Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op 26 augustus 2011 stelde Behoud de Parel schriftelijke vragen met betrekking tot de besluitvorming over de verkoop van grond aan het NGB. Daarbij betrok Behoud de Parel ook de relatie met de uitspraak van de MER-commissie over de door het NGB ingediende Milieu Effect Rapportage en het onlangs afgeronde landelijk onderzoek van IRAS/RIVM. Op 13 september 2011 behandelde de gemeenteraad die verkoop (zie ook het artikel op deze site over die raadsvergadering). Op 20 september gaf het College van B&W schriftelijk antwoord op de vragen van Behoud de Parel (zie bijlage).

De meeste vragen gingen over de effecten van de intensieve veehouderij op de gezondheid van de mensen in relatie tot het onlangs afgeronde landelijke IRAS-onderzoek en het voornemen van de gemeente om een perceel grond aan het NGB te verkopen.
Het College van B&W antwoordde in zijn algemeenheid dat het aspect gezondheid alsnog apart in de raad besproken gaat worden. Met de raad is medio vorig jaar de afspraak gemaakt dat, mochten de resultaten uit het RIVM-onderzoek en de plan-MER daartoe aanleidin geven, de gemeente zich het rechtvoorbehoudt om de in gang gezette procedure af te breken en de ontheffing en bouwvergunning te weigeren.

Onlangs heeft B&W het ontwerp-projectbesluit en ontwerpbouwvergunning van het NGB ter inzage gelegen. De komende periode zullen de ingebrachte zienswijzen (waaronder die van Behoud de Parel en zo'n 40 burgers, die zich verenigd hebben om via hun rechtsbijstandsverzekering gezamenlijk te procederen) beoordeeld worden. In het kader van de beoordeling van de aanvraag om het projectbesluit dient getoetst te worden aan de geldende wet- en regelgeving. Het voor het NGB opgestelde milieueffectrapport (MER) bevat volgens B&W op dit punt waardevolle informatie. In de brief van Behoud de Parel was juist op dit punt scherpe kritiek geleverd. De MER zou juist onvolledig zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot de volksgezondheidsaspecten, maar ook op het gebied van milieu (zie de zienswijze van onder andere Behoud de Parel). B&W erkennen dan ook dat de resultaten van het uitgevoerde landelijke onderzoek in de motivering van het projectbesluit dienen te
worden betrokken. Belangrijk is dat een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is gewaarborgd. Zoals gezegd zal het aspect gezondheid in relatie tot het IRAS-onderzoek en het voor het NGB opgestelde MER in de raad besproken worden. En dan zal behoud de Parel weer paraat staan om de vinger aan de pols te houden.

Op de vraagt van Behoud de Parel waarom de grond nu al wordt verkocht antwoordt het College van B&W dat dat te maken heeft met het kostenverhaal in verband met het opstarten van de projectbesluitprocedure Verwezen wordt verder naar de koopovereenkomst. Naast het feit dat hierin ontbindende voorwaarden zijn opgenomen is, tevens vastgeleg dat de akte van levering zal worden gepasseerd uiterlijk binnen zes maanden nadat de ter zake de op het verkochte te realiseren bebouwing
benodigde vergunningen enn toestemmingen op de voorgeschreven wijze aan Kuijpers en de BEM (betreft de mestvergistingsinstallatie) bekend zijn gemaakt. De afweging of tot vergunningverlening zal worden overgegaan, vindt hieraan voorafgaand plaats. In het geval dat niet tot vergunningverlening wordt overgegaan, vindt er ook geen aktepassering plaats.

Daar naar gevraagd wordt door B&W nog opgemerkt dat de op 5 juli 2011 door de gemeente en het NGB ondertekende koopovereenkomst rechtsgeldigs is. Behoud de Parel twijfelde daar aan, omdat in de akte een eerdere datum vermeld stond en als die niet gehaald zou worden, zou de koop niet door gaan. Vanwege het zomerreces - zo stelt het college nu - was de raad niet in staat om binnen de gestelde termijn te reageren. Om dit te ondervangen is een appendix aan de overeenkomst t egevoegd waarin nieuwe termijnen zijn opgenomen. Deze appendix is door beide partijen op 22 juli 2011 ondertekend.

Behoud de Parel vroeg het college ook of de criteria, op basis waarvan beoordeeld is of er sprake is van goed management, gerelateerd aan objectief te formuleren criteria van duurzaamheid, door de raadsleden zijn vastgesteld dan wel
ingezien en vervolgens getoetst aan de voorwaarden, zoals de gemeenteraad die gesteld heeft. Op basis van de conclusies van het rapport van Blonk Milieu Advies "Nieuw Gemengd Bedrijf, duurzaam en innovatief?" heeft B&W medio 2008 besloten dat het NGB duurzaaam en innovatief is. Op de opmerkingen van Behoud de Parel over het feit dat de conclusies in dat rapport deels achterhaald zijn, reageert het college niet. Daarnaast - zo stelt B&W verder - is nog een aantal aanvullende voorwaarden geformuleerd waar het NGB aan dient te voldoen. Wordt hier niet aan voldaan, dan krijgt het NGB alsnog geen toestemming om zich in het LOG te vestigen. Drie van deze voorwaarden zijn:
- De exploitatiefinanciering van het NGB-concept zal getoetst worden door onafhankelijke financiële experts m.b.t. het realiteitsgehalte;
- De kwaliteit van het management dient door een externe deskundige onderzocht te worden.
- Een externe deskundige wordt gevraagd om de toegepaste technieken in het NGB te toetsen op realiteitsgehalte en praktische haalbaarheid en toepasbaarheid.
Natuurlijk zit met name in de laatste "voorwaarde" het addertje onder het gras. "Haalbaar" en "toepasbaar". Op basis waarvan? Economisch? Vanuit mogelijke technieken? Vanuit milieuoogpunt? Waarschijnlijk het eerste! Juist daarom heeft Behoud de Parel om objectief toetsbare criteria gevraagd. En wat betreft de externe deskundige: tegenwoordig geven de "externe deskundigen" antwoord op de vragen die de opdrachtgever stelt en je kunt haast per definitie stellen, dat ze dan niet echt objectief zijn. Interessant is altijd hoe de opdracht gesteld is en vervolgens de eerste versies van de rapportage en hoe deze in de loop van het proces aangepast zijn op basis van de wensen van de opdrachtgever! Daarover spreekt het college niet!

De opdracht om deze vragen te onderzoeken is neergelegd bij een ter zake deskundig adviesbureau. B&W hebben het wenselijk geacht om de haalbaarheid van het NGB te laten beoordelen en mogelijke risico's te benoemen, zodanig dat op basis hiervan - volgens het college - een onderbouwd besluit genomen kan worden. Het adviesbureau heeft het NGB-ondernemingsplan daartoe getoetst op:
- Haalbaarheid ondernemingsplan;
- Kwaliteit van de betrokken ondernemers zowel afzonderlijk als van de nieuwe organisatie van het NGB project;
- Realiteit van het investering/- financieringsvolume en exploitatie in combinatie met de toegepaste technieken;
- Mogelijke risico's;
- Organisatie wijze;
- Invloeden marktontwikkelingen & omgevingsfactoren.

Het haalbaarheidsonderzoek is afgerond en het eindrapport is op 1 november 2010 ontvangen, zo meldt het college van B&W. De conclusie van de onderzoeker is - het was te verrachten - dat de initiatiefnemers de toe te passen technieken en organisaties geen twijfels geven over de haalbaarheid van het NGB. Nogmaals: Haalbaarheid op basis waarvan? De financieringsplannen van het NGB zijn volgens B&W op basis van het rapport onder de huidige marktomstandigheden haalbaar, mits aandacht wordt geschonken aan de eigen vermogensposities van de afzonderlijke NGB-bedrijven. Het adviesbureau adviseert ten aanzien van de ontwikkeling van het NGB positief. De raad is over het proces geïnformeerd en heeft het eindrapport ontvangen. Het rapport is - voor zover na te gaan - verder niet in de openbaarheid gebracht.

Behoud de Parel heeft het college van B&W ook gevraagd of Kuijpers en BEM de gebouwen die op de verkochte grond komen staan, door mogen verkopen en de gebouwen vervolgens weer terug mogen huren(sale-and-lease-backconstructie). B&W antwoorden dat dit is toegestaan. Dat is de verantwoordelijkheid van de ondernemer. Datzelfde geldt voor de mogelijkheid dat het NGB het hele bedrijf verkoopt en daaruit voortvloeiend het management over kan dragen aan derden. Het nieuwe management wordt dan niet onderworpen aan dezelfde toets waaraan het huidige management is onderworpen. B&W voegen daar aan toe, dat zij verwachten dat gezien de hoogte van de investering er van uitgegaan mag worden dat een potentiële koper
het bedrijf op een verantwoorde wijze voort zet. Met zulk een natwoord lijkt het college behoorlijk wereldvreemd. Juist vanwege de - eventuele - hoge kosten is het zeer wel mogelij, dat nieuwe eigenaren juist gaan bezuinigen om de kosten er zo snel mogelijk uit te halen, ten koste van management en dus ten koste van milieu en leefomgeving.... Ondanks eventuele handhavingsmogelijkheden. We weten inmiddels immers, dat "handhaving" binnen de gmeente Horst aan de Maas een wassen neus is. Juist bij een van de onderdelen van NGB, dat al gevestigd is in LOG Witveldweg (Laagheide 9) worden illegale stallen toiegestaan. De gemeente weigert hier handhavend op te treden, terwijl ze dat volgens wetgeving al lang had moeten doen! Ook als telt B&W in haar brief: "Vanzelfsprekend heeft de gemeente publiekrechtelijk in het kader van de handhaving van wet- en regelgeving de mogelijkheid om handhavend op te treden, mocht er in strijd met de verleende vergunningen worden gehandeld". Inderdaad 'de mogelijkheid', want tot echte handhaving gaat de gemeente niet over....

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel