Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met de planning van de definitieve Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en de implementatie ervan. Bleker verwacht dat de PAS vanaf de zomer voor het overgrote deel van de Natura 2000-gebieden bij de vergunningverlening gehanteerd kan worden. Voor april wil hij helderheid hebben over de gebieden, waar de PAS nu geen of geen afdoende oplossing voor de ontwikkelbehoefte biedt. De staatssecretaris treedt daarover in overleg met de betrokken provincies.

Bleker stelt dat de volgende stappen moeten worden gezet om op 1 april tot overeenstemming te komen:
- in januari en februari wordt onder regie van de provincies een praktijktoets vergunningverlening uitgevoerd; de resultaten hiervan worden meegenomen in het definitieve PAS;
- begin maart wordt het advies van de Raad van State ontvangen; de resultaten hiervan worden ook opgenomen in de definitieve PAS
- voor half maart wil Bleker een nadere uitwerking geven en een definitief akkoord bereiken op het aanvullende pakket landbouwmaatregelen met LTO;
- voor 1 april wil Bleker overeenstemming bereiken over de wijze van financiering van hydrologische maatregelen; de nadere uitwerking van afspraken per gebied vindt dan plaats in de periode april tot juni;
- voor 1 april moet er ook overeenstemming tussen partijen zijn over regels voor de toedeling van ontwikkelingsruimte.

In de periode februari tot aan de zomer wordt er door de provincies verder gewerkt aan het draagvlak voor en de nadere detaillering van de maatregelpakketten op basis van de afspraken van de systematiek van dedefinitieve PAS. Eind maart 2012 zal Bleker de Tweede Kamer over de uitkomsten van het gesprek met de provincies over de systematiek van de PAS, de voorlichting van de Raad van State en over de uitkomst van de gesprekken met LTO over de generieke maatregelen informeren. In juni komt hij met meer informatie over de voortgang van het 10-puntenplan Natura 2000 en de voortgang van de opname van gebieden in de PAS en de wijze waarop provincies hiermee aan de slag gaan.

Werkgroep Behoud de Peel: "Programmatische Aanpak Stikstof stelt zeer teleur".
Een woordvoerder van werkgroep Behoud de Peel heeft zijn bedenkingen bij het PAS: "Het kabinet denkt met het opstellen van de Programmatische Aanpak Stikstof te kunnen voldoen aan de eisen van de Europese Habitatrichtlijn. Ik betwijf echter sterk of dat lukt, want uit de concepten die de werkgroep tot nu van die PAS gezien heeft, blijkt helaas erg weinig concreets". De punten waar met name op gedoeld wordt:
- Met de PAS wordt de depositie slechts met zo'n 20% teruggedrongen, met enkel technische maatregelen (die in de praktijk ook nog lang niet altijd werken).
- Men wil het aantal dieren niet verminderen.
- Dit terwijl de kritische depositie (de stikstofneerslag die de natuur kan verdragen zonder soortenverlies) met 100-700% overschreden wordt.
- De helft van de 20% winst wil men meteen weer besteden aan 'ontwikkelruimte' = groeimogelijkheden voor bedrijven.
- Het kabinet is van plan om de dierrechten (met bijbehorende compartimenten) en het melkquotum af te schaffen. Het aantal dieren kan dan nog verder gaan groeien, zodat er van de resterende ongeveer 10% reductiemogelijkheid waarschijnlijk niks meer overblijft.

Omdat het kabinet blijkbaar ook zelf inziet dat ondanks de PAS de stikstofneerslag de komende jaren nog veel te hoog zal blijven, heeft men een list bedacht om toch aan de Europese eisen te kunnen voldoen. Zogenaamde 'herstelstrategie├źn' moeten voorkomen dat de habitats verder verslechteren. Die maatregelen houden in: extra beheer en verbetering van de hydrologie.
De werkgroep Behoud de Peel vraagt zich af hoe ze dit hebben kunnen bedenken! Met beheer om de negatieve gevolgen van de stikstofneerslag te verminderen (zagen, knippen, plaggen, maaien en afvoeren) is men al tientallen jaren bezig. Er wordt 'tegen de klippen op' beheerd. Nog meer beheer kan niet zonder (extra) negatieve gevolgen voor het gebied. Daarbij komt dat de afgelopen tientallen jaren van verbetering van de hydrologie nog nooit serieus werk is gemaakt, zelfs niet door natuur en milieu beter gezinde regeringen dan de huidige. Om de veel te lage waterstanden in de zomer te verhogen, dient rondom de Peel de waterstand structureel te worden verhoogd (tegendruk). Allereerst in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) rondom de Peel. Ook daarbuiten, in de blijvende landbouwgronden, is peilverhoging noodzakelijk. En nu geeft Bleker al niet voldoende geld om de EHS uit te voeren, laat staan dat er daarbuiten maatregelen kunnen worden getroffen. De Provincie Limburg is nota bene zelfs al bezig om EHS rondom de Peel en andere N2000-gebieden te schrappen!

Daar komt nog bij: zelfs bij een optimale hydrologie is er vanwege de hoge stikstofneerslag nog steeds met regelmaat beheer nodig. Daarvoor is het nu al vaak te nat. Bij een verbeterde hydrologie wordt dat nog veel lastiger. Een betere hydrologie is dringend nodig, maar het is een illusie dat je dan minder stikstofmaatregelen zou hoeven te nemen.

Werkgroep Behoud de Peel heeft haar mening over de PAS aan de provincies en het ministerie toegestuurd, maar tot nu toe lijkt men die niet te (willen) horen. Men is op basis van de PAS zelfs van plan om alweer illegale uitbreidingen van veehouderijen te gaan legaliseren, deze keer alles tot en met 2010!

(Bron: Ministerie van EL&I en Werkgroep Behoud de Peel 13/02/12)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel