Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Vereniging Behoud de Parel heeft op 5 januari 2011 een zienswijze (zie bijlage) ingediend tegen het verlenen van een zogenaamde omgevingsvergunning voor de plannen van kalvermesterij Klopman om de omvang van diens bedrijf in Landbouwontwikkelingsgebied Witveldweg te verdubbelen. Het bedrijf van Klopman wordt uitgebreid van 1200 naar 2400 kalveren. Daarmee komt er een tweede megastal bij, naast het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) met 35.000 varkens en 1,2 miljoen kippen.

In haar Zienswijze wijst Behoud de Parel er op, dat de plannen van Klopman niet passen in het bestaande bestemmingsplan en dat dus eerst een procedure gevoerd zou moeten worden om dat bestemmingsplan te wijzigen. Eenzelfde bezwaar heeft Behoud de Parel ingediend in haar zienswijze met betrekking tot het NGB.

Klopman is van plan om traditionele luchtwassers (om de uitstoot van amoniak te beperken) te plaatsen. De gemeente lijkt dat toereikend, volgens Behoud de Parel moet - ook volgens de wet - gebruik gemaakt worden van de best beschikbare techniek. Overigens meldde Klopman bij de start van diens huidige bedrijf, ruim een jaar geleden, dat luchtwassers in een kalvermesterij niet mogelijk en nodig waren. Nu Klopman wil gaan uitbreiden, zegt hij toch wel luchtwassers te willen gaan plaatsen, om te laten zien hoe begaan hij is met de omgeving...

In de Zienswijze van Behoud de Parel wordt ook ingegaan op het dierenwelzijn. Tijdens een open dag, die Klopman hield ter gelegenheid van de start van zijn bedrijf op LOG Witveldweg werd duidelijk dat de kalfjes helemaal vanuit Oost-Europa gehaald worden, om hier vet gemest te worden (wellicht zelfs met voer uit het buitenland?). Het vlees is bedoeld voor de export. Heel wat gezeul en daarmee heel wat uitstoot van allerlei milieuschadelijke stoffen. Het is duidelijk dat het gewoon gaat om bio-industrie, waar niks duurzaams aan is.

Ook de effecten van de stallen op de gezondheid van de omwonenden roept vragen op. Inmiddels is een door IRAS in opdracht van het Rijk uitgevoerd onderzoek verschenen naar het effect van intensieve veehouderij op de gezondheid van omwonenden. In die rapportage worden conclusies getrokken, die van invloed zouden dienen te zijn op de inhoud van de te verlenen omgevingsvergunning. Gezien deze conclusies wijst Behoud de Parel de taak van de gemeente ingevolge de Wet publieke gezondheid. Behoud de Parel verzoekt de gemeente de burgers niet bloot te stellen aan onnodig grote gezondheidsrisico's.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel