Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Samen met 20 omwonenden heeft vereniging Behoud de Parel zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan Raaieinde, dat de komst van een zandverwerkingsinstallatie, een slibdepot en een haven naar Grubbenvorst mogelijk moet maken. Behoud de Parel strijdt al jaren tegen de komst van deze CVI en heeft alternatieve plannen voor de verwerking van zand en grind uit de Maas voorgesteld, die afgewezen zijn door de meerderheid van de gemeenteraad van Horst aan de Maas. Al in eerdere zienswijzen (tegen het voorontwerp bestemmingsplan) maakte Behoud de Parel samen met omwonenden kenbaar wat haar bezwaren zijn tegen de plannen van DCM (hier de berichtgeving over deze zienswijze).

Twee groepen
De omwonenden en Behoud de Parel worden bij hun verzet door een jurist en een advocaat juridisch ondersteund. Advocaat Jeltema van TRC-advocaten en jurist Verkoijen nemen ieder de ondersteuning van een deel van de groep van 20 omwonenden voor hun rekening. Dat resulteert in twee zienswijzen per onderdeel. Naast zienswijzen op het Ontwerpbestemmingsplan zijn er ook zienswijzen ingediend met betrekking tot de ontwerp omgevingsvergunning, de ontwerp ontgrondingsvergunning, de ontwerp watervergunning en de ontwerpbeschikking Hogere grenswaarden Wet geluidhinder.

Zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan
Behoud de Parel en de omwonenden merken in hun zienswijze (zie bijlage) op dat op zichzelf de Maaswerken — om veiligheidsredenen — legitiem zijn. Maar - zo stellen zij - de haven wordt enkel opgericht omwille van economische belangen, namelijk het winnen van grind, en wel gedurende een termijn van (tenminste) 20 jaar. In feite is sprake van realisatie van een haven in het bedrijvengebied Greenport Venlo. De haven heeft met
beveiliging en/of Maaswerken niets te maken. Dat in feite sprake is van een industriële haven blijkt ook uit de aanvraag omgevingsvergunning waarin staat dat de capaciteit van de installatie circa 1 miljoen ton per jaar bedraagt! Los daarvan zijn Behoud de Parel en omwonenden van mening dat de haven niet op deze locatie dient te worden gesitueerd. Daarbij wordt gewezen op het feit dat maar liefst 5 hectare in de ecologische
hoofdstructuur (EHS) ligt en dat uit het rapport Nut, noodzaak, werking en locatiekeuze van de CVI Zandmaas van 10 december 2008 blijkt dat voor wat betreft de flora en fauna de locatie Grote Raai/Raaieinde het laagst scoort vanwege de ligging van de
locatie binnen de POG (Provinciaal Ontwikkelings Gebied) en circa 5 hectare binnen de EHS. In het rapport staat zelfs dat dit per saldo betekent dat geen van de onderzochte locaties echt gunstig scoort. Dat betekent dat nader onderzoek naar alternatieve locaties had moeten plaatsvinden. Overigens heeft Vereniging Behoud de Parel ook alternatieve locaties aangedragen (zie hier berichtgeving over de alternatieven). Meer in het bijzonder is gewezen op de bestaande havens in Wanssum en Venlo en verwerking van zand en grind op het water. Voor wat betreft de locatiekeuze is beslist geen sprake van een goede ruimtelijke ordening als bedoeld in de wet, zo stellen de bezwaarmakers. Wat betreft de haven wordt gesteld dat die - na een eventuele beëindiging van de zandverwerking na zo'n 30 jaar omgezet kan worden tot een containerhaven ten behoeve van de Greenport Venlo. Paul Geurts (Behoud de Parel):"Zulk een doel staat volledig los van het doel om de Maas veiliger te maken en overstromingen te voorkomen. Het betreft een uitsluitend economisch doel. Indien het de bestuurders daar niet om te doen zou zijn, dan moeten ze gewoon vastleggen, dat een omzetting naar een containerhaven uitgesloten wordt".

Het plan is ook lijnrecht in strijd met het provinciale omgevingsplan Limburg (POL). Weliswaar wordt in de toelichting gesteld dat in de eindsituatie geen strijd meer is met de EHS, maar vermeld dient te worden dat blijkens de stukken met de aanleg 3 â 5 jaar is gemoeid en met de exploitatie 20 â 25 jaar, aldus zou in totaal 30 jaar sprake zijn van strijd met de EHS. Dat zijn drie bestemmingsplanperiodes! Uit de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan blijkt dat er negatieve gevolgen
zijn voor grond- en oppervlaktewater en er zeer veel beschermde soorten in het plangebied voorkomen. Omwonenden hebben onder andere de aanwezigheid van bevers aangetoond (zie foto).

bever

Ruimtelijke ingrepen in de EHS met negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied zijn in beginsel niet toegestaan. Zo’n project kan alleen doorgaan, als er geen reële alternatieven (en die zijn er wel, zoals hiervoor al aangegeven) mogelijk zijn èn er sprake is van redenen van groot openbaar belang. Het daadwerkelijke belang om op deze locatie een centrale verwerkingsinstallatie op te richten, is het winnen van zand en grind op deze locatie. Dat is echter geen groot maatschappelijk belang. Er wordt dan ook onder valse voorwendselen getracht een groot maatschappelijk belang te hangen aan een project dat eigenlijk alleen is gericht op zand- en grindwinning. In de notitie "Nut, noodzaak, werking en locatiekeuze van de CVI Zandmaas", wordt aangegeven dat een groot deel van de gronden op de voorgenomen locatie al in eigendom zijn van de initiatiefnemers. Daaruit blijkt al dat de alternatieven niet op een objectieve wijze zijn onderzocht. De uitkomst van de onderzoeken stonden al bij voorbaat vast. volgens de bezwaarmakers.

Uit het ontwerpbestemmingsplan blijkt dat bekend is dat bij de installaties die voor dit project worden gebruikt, laagfrequent geluid (LFG) te verwachten is. Terecht wordt gesteld dat LFG slecht kan worden gedempt en nauwelijks kan worden afgeschermd. LFG zorgt over grote afstanden voor overlast. In het ontwerpbesluit wordt gesteld dat, als LFG wordt veroorzaakt, rond de zeven een scherm van betonblokken zal worden geplaatst. Indien men eerst concludeert dat demping en afscherming nauwelijks mogelijk is, staat op voorhand al vast dat het plaatsen van een scherm geen effect heeft. Het LFG plaatst zich voort via trillingen, ook via de grond. Een scherm van betonblokken kan deze trillingen niet wegnemen. Nu er geen garantie is dat er geen LFG wordt ondervonden en zelfs wordt gesteld dat het aannemelijk is dat er wel LFG wordt ondervonden, kan geen goed woon- en leefklimaat worden gegarandeerd. Er is volgens de zienswijze van Behoud de Parel en omwonenden dan ook geen sprake van goede ruimtelijke ordening.

Behoud de Parel en omwonenden stellen dat het er op lijkt dat Grubbenvorst alle grote projecten moet dulden. Onderhavig project zorgt voor een toename van geluid en (fijn)stof terwijl op een andere locatie in de gemeente megastallen worden toegestaan. Beide projecten zorgen in ieder geval voor een toename van vrachtverkeer en uitstoot van (fijn)stof terwijl de kern Grubbenvorst ingeklemd ligt tussen beide projecten. Goede ruimtelijke ordening brengt ook met zich mee dat de lasten op een evenredige wijze worden verdeeld. Door veel intensieve bedrijvigheid te concentreren in Grubbenvorst is er sprake van een onevenredige lastenverdeling en een cumulatie van milieuhinder waardoor een goed woon- en leefklimaat niet is gegarandeerd. De aantasting van dat woon- en leefklimaat door het vrachtverkeer treft ook de jeugd die via de weg langs de CVI naar Venlo fietst (zie voor de zorgen omtrent het verkeer ook "Dorpsraad Grubbenvorst heeft zorgen om fietsverkeer door komst zandverwerkingsinstallatie").

Zienswijzen ten aanzien van ontwerp omgevingsvergunning, de ontwerp ontgrondingsvergunning, de ontwerp watervergunning en de ontwerpbeschikking Hogere grenswaarden Wet geluidhinder
Zoals eerder aangegeven zijn niet alleen zienswijzen ingebracht tegen het ontwerp bestemmingsplan, maar ook tegen de ontwerp omgevingsvergunning, de ontwerp ontgrondingsvergunning, de ontwerp watervergunning en de ontwerpbeschikking Hogere grenswaarden Wet geluidhinder. Deze zienswijzen zijn ook terug te vinden in de bijlagen.

Andere zienswijzen
Naast Behoud de Parel en bewoners uit Grubbenvorst hebben ook de vereniging SAAL en Océ van der Grinten hun zienswijzen ingediend tegen de plannen van DCM en de gemeente, om een zandverwerkingsinstallatie te vestigen in Raaieinde. Bij SAAL gaat het met name om de archeologische waarden (lees dit artikel over hun bezwaren), bij Océ om de trillingen van de zandverwerkingsinstallatie, die de verfijnde apparatuur in de war kan brengen en de onttrekkingen van grondwater, die het WWK-systeem van Océ kan ontregelen (zie bijlage).

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel