Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Donderdag 3 mei stonden drie ambtenaren namens de Gemeente Horst aan de Maas voor de bestuursrechter in Roermond. Behoud de Parel eiste dat de gemeente handhavend optreedt tegen een varkensbedrijf aan de Laagheide te Grubbenvorst (Heideveld BV), partner in het Nieuw Gemengd Bedrijf, dat plannen heeft voor megastallen in Landbouw Ontwikkelingsgebied Witveldweg. Het bedrijf is al sinds jaren in overtreding door niet te voldoen aan de mileiueisen. De rechter heeft besloten dat Behoud de Parel gelijk heeft, maar heeft tegelijkertijd besloten dat de gemeente toch niet handhavend hoeft op te treden...

Behoud de Parel heeft al vorig jaar een verzoek tot handhaving ingediend bij de gemeente, maar die weigerde. Behoud de Parel vindt dat het bedrijf volledig moet voldoen aan de wettelijke eisen en anders haar activiteiten moet inkrimpen (zie in de bijlage de pleitnota van Behoud de Parel).

De burgemeester is het als hoofd handhaving niet eens met de vereniging. Het overtreden van de wet wordt door hem door de vingers gezien "omdat het bedrijf onderdeel uit gaat maken van het NGB!" Behoud de Parel vindt dit niet juist, omdat alle intensieve veehouderijen zich aan de wet moeten houden, wat de plannen voor de toekomst ook zijn.

Heideveld BV was ook vertegenwoordigd op de zitting. Natuurlijk vindt het bedrijf dat de gemeente niet moet handhaven. Het bedrijf, zo stelde de advocaat van Heideveld BV, zou erg grote schade ondervinden, als het alsnog gedwongen werd het milieu en de gezondheid van omwonenden te beschermen (zie in de bijlage de pleitnota van Heideveld BV).

De huidige stallen zouden al aangepast moeten en kunnen zijn. Feitelijk had het bedrijf luchtwassers aan moeten brengen om de uitstoot van amoniak en fijn stof te voorkomen. Die eisen waren al in 2004 bekend. André Vollenberg, voorzitter van Behoud de Parel: "Dat dit niet gebeurt is pure concurrentievervalsing ten opzichte van collega-varkenshouders! Ten gevolge hiervan stoot het bedrijf 7000 kg. ammoniak per jaar te veel uit en geeft het extra stankoverlast en stofuitstoot. Om een vergelijking te maken met het verkeer zou géén bekeuring worden uitgedeeld aan iemand die met 185 km. per uur door de bebouwde kom rijdt! Wie kan nou zoiets door de vingers zien?"

De rechter stelt dat de gemeente niet juist heeft gehandeld in deze kwestie en geeft de vereniging Behoud de Parel gelijk (zie bijlage). Het beroep tegen het besluit van Behoud de Parel bij de Commissie Bezwaar en Beroep (zie het eerdere artikel hierover) is dan ook gegrond verklaart. Om die reden moet de gemeente de griffierechten en de proceskosten die Behoud de Parel heeft gemaakt, betalen. Tegelijkertijd heeft de rechter besloten dat "handhavend optreden ter zake van de in 1999 verleende vergunning zodanig onevenredig is in verhouding tot de daarmee te dienen belangen, dat van dat optreden behoort te worden afgezien". Met andere woorden: het belang van het bedrijf om geen kosten te maken voor het aanbrengen van luchtwassers (omdat straks bij de realisering van het NGB wel voldoende milieumaatregelen zouden worden genomen) weegt niet op tegen de vermeende aantasting van het milieu door het bedrijf. De rechter verwacht dan ook dat er concreet zicht blijft op het ontstaan van een legale bedrijfssituatie. Behoud de Parel overweegt - gezien deze wat dubbelzinnige uitspraak van de rechter - naar de Raad van State te stappen, om de gemeente alsnog tot handhaving te dwingen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel