Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Om het mogelijk te maken dat het Nieuw Gemengd Bedrijf - de grootste veefabriek van Nederland, met 35.000 varkens, 1,2 miljoen kippen, een slachterij, een composteerderij en een mestvergistingsinstallatie - zich vestigt in LOG Witveldweg, nabij Grubbenvorst, Melderslo, Lottum en Berkelsbroek (Horst), dient de gemeente Horst aan de Maas een zogenaamd Projectbesluit te nemen. Al eerder kondigde de gemeente die procedure aan. Maar nu is het er echt van gekomen. Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas hebben bekend gemaakt dat zij een verzoek tot het verlenen van een projectbesluit hebben ontvangen en dat ze van plan zijn om aan dit verzoek medewerking te verlenen.

B&W hebben een ontwerpbesluit opgesteld. Daarbij gaat het officieel om:
- het oprichten van een fokvarkensstal, een vleesvarkensstal, drie mestsilo's, een spuiwatersilo en een voerlokaal en het uitbreiden van de bestaande biggenstallen (op de percelen kadastraal bekend gemeente Grubbenvorst, sectie K, nummers 103 en 560, behorende bij de Laagheide 9 in Grubbenvorst in het Landbouwontwikkelingsgebied Witveldweg);
- het oprichten van een korte keten vleeskuikenhouderij (op het perceel kadastraal bekend gemeente Grubbenvorst, sectie L, nummer 361, gelegen aan de Witveldweg in het Landbouwontwikkelingsgebied Witveldweg in Grubbenvorst);
- het oprichten van een bio-energiecentrale (op het perceel kadastraal bekend gemeente Grubbenvorst, sectie L, nummer 361, gelegen aan de Witveldweg in Grubbenvorst in het Landbouwontwikkelingsgebied Witveldweg).

Informatie
Het ontwerpprojectbesluit en het ontwerpbesluit tot verlening van een reguliere bouwvergunning zijn vanaf 15 juli 2011 te raadplegen via de website van de gemeente Horst aan de Maas:
- Voor de varkensstallen: Laagheide 9.
- Voor de kippenstallen: Witveldweg.
- Voor de bio-energiecentrale: Witveldweg 35.

Via de hiervoor aangegeven links kunt u - per onderdeel - de volgende zaken inzien:
- Ontwerpprojectbesluit en ontwerpbesluit bouwvergunning fase 1
- Ruimtelijke onderbouwing en aanvraag bouwvergunning fase 1
- Verbeelding
- Bijlage bij ruimtelijke onderbouwing (mer)
- Anterieure overeenkomst
- Garantieovereenkomst landschappelijke inpassing

Verdere procedure
De stukken van het NGB liggen vanaf 15 juli 2011 tot en met 25 augustus 2011 ter inzage in de informatiehoek van het gemeentehuis. Zienswijzen kunnen tot het einde van de inzagetermijn mondeling of (bij voorkeur) schriftelijk bij het gemeentebestuur worden ingediend. Na afloop van de inzagetermijn nemen Burgemeester en Wethouders een definitief besluit.

De advocaat van Behoud de Parel heeft inmiddels voorbereidingen getroffen voor het indienen van een zienswijze op de besluiten. Al eerder heeft Behoud de Parel mensen in de kernen rondom het LOG Witveldweg - waar het NGB zich zou willen vestigen - opgeroepen om zich aan te sluiten bij de groep mensen, die - via hun rechtsbijstandsverzekering - deel nemen aan de procedures. Door collectief gebruik te maken van de rechtsbijstandsverzekeringen van verschillende verzekeringsmaatschappijen heeft vereniging Behoud de Parel voldoende financiële middelen om zich juridisch te verzetten tegen de komst van het NGB. Mensen die alsnog besluiten zich aan te sluiten bij deze groep - die inmiddels aangegroeid is tot zo'n 32 deelnemers (!) kunnen zich alsnog melden bij Behoud de Parel via deze oproep.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel