Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Vereniging Behoud de Parel is in beroep gegaan tegen de goedkeuring van het bestemmingsplan voor de Centrale Zandverwerkingscentrale (CVI) in Grubbenvorst. De gemeenteraad verleende die goedkeuring op 11 februari ondanks bezwaren van Behoud de Parel, SAAL (een stichting die het provinciaal historisch erfgoed bewaakt) en Océ Van der Grinten (Lees hier het artikel over de gemeenteraadsvergadering).

Behoud de Parel maakt, samen met omwonenden van het gebied waar de CVI gepland is, bezwaar tegen de komst van de zandverwerkingsinstallatie, een slibdepot en een haven vanwege de te verwachten overlast in de vorm van geluid, trillingen, stof en wegverkeer. Ook vragen de omwonenden, samen met Behoud de Parel, zich af of wel voldaan wordt aan de zogenaamde IPPC-normen (internationale normen, die gehanteerd worden om te waarborgen dat - met de best beschikbare technieken - het milieu beschermd wordt).

Océ maakt met name bezwaar tegen de te verwachten trillingen (met name laag frequent geluid), die haar onderzoek (met behulp van zeer trillingsgevoelige productie- en meetapparatuur) onmogelijk kan maken.

Wat de geluidstrillingen betreft heeft Behoud de Parel het uiterst deskundige bureau Peutz ingeschakeld om te laten onderzoeken of het laag frequent geluid, dat de CVI zal veroorzaken, wel of niet schadelijk kan zijn. Het college van B&W van de gemeente Horst aan de Maas (CDA, Essentie en PvdA) hebben de opmerkingen van Behoud de Parel op dit punt aan de kant geschoven. Peutz concludeert dat dat ten onrechte is gebeurd. In haar samenvatting van het rapport en haar slotconlusie in haar rapport ten behoeve van Behoud de Parel stelt Peutz: "Samenvattend en concluderend kan ten aanzien van laagfrequent geluid derhalve gesteld worden: dat de initiatiefnemer ook zelf al aangeeft dat de CVI een bron is van laagfrequent
geluid; dat er echter geen akoestisch onderzoek verricht is om de laagfrequente geluidniveaus in de omgeving, als gevolg van de CVI, in kaart te brengen; dat op voorhand daarmee de mate van mogelijke hinder vanwege laagfrequent geluid niet inzichtelijk is en ook niet getoetst kan worden, terwijl uit vergelijkbare projecten elders wel bekend is dat sprake is van hinder in de woonomgeving; dat In de vergunning ook geen laagfrequente geluidgrenswaarden opgenomen zijn ter plaatse van woningen, waarmee de inrichting derhalve ook niet op dit aspect gehandhaafd kan worden Indien in de praktijk klachten ontstaan na ingebruikname van de installaties; dat de in de vergunning genoemde eisen ten aanzien van de laagfrequente geluidemissie van de zandzuiger en de verwerkingsinstallatie (te) hoog zijn en naar alle waarschijnlijkheid zullen leiden tot een overschrijding van de normaliter te hanteren laagfrequent geluid richtlijnen bij woningen; dat mocht er sprake zijn van klachten vanuit de omgeving, niet is aangegeven óf en welke maatregelen kunnen worden getroffen om de laagfrequente geluidbelastIng ter plaatse van woningen te reduceren. Gelet op bovenstaande zijn wij van mening dat de beschikking onvoldoende zorgvuldig is voorbereid en onvoldoende deugdelijk is gemotiveerd, en daarmee onder meer in strijd is met het bepaalde in artikelen 3:2, 3:4 en 3:46 van de Algemene wet bestuursrecht".

Behoud de Parel maakt ook bezwaar tegen de ruimtelijke inpassing van de CVI. Volgens haar is het plan in strijd met het Provinciaal Ontwikkelingsplan (POL) en dan met name met betrekking tot de zogenaamde Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De gemeente heeft overigens ook niet ontkent dat het bestemmingsplan in strijd is met het POL. Ook merkt Behoud de Parel op dat van tijdelijkheid - zoals B&W van Horst aan de Maas de bevolking beloofd hebben - geen sprake is. Op geen enkele wijze is gegarandeerd dat de exploitatie over 25/30 jaar eindigt en volstrekt niet is onderzocht welke impact de exploitatie na 25/30 jaar zal hebben gehad op de EHS en POL. Evenmin is onderzocht of na 30 jaar in redelijkheid nog terugkeer naar de oude toestand mogelijk is. Dit is niet gewaarborgd, niet eens onderzocht.

Door de advocaten van Behoud de Parel is aan de Raad van State gevraagd het StAB onderzoek te laten doen naar de technische aspecten van de CVI, ten einde een onafhankelijk advies te geven aan de Raad van State.

Zie ook de volgende stukken (PDF bestanden):
Alle beroepsschriften BdP en Océ 488368 - RvS 15-5-14
Verweerschrift gemeente Horst aan de Maas 508667 - RvS 3-7-14

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel