Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Als het Europees Parlement besluit tot aanscherping van de normen voor fijn stof, dan zal Nederland zich in de Europese Raad daartegen verzetten. Het is immers al moeilijk genoeg om de huidige normen te halen.

Minister Eurlings van Verkeer zei dit donderdag in de Kamer in een overleg over het Programma Mainport Rotterdam (PMR, met als grootste onderdeel de aanleg van de tweede Maasvlakte).

Eind oktober constateerde het Milieu- en Natuurplanbureau al dat Nederland met het huidige beleid waarschijnlijk niet alle nieuwe normen voor PM2.5 (fijn stof) op tijd zal halen, zeker niet als die normen in 2013 verder worden aangescherpt. Volgens Eurlings zijn meerdere landen in Europa tegen die aanscherping gekant en zal een eventueel besluit van het EP in de Raad worden aangevochten.

Voor het Rotterdamse havenproject zullen de nieuwe regels geen consequenties hebben: er zijn geen extra risico's en de normen voor vijf nieuwe stoffen in de wet (onder andere kwik) worden nergens overschreden. Ook de afgesproken saldering kan volgens hem gewoon doorgaan. Een volledige ontkoppeling van het project PMR en het dossier luchtkwaliteit kan echter niet: 'Het spel wordt gespeeld met de huidige regels.'

Eurlings gaat er nog steeds van uit dat in de tweede helft van 2008 kan worden begonnen met de landaanwinning ('de eerste plons') en dat in 2013 de eerste containers kunnen worden overgeslagen. De Kamer is bang dat het later wordt, omdat er tot dusverre in de MER-procedure enige vertraging is opgetreden, maar Eurlings is optimistisch:

'Nu iets meer tijd nemen kan later grote problemen voorkomen.' Onder meer door versnelling van procedures bij de gemeente Rotterdam kan de opgelopen vertraging worden ingelopen. Hij beloofde de Kamer dat het ontwerp-Bestemmingsplan op 4 januari 2008 ter inzage zal worden gelegd.

Een poging om de gang van zaken nog verder te versnellen, zoals enkele partijen bepleitten, ziet Eurlings niet zitten. Hij vreest dat dit leidt tot verlies aan zorgvuldigheid en een toename van de juridische en inhoudelijke risico's, met als gevolg juist een grotere kans op vertraging. Wel kan mogelijk de in de Tracéwet en in de Wet Ruimtelijke Ordening in te brengen 'bestuurlijke lus' (na afwijzing door de rechter hoeft niet de hele procedure over te worden gedaan) in de toekomst helpen om verdere vertragingen te voorkomen of te beperken.
(Bron: Staatscourant nr. 227, 22 november 2007

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel