Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op 22 augustus 2011 diende Behoud de Parel via Wösten Juridisch Advies een bezwaar in bij de Commissie Bezwaar en Beroep over het feit dat de gemeente Horst aan de Maas weigerde handhavend op te treden tegen een van de participanten van het Nieuw Gemengd Bedrijf, Heideveld Varkens BV. Het bedrijf had in oktober 2007 al moeten voldoen aan de zogenaamde BBT-eisen behorende bij de IPPC-richtlijn. Het bedrijf voldoet dus inmiddels al meer dan 3 jaar niet aan de normen. Het bezwaar wordt door de commissie onderkend en daarom adviseert zij B&W om haar eerdere besluit te heroverweg (zie bijlage).

Al in juli 2008 trok Behoud de Parel bij het College van B&W aan de bel inzake het feit dat verschillende bedrijven, waaronder Heideveld Varkens BV niet voldeden aan de gestelde eisen (zie artikel op de website van Behoud de Parel).

Naar aanleiding van het verzoek van Behoud de Parel om handhavend op te treden tegen Heideveld Varkens BV stelt de gemeente, dat zij van mening is dat de situatie binnenkort gelegaliseerd wordt. Daarbij doelt zij op de vestiging van het Nieuw Gemengd Bedrijf (35.000 varkens en 1,2 miljoen kippen), waar Heideveld Varkens BV onderdeel uit maakt. De gemeente gaat daarbij echter voorbij aan het feit dat Behoud de Parel bezwaar heeft gemaakt tegen de komst van het NGB en dat de procedures nog heel wat jaren in beslag zullen nemen. Al die tijd voldoet het bedrijf niet aan de normen om het milieu te beschermen. De gevolgen van het feit dat Heideveld Varkens BV geen maatregelen neemt, zijn aanmerkelijk. Door de gemeente zelf is een overschrijding van de toelaatbare ammoniakemissies vastgesteld van maar liefst 7.700 kg NH3. Het gevolg van de overmatige ammoniakemissies is tevens een overmatige emissie van onder meer fijn stof, ziektekiemen en geur.

De commissie heeft gekeken naar eerdere vergelijkbare uitspraken van de Raad van State en concludeert dat de gemeente er niet op voorhand van uit mag gaan dat de bezwaren tegen het projectbesluit en het verlenen van een milieuvergunning niet gehonoreerd zouden worden. In haar uitspraak over het bezwaar van Behoud de Parel schrijft de commissie: "De commissie is gebleken dat tegen het ontwerp-projectbesluit en het ontwerpbesluit tot verlening bouwvergunning eerste fase zienswijzen zijn ingediend, doch dat een beoordeling van deze zienswijzen geen onderdeel uitmaakt van de motivering van het College van B&W dat er sprake is van concreet zicht op legalisatie". De commissie wijst er tevens op dat het bedrijf reeds vier jaar in werking is in strijd met de BBT-eisen en niet voldoet aan de IPPC-richtlijn. "Samenvattend ziet de commissie aanleiding B&W in overweging te geven de verdere voortgang van het traject, gericht op legalisering met het oog op de bescherming van het milieu kritisch en nauwgezet te volgen", aldus de commissie in haar uitspraak. De commissie adviseert dan ook "het bestreden besluit te heroverwegen en hierbij uw beoordeling van de zienswijzen op het ontwerpprojectbesluit en het ontwerpbesluit tot verlening bouwvergunning eerste fase te betrekken en voorts met
inachtneming van de bovenvermelde overwegingen".

Op zich lijkt de commissie Behoud de Parel hiermee gelijk te geven. Maar feitelijk wordt hiermee uitstel gegeven voor de beslissingstermijn inzake het bezwaar niet handhavend
op te treden tegen de milieuovertredingen van het bedrijf aan de Laagheide 9 te Grubbenvorst.

Er gelden volgens Behoud de Parel meerdere redenen om niet te wachten, maar de veehouderij aan de BBT-technieken te laten voldoen. Andere bedrijven voldoen wel aan de normen en het toestaan van werken met achterhaalde technieken moet aangemerkt worden als valse concurrentie voor deze legale veehouderijbedrijven. Verder leiden overmatige stikstofdeposities tot aanmerkelijke (ook materiële) schade. Talloze onderzoeken bevestigen de schadelijkheid van de overmatige stikstofdeposities (zie artikel op de website van Behoud de Parel).

Het feit dat de gemeente nu al niet handhavend op wil treden tegen het bedrijf laat zien dat in de toekomst - als het NGB zich gevestigd zou hebben in Landbouw Ontwikkelingsgebeid Witveldweg en de regels overtreedt - van handhaving weinig te verwachten valt! Alle reden om de gemeente een vervolgbrief te schrijven, waarin Wösten Juridisch Advies namens Behoud de Parel schrijft: "Kortom, zij wensen vast te houden aan de wettelijke termijn. Hierbij wordt opgemerkt dat u vier maanden de tijd heeft gehad voor een besissing. Niet kan worden ingezien dat die tijd onvoldoende is voor een kwestie waarvan de relevante feiten eenvoudig genoemd moeten worden"!

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel