Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Gedeputeerde Staten van Limburg willen Heideveld BV, een onderdeel van het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) een vergunning verlenen in het kader van de Natuurbeschermingswet. De vereniging Behoud de Parel heeft samen met enkele andere organisaties een zienswijze ingediend tegen het voornemen van het College van GS (zie bijlage).

Het bedrijfsplan van Heideveld BV omvat een bedrijf met een totaal van 35.217 varkens. Het beoogd bedrijfsperceel zoals genoemd in de milieuvergunningaanvraag omvat 5,7 hectare, waarop drie varkenstallen komen van 14 meter hoog. De verwachte ammoniakemissie van de veestallen bedraagt 14.730 kg per jaar. Binnen 250 meter van het bedrijfsperceel zijn 5 woningen van derden gelegen en binnen een afstand van 1000 meter wordt gelijktijdig de oprichting beoogd van een megastal voor 1,2 miljoen vleeskippen, waarvan het merendeel vleeskuikens. Binnen de invloedsfeer van de beoogde inrichting bevinden zich meerdere natuurwaarden die worden overbelast door de reeds bestaande veehouderij. Delen van het nabijgelegen natuurgebied De Maasduinen verdragen een depositie van 400 mol stikstof, terwijl feitelijk een 6 keer hogere waarde optreedt. Een verdere toename van ammoniakemissies geldt volgens Behoud de Parel als ontoelaatbaar. Door de provincie is een bedrag van omstreeks € 300.000, - verstrekt ten behoeve van de NGB-vergunningaanvragers, waaronder een tegemoetkoming in de kosten van de vergunningaanvraag!

De Natuurbeschermingswet is een uitwerking van de Habitatrichtlijn, gericht op het in een goede staat brengen en houden van een aantal nader bepaalde natuurwaarden. De veehouderij-ammoniakdeposities zijn een sinds de jaren tachtig veelvuldig onderzocht en besproken probleem, maar tot op heden onvoldoende opgelost. Omstreeks 75 % van de Nederlandse natuur wordt fors overbelast door een overmaat aan stikstofdeposities, waarvan de veehouderij gerelateerde ammoniakdeposities een fors aandeel van uitmaken. Inmiddels zijn dertig jaar verstreken sinds deze inzichten algemeen bekend zijn geworden, en nog worden veel gebieden de kritische depositiewaarden meervoudig overschreden.

Volgens Behoud de Parel wordt met de door de provincie Limburg gehanteerde beoordelingswijze niet de instandhouding van de natuur naderbij gebracht. Het tegendeel lijkt meer juist: ruimte wordt geboden voor een legalisatie en uitbreiding van een veehouderij nabij zeer kwetsbaar natuurgebied. Dit in een ernstig overbelaste situatie. Met het toegepaste beleid zetten GS de Natuurbeschermingswet in als waarborg voor instandhouding van een veehouderij in plaats van als waarborg voor instandhouding van de meest kwetsbare natuurgebieden. Noodzakelijke maatregelen worden aldus opnieuw met jaren vertraagd. De minister van LNV heeft erkend dat sinds 2002/2003 de emissies niet langer afnemen en het CBS heeft vastgesteld dat in de afgelopen 8 jaar de veestapel nagenoeg gelijk is gebleven. De omvang van de veestapel wordt niet gereguleerd via de Wet milieubeheer en de Natuurbeschermingswet. Conclusie: waar de veestapel al jaren gelijk blijft, stalemissies zeer ver dragen en stalemissiereductie een beperkte reductiebijdrage levert, is het laten intrekken van milieuvergunningen als compensatie van krachtens de Natuurbeschermingswet toegelaten depositietoenames onzinnig beleid.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel