Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

02-11-2012 • Op 1 oktober 2012 organiseerde Behoud de Parel samen met de SP Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg en een aantal andere organisaties de Talkshow “Veevoer & Soja” op de Floriade. Op deze Talkshow zijn een drietal Braziliaanse gasten aanwezig geweest, die verhaal deden over de schending van landrechten en het geweld tegen inheemse bevolkingen en kleine boeren door grootschalige sojaboeren in Brazilië in met name Mato Grosso do Sul/ grensregio Dourados. Later bezochten deze Brazilianen ook de Tweede Kamer, waar ze in gesprek gingen met Kamerleden van SP, PvdA en D66. Naar aanleiding van de Talkshow en het gesprek met de Brazilianen hebben de Kamerleden Van Gerven (SP), Vos (PvdA) en Schouw (D’66) aan de staatssecretaris van EL&I en de minister van Buitenlandse Zaken op 1 november 2012 vragen gesteld over het geweld in de Braziliaanse sojateelt en de betrokkenheid van de Nederlandse staat en/of Nederlandse bedrijven bij de grootschalige sojateelt.

Geweld
De Kamerleden vragen de staatssecretaris van EL&I en de minister van Buitenlandse Zaken of zij op de hoogte zijn van de schending van landrechten en het geweld tegen inheemse bevolkingen en kleine boeren door grootschalige sojaboeren in Brazilië in met name Mato Grosso do Sul/ grensregio Dourados, zoals onlangs in de Kamer naar voren gebracht door Genito Gomes Kaiowá, wiens vader (Nicio Gomes) door “pistoleros” (huurmoordenaars) om deze reden vermoord werd. De Kamerleden vragen ook wat de regering daartegen heeft ondernomen.

Onlangs publiceerden Profundo en Milieudefensie een rapport, waaruit blijkt dat 57% van de sojateelt voor veevoer gebruikt wordt en dat de veestapel in Nederland zo’n 876 duizend hectare (anderhalf miljoen voetbalvelden) land voor sojateelt gebruikt in Latijns Amerika. Dat betekent dat Nederland gezien haar status als grootste Europese soja importeur invloed zou kunnen uitvoeren op de Braziliaanse regering om het geweld tegen indianen en kleine boeren in de Mato Grosso aan de orde te stellen. De drie Kamerleden vragen of de staatssecretaris en de minister bereid zijn specifiek aandacht te vragen voor het geweld tegen de Guarani-Indianen dat dreigt te escaleren. Daarnaast wordt gevraagd of er contact bestaat met de organisaties van kleine boeren en indianen in Brazilië.

Betrokkenheid Nederland bij sojateelt
Nederland is niet alleen de grootste importeur van soja uit Brazilië. Er zou volgens bronnen in Brazilië ook sprake zijn van betrokkenheid van de Nederlandse ambassade in Brazilië en van de Rotterdamse haven en/of Nederlandse baggerbedrijven bij het maken van een haalbaarheidsstudie naar de kanalisering, verbreding of verdieping van rivieren in Mato Grosso ten bate van het transport van soja. De Kamerleden vragen de bewindspersonen of dat klopt en zo ja, waaruit die betrokkenheid dan bestaat en of ze verantwoord is, gezien de negatieve sociale en milieu gevolgen van de massale sojateelt, zoals geweld tegen inheemse bevolking en ontbossing? Verder vragen de Kamerleden of het bekend is dat bepaalde Nederlandse banken een significante rol spelen als financier van de uitbreidingsinvesteringen van de grootschalige sojaplantages ter plekke. Gevraagd wordt bij deze banken aan te dringen op een moratorium dan wel een effectieve code of conduct waarbij vertegenwoordigers van inheemse organisaties, kleine boeren en plantage arbeiders betrokken zijn bij opstellen en monitoring.

Hier kunt u een documentarire van de VPRO zien met betrekking tot soja ("De slag om Brussel").

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel