Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op zaterdag 24 april is in ’t Haeren
in Grubbenvorst een informatiebijeenkomst georganiseerd om de
bevolking van Grubbenvorst te informeren over alle ontwikkelingen
rondom Grubbenvorst. Wethouder Litjens moest de antwoorden op veel
vragen die door burgers gesteld werden, schuldig blijven, maar zei
toe deze alsnog door te spelen. Hieronder vindt u de antwoorden met
betrekking tot het Nieuw Gemengd Bedrijf. De antwoorden op vragen
over de andere onderdelen vindt u terug op de pagina’s op deze
website die handelen over die specifieke projecten.

Gemengd bedrijf aan de Witveldweg.

Waarom staat de gemeente positief
t.o.v. het Nieuw Gemengd Bedrijf (verder te noemen NGB). Is het niet
logischer deze ontwikkeling plaats te laten vinden op een andere
locatie.

In maart 2003 is het
reconstructieplan voor Noord- en Midden-Limburg vastgesteld door
Provinciale Staten van Limburg. In dit plan zijn
landbouwontwikkelingsgebieden aangegeven. Dit zijn gebieden
waarbinnen in beginsel nog ruimte is voor vestiging van nieuwe
intensieve veehouderijen. Vestiging van nieuwe intensieve
veehouderijen buiten landbouwontwikkelingsgebieden is in Limburg
uitgesloten. De landbouwontwikkelingsgebieden hebben in het
reconstructieplan de status van zoekgebieden. Dit betekent dat
vestiging pas mogelijk wordt nadat de gemeente dit mogelijk maakt
door de daarvoor geëigende vergunnings- en ruimtelijke
procedures te doorlopen. In haar collegeprogramma heeft het college
van Burgemeester en Wethouders uitgesproken dat in het
landbouwontwikkelingsgebied nabij de Witveldweg bij voorkeur de
concentratie van intensieve veehouderij plaatsvindt.

Met het oog op het vorenstaande is
positief ingestoken op de verzoek van het NGB om zich in het gebied
bij de Witveldweg te vestigen.

Wat is de toegevoegde waarde van het
NGB voor de gemeente (naast gemeentebelastingen, subsidies).

De gemeente Horst aan de Maas kent
drie speerpunten in haar gemeentelijk beleid: agribusiness,
leefbaarheid en recreatie/toerisme. Wat betreft de agribusiness kent
de gemeente een groot aantal toeleverende bedrijven en instellingen.
Het gaat hierbij zowel om leveranciers van kennis als van producten
op het gebied van bijv. inrichting, machines, techniek en klimaat.
Vestiging van nieuwe agrarische productiebedrijven met nieuwe
concepten “dicht bij huis” zorgt ook bij reeds aanwezige
bedrijven voor een ontwikkelingsimpuls en daarmee voor
versterking/behoud van werkgelegenheid en innoverend vermogen van het
agribusinesscomplex.

Vraag.

Gebruik het beoogde gebied voor het NGB
voor royale grootschalige natuurcompensatie.

De beoogde locatie voor het NGB is
gelegen op ca. twee kilometer afstand van de kern Grubbenvorst en op
enkele honderden meters van bestaande bos- en natuurgebieden. Het
ligt het meest voor de hand om natuurcompensatie plaats te laten
vinden aansluitend aan de bestaande bos- en natuurgebieden zodat de
“groene schil” ten westen van Grubbenvorst duurzaam versterkt
wordt. Het landbouwontwikkelingsgebied waarin de beoogde locatie van
het NGB wordt ongeschikt geacht voor grootschalige natuurcompensatie
omdat dit beperkingen geeft aan de bedrijven die daar al gevestigd
zijn en de bedrijven die zich daar mogelijk gaan vestigen. Dit laat
onverlet dat er bij ontwikkelingen wel sprake zal moeten zijn van een
goede landschappelijke inpassing ter plekke. Dit is echter wat anders
dan grootschalige natuurcompensatie. Als natuurcompensatie bij de
ontwikkeling van het gebied vereist is, zal deze in de daarvoor
geschikte gebieden geprojecteerd moeten worden (de eerder genoemde
“groene schil” bijv.).

Vraag.

Wat zijn de gevolgen voor kleinere
bedrijven en zorgt vestiging van het NGB voor geuroverlast ?

Het NGB omvat één
kavel in het landbouwontwikkelingsgebied. Naast deze ontwikkeling
blijft er dus ruimte over voor andere bedrijven (zowel nieuw als
bestaand), die zich in dit gebied willen ontwikkelen.

Een veehouderij gaat gepaard met
uitstoot van geur. Vestiging van het NGB zorgt dus ook voor extra
geuruitstoot t.o.v. de huidige situatie. De precieze geuruitstoot van
het NGB is momenteel nog onderwerp van onderzoek. De eerste
berekeningen geven echter aan dat deze vergelijkbaar is met de
geuruitstoot van bestaande intensieve veehouderijen aan de
Witveldweg. Ook wat betreft geur geven deze berekeningen aan dat er
naast het NGB ruimte blijft voor ontwikkelingen van andere intensieve
veehouderijen.

Hierbij is van belang te weten dat
de gemeente nog een besluit moet nemen welke geurbelasting zij
acceptabel vindt op een voor geur gevoelig object (bijv. een woning)
in dit gebied. Binnen door de wet bepaalde marges is de Raad hiertoe
bevoegd.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel