Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

B&W van Horst aan de Maas is van mening dat de natuurgebieden ten zuiden van de Horsterdijk niet meer als “zeer kwetsbare natuurgebieden” aangewezen moet worden, om daarmee ruimte te geven aan het Nieuw Gemengd Bedrijf. Dat stelt het college in een nota met betrekking tot de aanwijzing van zeer kwetsbare gebieden. De actiegroep Behoud de Parel is verontwaardigd over het standpunt van het college.

Per 1 mei 2007 is de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) gewijzigd en die wijziging leidt er toe dat te beschermen gebieden beperkt wordt tot “zeer kwetsbare gebieden”. Deze gebieden worden door Provinciale Staten aangewezen. De provincie heeft inmiddels na het horen van Milieufederatie, terreinbeheerders, LLTB en gemeenten een selectie gemaakt van zeer kwetsbare gebieden. Naast Mariapeel en Grauwveen wil de provincie Castenrayse Vennen en het gebied tussen Swolgen en Grubbenvorst aanwijzen. In dat laatste gebied bevinden zich Kaldenbroek, de bossen aan de Meerlosebaan en Houthuizerheide. B&W keren zich tegen dat voornemen van de provincie. Zij schrijft in haar nota dat voor grote veehouderijen – bedoeld wordt het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) met 35.000 varkens en 1,2 miljoen kippen – een zwaardere omgevingstoets geldt. Het college stelt dat “er vooral rekening mee (moet) worden gehouden dat die omgevingstoets een aangrijpingspunt is voor iedereen die milieuvergunningen wil aanpakken”. Daarom pleit B&W er voor om de status van dit gebied van “zeer kwetsbaar natuurgebied” weg te nemen. Een waardevol natuurgebied wordt daarmee gedegradeerd tot een doodgewoon bosje.

B&W heeft geen ruchtbaarheid gegeven aan haar standpunt en dat ook niet voorgelegd aan gemeenteraad en dorpsraad. Het standpunt van het college is volgens Behoud de Parel niet geloofwaardig, omdat B&W steeds beweerd heeft dat het NGB zo duurzaam en innovatief is, dat de omwonenden er geen last van zullen ondervinden. Maar – zo vraagt de actiegroep zich af – waarom moet dan de status van “voor ammoniak zeer kwetsbaar gebied” dan weg? Zo duurzaam is het dan kennelijk niet. En als de komst voor de natuur niet goed is, waarom zou het dan voor de gezondheid van de mens goed zijn? Aldus Behoud de Parel.

De actiegroep stelt naar aanleiding van het standpunt van B&W schriftelijke vragen aan B&W en roept de gemeenteraad op het college ter verantwoording te roepen. Ook heeft de actiegroep een brief gestuurd naar Provinciale Staten van Limburg met de vraag een stokje te steken voor het voornemen van B&W.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel