Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Vereniging Behoud de Parel heeft - in samenwerking met de Limburgse Milieufederatie - brieven gestuurd naar de gemeenten Horst aan de Maas, Venray en Peel en Maas, om hen te vragen onderzoek te doen naar de zogenaamde lege vergunningen voor veehouderijen (zie in de bijlage de brief aan de gemeente Horst aan de Maas). Als uit dat onderzoek blijkt dat er lege vergunningen zijn van (deels) gestopte bedrijven, dan vraagt Behoud de Parel de gemeenten om een actief intrekkingsbeleid.

In veel gemeenten zijn er nog milieuvergunningen van gestopte bedrijven, die niet zijn ingetrokken. Het kan hierbij gaan om bedrijven die feitelijk niet meer aanwezig zijn of om bedrijven die niet meer actief zijn en geen vee meer houden. In het kader van de reconstructie hebben zowel de natuur- en milieuorganisaties als de Provincie herhaaldelijk gevraagd om intrekking van deze vergunningen. In de Reconstructiecommissies werden daarover afspraken gemaakt. Wanneer deze rechten onverhoopt worden gebruikt voor saldering, neemt het vee bestand in (de overbelaste gebieden) Limburg nog meer toe, dan nu al gebeurt. Zoals duidelijk is geworden door de acties van de Peelgroepen in het weekend van 11 januari 2014 (lees hier het artikel over deze actie.

De toename van het veebestand leidt tot een onwenselijke situatie der er voor zorgt dat natuurgebieden verder overbelast raken ten gevolge van de veel te hoge stikstofdepositie. Voor de bewoners in de concentratiegebieden leidt dit tot een verdere verslechtering van de kwaliteit van hun fysieke leefomgeving.

Een recente uitspraak van de Raad van State op 13 november 2013 inzake Natuurbeschermingswetvergunningen biedt duidelijke jurisprudentie voor (externe) saldering (lees hier meer over deze uitspraken). Daarmee wordt bedoeld dat een bedrijf kan uitbreiden met vergunningsrechten die direct afkomstig zijn van een bedrijf dat gaat stoppen. Dit kan alleen in directe samenhang met vigerende vergunningen, van feitelijk nog bestaande bedrijven. Het is - zoals gezegd - van groot belang de overbelasting van het gebeid in Noord- en Midden-Limburg te beperken en uiteindelijk terug te dringen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel