Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In april van dit jaar is een onderzoek gepubliceerd van Arcadis (zie de bijlage) over de mogelijkheden om op provinciaal en regionaal niveau de omvang van de veestapel onder controle te houden. Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de zorgen die er bestaan over een mogelijke verdere concentratie van de veehouderij in Noord-Brabant, de daarmee samenhangende effecten op het gebied van ruimte, milieu en gezondheid en maatschappelijk draagvlak ten aanzien van de veehouderij. Die concentratie doet zich overigens niet alleen voor in Noord-Brabant, maar ook in Noord-Limburg, zoals moge blijken uit een eerder gepubliceerd artikel van Stichting Mens, Dier & Peel Dat artikel is hier te lezen).

In oktober 2011 is tijdens het bestuurlijk overleg van de zoegnaamde convenantpartijen stikstof en Natura 2000 een onderzoek toegezegd naar de mogelijkheden van het provinciaal en regionaal sturen van de omvang van de veestapel. Een dergelijk onderzoek zal ook als bouwsteen kunnen dienen voor het overleg met het rijk over de mogelijke ontwikkeling van de veestapel in Noord-Brabant.

In december 2011 hebben Provinciale Staten van Brabant de motie “genoeg, geen vee er bij” aangenomen. De motie spreekt uit “dat het nodig is dat alles in het werk wordt gesteld om de veestapel terug te dringen” om redenen van gezondheid en natuur.

Vanaf 2015 vervallen de Europese melkquotering (melkvee) en waarschijnlijk de landelijke stelsels van productiebeheersing van varkens- en pluimveerechten en compartimentering. Veehouderijbedrijven kunnen dan groeien zonder varkens- of pluimveerechten of melkquotum te verwerven van krimpende of stoppende bedrijven. Het laten vervallen van melkquotering en varkens- en pluimveerechten kan gepaard gaan met groei van nationale en regionale veestapels en mogelijk een verdere regionale concentratie van de veehouderij waardoor de lokale druk op de leefomgeving toeneemt. Zo heeft een versoepeling van het stelsel van productierechten in 2008 geleid tot een onverwacht hoge toename van de varkensstapel in Noord-Brabant en Noord-Limburg, waar de concentratie al hoog was. Deze wijziging is (daarom) twee jaar later weer teruggedraaid. Er bestaat de zorg dat door een groei van de omvang van de veestapel in Noord-Brabant de doelstellingen met betrekking tot de gewenste ruimtelijke kwaliteit en milieukwaliteit niet gehaald gaan worden. Bijvoorbeeld als het gaat om het terugdringen van de stikstofbelasting op natuurgebieden, het verminderen van de geuroverlast, het verbeteren van de luchtkwaliteit en het behoud van landschappelijke kwaliteiten.

Het maatschappelijk draagvlak voor de schaalvergroting in de veehouderij en met name de intensieve veehouderij staat onder druk. Bewoners in het buitengebied maken zich zorgen om de effecten van de intensieve veehouderij op de volksgezondheid, hun woon- en leefomgeving en het welzijn van de dieren. Alle reden dus om de omvang van de veestapel terug te dringen. Ook in Noord-Limburg. Alle reden ook om de groei van de veesatapel - door de komst van een gigastal als die van het Nieuw Gemengd Bedrijf, met haar 1,2 miljoen kippen en 35.000 varkens tegen te houden.

Een nieuw provinciaal stelsel van dierrechten voor alle veecategorieën zou ingevoerd kunnen worden als het Rijk definitief besluit tot afschaffing van de huidige varkens- en pluimveerechten en regionale compartimentering. In het rapport zijn ook mogelijke effecten van een grotere veestapel op gezondheid, natuur, milieu, ruimte en maatschappelijk draagvlak geschetst.

Dat meldde gedeputeerde Yves de Boer woensdag 23 mei tijdens de provinciale ontmoetingsbijeenkomst op de Floriade in Venlo. Deze stond in het teken van de nieuwe koers voor het Brabantse platteland.

Lees hier de volledige toespraak van de Brabantse gedeputeerde De Boer.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel