Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Minister Cramer van Ruimte en Milieu en minister Verburg van LNV willen bij de bouw van megastallen extra aandacht voor de gevolgen voor ruimte, logistiek, inpassing in het landschap, duurzaamheid, dierenwelzijn en milieu. Vanuit de samenleving is er een steeds kritischer geluid over hoe deze schaalvergroting in de landbouw zich ontwikkelt. De komende maanden willen beide ministers met provincies en gemeenten afspraken maken over de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van megastallen. Uitgangspunt hierbij is dat megastallen moeten bijdragen aan het verminderen van emissies naar het milieu, een verbetering betekenen van het dierenwelzijn en verschijnen op zorgvuldig daartoe uitgekozen locaties in het landelijk gebied of eventueel op een bedrijventerrein.

De ontwikkeling van megastallen komt voort uit de schaalvergroting in de veehouderij. Deze schaalvergroting is een ontwikkeling die net als elders in de economie voortkomt uit de steeds hogere eisen aan efficiëntie, kwaliteit, marketing, innovatie en verduurzaming. Tegelijkertijd is er vanuit de samenleving een steeds kritischer geluid over hoe de schaalvergroting in de landbouw zich ontwikkelt. Inpassing in het landschap, dierenwelzijn, effecten van internationale marktwerking en gevolgen voor ecosystemen wereldwijd spelen daarbij een rol.

Het is van belang dat megastallen niet overal in het landelijk gebied kunnen ontstaan. De maatvoering en vormgeving van de stallen kunnen effecten hebben op het historische landschap. Om de impact op het landschap te verkleinen moeten de megastallen beter landschappelijk worden ingepast. Daarbij speelt een goede architectonische vormgeving een belangrijke rol. Ook is het van belang om voor de verdergaande schaalvergroting in de veehouderij passende locaties te kiezen en in te richten. Zulke locaties zijn dan voorzien van een goede infrastructurele ontsluiting, bieden mogelijkheden voor innovatie, ketenintegratie en verdergaande samenwerking tussen bedrijven. Afhankelijk van de locatie speelt landschappelijke inpassing een telkens andere rol. De schaalvergroting geeft echter ook meer financiële mogelijkheden waardoor het mogelijk is te investeren in innovatie en het verminderen van milieu-emissies. Dit geldt ook voor het verbeteren van het dierenwelzijn. Megastallen leiden niet tot een uitbreiding van de veestapel. De Meststoffenwet maximeert via het stelsel van dierrechten voor varkens en kippen het totale aantal.

Het overleg met provincies en gemeenten zal moeten leiden tot een aantal randvoorwaarden voor de ontwikkeling van megastallen en een goede en handhaafbare doorvertaling in bestemmingsplannen. Om de ontwikkelingen van megastallen in breder verband te bespreken wordt in de eerste helft van 2008 een congres georganiseerd, waarbij de aspecten van megastallen verder worden besproken.

(Bron: Ministeries van VROM en LNV, 20-12-2007).

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel