Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Hans Alders, de leider van de brede maatschappelijke dialoog over de schaalgrootte en toekomst van de veehouderij in Nederland, heeft op de website dialoog megastallen.nl vier toekomstbeelden voor de veehouderij gepresenteerd. Daarmee is de laatste fase ingegaan van de dialoog. Iedereen kan reageren op deze scenario’s.

De vier scenario’s zijn de concurrerende veehouderij, de ketengestuurde veehouderij, de overheidsgestuurde veehouderij en de zorgzame veehouderij. In de vier scenario’s worden de vijf thema’s, ondernemen, dier, milieu, mens en landschap met elkaar in verband gebracht. Verschillende invalshoeken leiden dan tot andere richtingen voor de veehouderij in Nederland.

Dialoogleider Hans Alders nodigt iedereen uit om mee te denken en te reageren op de vier toekomstscenario’s. Bij de discussie over de scenario’s gaat het niet alleen om de vraag welk scenario wel of niet de voorkeur heeft, maar ook om wat er nog aangevuld moet worden.

Volgende week zijn er nog bijeenkomsten van een vijftal burgerpanels (een door een onderzoeksbureau willekeurig gekozen groep burgers, per panel zes), een jongerenpanel en belangengroepen om hun meningen en visies helder te maken. De resultaten van de internetdialoog zullen samen met de adviezen van burgerpanels en stakeholders worden opgenomen in het eindrapport over veehouderij in Nederland. Op vrijdag 1 juli wordt de internetdialoog afgesloten.

De scenario's worden door Alders als volgt gedefinieerd:

Concurrerende veehouderij
De concurrerende veehouderij richt zich op de Europese markt. De bedrijven zijn modern, grootschalig en voldoen aan de basiseisen (EU) op het gebied van welzijn en milieu. Binding tussen veehouderij en burger is er nauwelijks. Het aantal bedrijven neemt in dit scenario af en de omvang per bedrijf neemt toe. Met behulp van technologie worden oplossingen gezocht voor eventuele knelpunten.

Ketengestuurde veehouderij
Bij de ketengestuurde veehouderij bepalen maatschappij en consument de randvoorwaarden voor de dierlijke productie. Zij committeren zich aan de meerkosten daarvan. Het initiatief voor verduurzaming komt vanuit de keten. Met de samenwerking tussen de partijen onderscheidt de sector zich binnen Europa. Schaalvergroting is in dit scenario een middel voor bedrijfscontinuïteit.

De overheidsgestuurde veehouderij
In de overheidsgestuurde veehouderij legt de overheid strenge regels op het gebied van welzijn en milieu (aanvullend op de basiseisen). Dit leidt tot een hogere kostprijs die niet op de Europese markt terugverdiend kan worden. Door de slechtere concurrentiepositie van Nederlandse veehouders binnen de EU, verdwijnt op termijn de exportfunctie en daarmee krimpt de veehouderij. Voor de veehouderij is er geen sturende en samenwerkende rol door de keten. De overblijvende bedrijven groeien in dit scenario in omvang.

De zorgzame veehouderij
De zorgzame veehouderij houdt zich naast voedselproductie ook bezig met andere (dienstverlenende) activiteiten. Door nieuwe inkomstenbronnen, regels en subsidies ontstaat een relatief kleinschalige – op de omgeving gerichte – veehouderij die nichemarkten bedient. Verbreding vindt plaats op het gebied van landschap, zorg, educatie, recreatie, horeca en streekproducten. De boer van nu wordt in dit scenario meer een dienstverlener. De omvang van de Nederlandse veehouderij neemt sterk af.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel