordat er een nieuwe vorm van veehouderij mee mag worden gestart.

Het besluit van de Tweede Kamer sluit aan bij het burgerinitiatief van Behoud de Parel, gericht aan de gemeenteraad van Horst aan de Maas, waarin ook gevraagd wordt een moratorium uit te spreken op de vergunningverlening aan het Nieuw Gemengd Bedrijf en andere megastallen in Horst aan de Maas, totdat duidelijkheid is over de gezondheidseffecten van megastallen op de omgeving. De gemeenteraad zal zich op 15 maart buigen over het burgerinitiatief van Behoud de Parel. Behoud de Parel roept iedereen die het initiatief van Behoud de Parel een goed hart toe draagt, op die datum te reserveren in zijn of haar agenda... In een uitzending van L1 Televisie en L1 Radio Paul Geurts (Behoud de Parel) en wethouder Litjens (CDA) aan het woord over de motie in relatie tot het burgerinitiatief van Behoud de Parel. In de bijlage kunt u de berichtgeving van Dagblad de Limburger lezen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel