Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Burgemeester Van Rooij van Horst aan de Maas stelt in een opinie-artikel in Nieuwe Oogst, het lijfblad van de LLTB, dat wat hem betreft megastallen welkom zijn in Horst aan de Maas. Hij tekent daar wel bij aan, dat de rijksoverheid dan voorwaarden moet stellen aan de gezondheidseffecten van een nieuwe stal.

Geen grens aan grootte bedrijf
Van Rooij vindt het onlogisch dat een plafond gesteld wordt aan de grootte van een varkens- of kippenstal. Dat zou wat hem betreft slechts symboolpolitiek en symptoombestrijding zijn. Hij wijst er op dat er in Limburg al 140 megastallen staan. Hij gaat er van uit dat de poltiek geen grenzen stelt aan de omvang van een megastal. Daarmee gaat Van Rooij volledig voorbij aan het gegeven dat de groei van de omvang van de intensieve veehouderijen er toe geleid heeft dat het antibioticagebruik enorm is gestegen. Zo ereg, dat bacteriën resistent worden voor antibiotica, wat steeds meer een bedreiging gaat vormen voor de mensen. Denk aan MRSA, de beruchte ziekenhuisbacterie (afkomstig van varkens) en de ESBL, waar elk stukje kippenvlees mee besmet is!

Strenge regels
Van Rooij stelt dat een groot deel van de Nederlandse bevolking voorstander is van een duurzame veehouderij, gekoppeld aan strenge regels op het gebied van landschappelijke inpassing, volksgezondheid en dierenwelzijn. Vervolgens constateert hij dat die zelfde Nederlandse bevolking geen bezwaar heeft tegen megastallen. Een vreemd verhaal. Want grootschaligheid en gezondheidseffecten heeft wel degelijk met elkaar te mnaken, zoals hiervoor aangegeven. En een grote megastal is natuurlijk veel moeilijker in te passen in het landschap, zoals we dat in Nederland kennen, waar toch al om elk stukje ruimte "gevochten" wordt en het landschap steeds meer verrommeld, zoals vele wetenschappers vast hebben gesteld!

Huichelarij
In het artikel in De Nieuwe Oogst merkt Van Rooij op dat hij het winst vindt van het huidige debat over megastallen dat er aandacht is gekomen voor de relatie tussen veehouderij en volksgezondheid. Op zich natuurlijk een prima constering. Maar in het licht van de geschiedenis toch een beetje huichelachtig... Toen Behoud de Parel de gezondheidseffecten van de komst van de megastallen van het Nieuw Gemengd Bedrijf (35.000 varkens, 1,2 miljoen kippen en een biogasinstallatie) aan de orde steld, was het College van B&W, waar hij de voorzitter van is, er als de kippen bij om te stellen dat Behoud de Parel bezig was met bangmakerij. Er zou niets van kloppen en de GGD Noord- en Middeen Limburg kreeg de opdracht een rapportje te schrijven, om de kritiek van Behoud de Parel te weerleggen. Dat die rapporten van alle kanten bleken te rammelen, was het College "niet thuis". Een klacht daarover vann Behoud de Parel werd "niet gegrond"verklaard door B&W, terwijl een onafhankelijke commissie het college juist geadviseerd had, de klacht wel gegrond te verklaren!

Geen landelijke regels
De "burgervader" van Horst aan de Maas stelt in zijn opinie-stuk, dat een landelijk "kader" voldoende is, om alles te regelen. Er moeten vooral geen landelijke regels (een landelijk "regime" noemt Van Rooij dat) komen... Gemeenten kunnen zelf goed bepalen of een bedrijf past in de omgeving en de gemeente staat het dichtst bij de burgers en kan het beste de dialoog aangaan en daarbij alle belangen tegen elkaar afwegen. Vervolgens laat hij meteen zien, dat die dialoog bij hem wel zeer beperkt is als hij zegt dat het "doorschuiven naar een hogere bestuurslaag vanwege emoties en burgerinitiatieven pas echt een teken van zwakte zou zijn". In Horst aan de Maas hebben ruim vierduizend mensen een handtekening gezet tegen de komst van het NGB. Daar heeft het gemeentebestuur zich niets van aangetrokken. Vanaf het begin heeft het College van B&W zich ingespannen om het NGB naar Grubbenvorst te halen. Daarbij stelde zij zich op als belangenbehartiger van het NGB en legde het geen luisterend oor bij de tegenstanders van het NGB, maar beschouwde ze die als vijanden, die bestreden moesten worden...

Met het schrijven van dit opinie-artikel - hoe redelijk op sommige punten ook - toont Van Rooij zich opnieuw toch als de slippendrager van het NGB. Hij is dan ook niet voor niets samen met de initiatiefnemers van het NGB naar China geweest, om het concept "NGB" daar aan de Chinezen te verkopen! Als dé oplossing voor het wereldvoedselprobleem... (zie het artikel over diens bezoek aan China).

PS: In de bijlage het opinieartikel (om het te kunnen lezen, kunt u het artikel het beste printen of rechtsom roteren).

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel