Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Eén van de partners van het NGB (1,2 miljoen kippen en 35.000 varkens) is Kuijpers Kip. Dit kippenbedrijf heeft een viertal kippenvleesbedrijven in Brabant. Het bedrijf heeft geen luchtwassers, met als gevolg dat fijnstof en amoniak vrijelijk de lucht in kunnen. Daarmee gaat het om illegale bedrijven. Het is immers al lang verplicht om luchtwassers te plaatsen bij dit soort bedrijven. Reden om te verzoeken handhavend op te treden. Eerder verzocht Behoud de Parel al aan de gemeente Horst aan de Maas om handhavend op te treden tegen een andere partner van het NGB, Heideveld BV in Grubbenvorst. De gemeente wees het verzoek af, reden om daar verder tegen te procederen.

Op verzoek van Behoud de Parel heeft MOB (Coöperatie Mobilisation te Nijmegen) verzocht aan de gemeente om handhavend op te treden tegen de huisvesting van de veehouderij, gevestigd te Heeswijk-Dinther (Kuypers), omdat het bedrijf niet voldoet aan de eis van toepassing van Best Beschikbare Techniek (BBT), teneinde de optredende vervuilende emissies terug te dringen. Immers, er worden (fors) meer dan
40.000 stuks pluimvee gehouden. Al sinds oktober 2007 geldt de Europeesrechtelijke plicht om overeenkomstig de BBT-eisen te werken. Dit betekent dat het bedrijf inmiddels al meer dan 4 jaar in strijd met de geldende regels in werking is. De gevolgen van de overtreding zijn aanmerkelijk. In samenhang met de overmatige ammoniakemissies treden tevens overmatige emissies op van ondermeer fijnstof, ziektekiemen en geur.

Het betrokken bedrijf staat op de lijst van bedrijven die ontoelaatbaar hoge fijnstofemnissies veroorzaakt. Er gelden meerdere redenen om deze veehouderij aan te spreken op toepassing op de BBT-technieken. Eén daarvan is dat het toestaan van bedrijfsvoering zonder dat wordt voldaan aan de BBT-eisen als een slag in het gezicht geldt voor de bedrijven die wel aan de geldende regels voldoen. Het toestaan van werken met achterhaalde technieken moet aangemerkt worden als valse concurrentie voor legale productiebedrijven. Overmatige stikstofdeposities leidt tevens tot aanmerkelijke (ook materiële) schade. Talloos onderzoek bevestigt de schadelijkheid van de overmatige stikstofdeposities, waaronder die van ammoniak. Recent is een onderzoek beschikbaar gekomen naar de schade van overmatige stikstofdeposities op Europese schaal.

Stikstof is nodig om een groeiende wereldbevolking te voeden, maar vervuilt de lucht, de bodem en het water. Een omvangrijk onderzoek wijst uit dat stikstofvervuiling de Europese burger jaarlijks 150 tot 740 euro kost. Het eerste grootschalige stikstofonderzoek, ENA (European Nitrogen Assessment), is op maandag 11 april in het Schotse Edinburg worden gepresenteerd.
Volgens het onderzoek, dat door 200 experts uit 21 landen en 89 organisaties werd uitgevoerd, bedraagt de schade door stikstof in Europa naar schatting 70 tot 320 miljard euro, ruim twee keer zo veel als de extra winst die in de Europese landbouw wordt gemaakt door stikstofhoudende meststoffen te gebruiken.

Het gegeven dat de ondernemer doende is met een toekomstig bedrijfsplan (Nieuw Gemengd Bedrijf, NGB te Horst aan de Maas) waarbij mogelijk wel wordt voldaan aan de BBT-eisen kan niet gelden als een legitimering om thans de illegale bedrijfsvoering voort te zetten. Hierbij geldt onder meer dat de overtreding reeds meer dan 4 jaar aanhoudt alsook dat onvoldoende concreet zicht is op het staken van de illegale bedrijfsvoering. Het risico's van het initiatief van de betrokken ondernemer om te participeren in het NGB-project, en de noodzakelijk te doorlopen beslissingstermijnen) dient voor rekening van de ondernemer te blijven.

Het NGB-initiatief geldt overigens als politiek ernstig omstreden. Met dat initiatief wordt beoogd om de grootste megastal van Nederland te realiseren, overigens zonder dat wezenlijk tegemoet wordt gekomen aan de grote maatschappelijke bezwaren tegen de negatieve onderdelen van megastalplannen. Het betrokken initiatief onderscheidt zich niet van de reguliere intensieve veehouderij, waarmee het initiatief het beste omschreven wordt als super-intensieve veehouderij. Feit is dat niet op korte termijn over de vereiste vergunningen krijgt om tot realisatie over te gaan. Hier uit volgt dat de bestaande illegale bedrijfsvoering nog een aanmerkelijke periode dreigt te worden voortgezet.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel