Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Den Haag - Provincies en gemeenten krijgen extra instrumenten om aantallen dieren in de veehouderij te beperken en te beheersen. Dat staat in het concept-wetsvoorstel Dieraantallen en Volksgezondheid, dat staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) maandag 16 juni 2014 heeft gepubliceerd.
 
Aanleiding voor het wetsvoorstel is de Q-koortscrisis, toen er een grote maatschappelijke druk ontstond om het aantal dieren en bedrijven in te perken, als er een gevaar is voor de volksgezondheid. Vooral in Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel is sprake van hoge veedichtheid, waarover bewoners zich zorgen maken. "Het is dus wenselijk dat risico's voor de volksgezondheid voldoende onder controle kunnen worden gehouden om zoveel mogelijk gezondheidsschade te voorkomen", aldus Dijksma"Tijdig, dus vroegtijdig preventief optreden kan daaraan bijdragen."

De bewindslieden hebben de wet nu openbaar gemaakt, zodat belanghebbenden er commentaar op kunnen geven. De consultatieperiode duurt tot 14 juli.

De wet is zo opgebouwd dat gemeenten of provincies een risico-analyse moeten laten maken waarin wordt onderbouwd en aangetoond dat er een verband bestaat tussen gezondheidsrisico's voor de mens en het aantal dieren dat wordt gehouden. Het gaat daarbij niet alleen om van dier op mens overdraagbare ziekten, zoals Q-koorts. Ook fijnstof en endotoxinen afkomstig uit de veehouderij kunnen daarin mee worden genomen.

Bij de regelgeving kan per diersoort een beperking van het aantal dieren worden opgelegd in een gebied. De bewindslieden zeggen in de memorie van toelichting bij de wet dat er op dit moment nog onvoldoende wetenschappelijke kennis is over de relatie tussen dieraantallen en risico's voor de volksgezondheid. Toch is het volgens het kabinet gewenst dat lokale en regionale overheden uit oogpunt van volksgezondheid beperkingen kunnen instellen aan de intensiteit waarin dieren op veehouderijbedrijven worden gehouden. De wet komt bovenop de beperkingen en voorwaarden die al op grond van de Gezondheids- en welzijnswet voor Dieren en de ruimtelijke ordeningswetten kunnen worden opgelegd.

De wet biedt de mogelijkheid om voor de ene diersoort wel beperkingen op te leggen, en voor de andere niet, afhankelijk van de (te verwachten) gezondheidsrisico's voor de mens.

De begrenzing van het aantal dieren kan betrekking hebben op het aantal dieren in een gebied, het aantal dieren op een bedrijf en het aantal dieren per hectare. Dat laatste kan ook gevolgen hebben voor het aantal dieren dat kan worden geweid per hectare. De wet biedt provincies ook ruimte om het aantal dieren te herverdelen, ook om de dynamiek in de veehouderij te behouden.

Het beperken van de omvang van een bedrijf zal vooral in de nabijheid van woonkernen gebeuren, verwacht het kabinet. Het kabinet gaat ervan uit dat ondernemers niet schadeloos hoeven te worden gesteld voor de opgelegde beperkingen.

Het concept-wetsvoorstel zal na de consultatie in de ministerraad worden besproken, dan wordt het aan de Raad van State verzonden voor advies. Het gaat vervolgens met het advies van de Raad van State naar het parlement.

Reacties

Dirk Jan Schoonman, voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), laat weten dat in het wetsvoorstel 'wel heel erg sterk een link gelegd wordt tussen gezondheid en aantallen dieren'. Volgens hem is maar zeer de vraag of er bewijs is dat er een verband bestaat tussen volksgezondheid en hoeveelheden dieren per gebied, bedrijf of stal. "Het wetsvoorstel biedt ruimte voor veel discussie", aldus Schoonman. "Gaat het wel werken", vraagt hij zich af. Schoonman benadrukt dat zoönosen in de melkveehouderij niet zo'n groot probleem zijn, vergeleken met bijvoorbeeld de geitenhouderij. "Bij ons is dit onderwerp minder actueel. Ik vraag me dan ook af of er wel aanvullende maatregelen nodig zijn. In de melkveehouderij worden middels het fosfaatplafond de dieraantallen geregeld", aldus Schoonman.

De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) is 'faliekant' tegen het wetsvoorstel. "Wij nemen met kracht afstand van het voorstel", reageert voorzitter Ingrid Jansen. Volgens haar heeft de varkenshouderij al te maken met voldoende wetten en regels, zowel nationaal als op provinciaal niveau op het gebied van bijvoorbeeld geur en ammoniak. Ook zij benadrukt dat er geen wetenschappelijke basis is die aantoont dat er een relatie is tussen dieraantallen en volksgezondheid. "De staatssecretaris moet het wetsvoorstel intrekken", zegt Jansen. Het voorstel staat volgens haar ook lijnrecht op de onlangs gepresenteerde verduurzamingsagenda van de varkenshouderij, verwoord in de nota Recept voor Duurzaam varkensvlees. "Dit wetsvoorstel doet afbreuk aan de voedselvoorziening en economische situatie in de varkenshouderij", aldus Jansen.

Stichting VROM? die tegen megastallen en intensieve veehouderij is laat weten dat ze altijd blij is met maatregelen die een verdere intensivering van de veehouderij tegengaan. "We zitten nu echt tegen het maximum aantal dieren aan", zegt woordvoerder Jan Veldhuis van de stichting. Volgens hem is Nederland te klein voor intensieve veehouderij. "De slag om de bulk gaan we altijd verliezen van landen zoals China, waar veel meer ruimte is en de productiekosten lager zijn." Veldhuis vindt het een goed idee om dieraantallen te beperken 'hoe pijnlijk ook voor de ondernemers'.

Reactie Behoud de Parel
Behoud de Parel heeft samen met andere groepen, waaronder Milieudefensie, actie gevoerd om te voorkomen dat de Staatssecretaris de ontwikkeling van IV-bedrijven helemaal vrij liet. Een norm - in de vorm van dierenaantallen bijvoorbeeld - moest blijven, zo betoogde Behoud de Parel. Met het voorstel dat nu ingediend is, wordt Behoud de Parel op haar wenken bediend. Maar dat wil niet zeggen dat behoud de Parel het voorstel dan ook maar kritekloos aanvaardt. Samen met actiegroepen in de Peel, zowel aan de Brabantse kant, als de Limburgse kant, is een brief aan de staatssecretaris geschreven, waarin die kritiek verwoord staat. De brief (en de kritiek) kunt u in de bijlage lezen.

(Bron: Boerderij 16 en 17 juni 2014)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel