Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Mr. Wösten – een van de juristen die Behoud de Parel bij staat in haar juridische strijd tegen het Nieuw Gemengd Bedrijf (35.000 varkens en 1,3 miljoen kippen) - heeft mede namens Behoud de Parel het college van B&W van de gemeente Horst aan de Maas verzocht om handhavend op te treden tegen Heideveld Varkens BV. Het bedrijf had in oktober 2007 al moeten voldoen aan de zogenaamde BBT-eisen behorende bij de IPPC-richtlijn. Het bedrijf voldoet dus inmiddels al meer dan 3 jaar niet aan de normen.

Al in juli 2008 heeft Behoud de Parel aan het College van B&W gevraagd een overzicht te geven van de bedrijven die nog niet voldeden aan de gestelde eisen (zie artikel op de website van Behoud de Parel). De gemeente antwoordde toen dat van de 21 bedrijven in (het toenmalige) Horst aan de Maas er zes niet voldeden aan de eisen, waaronder Heideveld Varkens BV. Maar de gemeente verwachtte dat de bedrijven op korte termijn zouden voldoen aan de normen van het IPPC. Behoud de Parel constateert nu dat dat in ieder geval in het geval van Heideveld Varkens BV nog steeds niet het geval is.

De gevolgen daarvan zijn aanmerkelijk. Door de gemeente zelf is een overschrijding van de toelaatbare ammoniakemissies vastgesteld van maar liefst 7.700 kg NH3 (zie brief B&W Horst aan de Maas van 6 januari 2011 aan Heideveld Varkens BV). Het gevolg van de overmatige ammoniakemissies is tevens een overmatige emissie van onder meer fijn stof, ziektekiemen en geur.

Er gelden volgens Behoud de Parel meerdere redenen om de veehouderij in IPPC-omvang aan de BBT-technieken te laten voldoen. Andere bedrijven voldoen wel aan de normen en het toestaan van werken met achterhaalde technieken moet aangemerkt wordt als valse concurrentie voor deze legale veehouderijbedrijven. Verder leiden overmatige stikstofdeposities tot aanmerkelijke (ook materiële) schade. Talloos onderzoek bevestigt de schadelijkheid van de overmatige stikstofdeposities (zie artikel op de website van Behoud de Parel).

In de brief aan B&W wordt er op gewezen dat Heideveld Varkens BV doende is met een toekomstig bedrijfsplan waarbij mogelijk wel wordt voldaan aan de BBT-eisen, maar dat kan niet gelden als een legitimering om nu met de illegale bedrijfsvoering door te gaan. De overtreding van het bedrijf duurt al minstens drie jaar en er is geen zicht op het staken van de illegale bedrijfsvoering op korte termijn.

Heideveld Varkens BV wil straks deel uitmaken van het Nieuw Gemengd Bedrijf dat zich gaat vestigen op Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Witveldweg. Het NGB wil de grootste megastal van Nederland worden, overigens zonder dat wezenlijk tegemoet wordt gekomen aan de grote maatschappelijke bezwaren tegen de negatieve onderdelen van megastalplannen. Het betrokken initiatief onderscheid zich niet van de reguliere intensieve veehouderij. Het NGB kan het beste omschreven wordt als super-intensieve veehouderij. Het is inmiddels duidelijk dat het NGB niet op korte termijn gerealiseerd kan worden. De juridische procedures daarvoor moeten zelfs nog opgestart worden.

Behoud de Parel verzoekt de gemeente Horst aan de Maas om binnen de wettelijke termijn van 4 weken een besluit te nemen op het verzoek van Behoud de Parel, dat er toe zal moeten leiden dat de huidige bedrijfsvoering binnen een redelijke termijn gestopt wordt. Als een redelijke termijn geldt algemeen het voltooien van de lopende mestcyclus van de thans aanwezige dieren. Dan gaat het om een periode van 4 maanden en dat betekent dat het bedrijf per oktober de bestaande bedrijfsvoering dient te hebben aangepast, wat zal neerkomen op het staken van de traditioneel gehouden mestvarkens.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel