Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Heideveld Beheer BV (de varkensstallen, die onderdeel uitmaken van het Nieuw Gemengd Bedrijf, dat daarnaast nog eens 1,2 miljoen kippen moet herbergen en een mestvergistingsinstallatie kent) en Gedeputeerde Staten van Limburg hebben zienswijzen ingediend op het rapport van de StAB (Stichting Advisering Bestuursrechtspraak). De StAB is door de Raad van State opgedragen technisch onderzoek te doen naar de milieuvergunning (omgevingsvergunning). Zowel Heideveld Beheer BV als GS proberen er op aan te sturen dat de Raad van State de uitbreidingsvergunning van Heideveld Beheer BV niet vernietigt.

In het rapport van de StAB worden een aantal kritische noten gekraakt over aspecten van de door de provincie verleende omgevingsverguinning. Dat is de reden dat beiden bang zijn dat de Raad van State over gaat tot vernietiging van de vergunning. Om dat te voorkomen verzoeken ze de Raad van State concrete suggesties te doen om de vergunning aan te passen, zodat de vergunning toch overeind kan blijven.

Volgens Heideveld Beheer BV hoeft de vergunning geen aanpassing, maar, zo stelt de NGB-partner: "Gelet op het verslag van de adviseur, (is dat) niet ondenkbaar". Het NGB verzoekt de Raad van State daarom in bepaalde concrete gevallen zo te besluiten, "dat uw Afdeling óf door zelf in de zaak te voorzien, óf door toepassing van de bestuurlijke lus, zoveel mogelijk naar een praktische en concrete einduitspraak toewerkt". De advocaat van het NGB benadrukt dat de kwestie al jarenlang sleept. Onder andere als gevolg van het feit dat de Raad van State naar aanleiding van de uitspraak van 2 april 2013 (toen de Raad van State de milieuvergunning voor het NGB al een keer vernietigde) forse vertraging heeft opgelopen. Volgens het NGB zijn de fouten in de vergunning door aanpassing van bijvoorbeeld voorschriften in de vergunning op relatief eenvoudige wijze te corrigeren. Het NGB heeft daartoe al een een aantal concrete voorzetten en suggesties gedaan.

Ook Behoud de Parel heeft - samen met omwonenden - een reactie gegeven op de rapportage van het StAB. .Volgens Behoud de Parel is sprake van een hogere geuremissie en daarmee ook een hogere geurbelasting dan berekend door StAB, in navolging van het NGB. Ook met betrekking tot (de meting) van geluidsoverlast worden door Behoud de Parel kritische opmerkingen gemaakt.
 
Binnenkort zal de Raad van State uitspraak doen over de bezwaren van Behoud de Parel en omwonenden tegen de vergunningverlening door de provincie. Ondertussen is ook de procedure gestart met betrekking tot de omgevingsvergunning voor Kuijpers Kip met betrekking tot de kippenafdeling en de mestverwerkingsinstallatie.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel